Enrad AB genomför riktad emission av konvertibler om 6 miljoner kronor

| 9 april, 2021 | 0 kommentarer

Styrelsen för Enrad AB (publ) har med stöd av bemyndigandet från senaste årsstämman den 7 maj 2020 beslutat att genomföra en emission av konvertibler om 6 000 000 kr med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med upptagandet av det konvertibla lånet är att säkerställa en långsiktig finansiell stabilitet och stärka Bolagets likviditet i den expansion som planeras. Emissionen av konvertibler sker till Weland Stål AB som är huvudägare i Bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genomföra kapitalanskaffning till attraktiva villkor för att stödja en fortsatt positiv utveckling av företaget.

Emissionen av konvertibler i korthet

Enligt styrelsens beslut ska följande villkor gälla för konvertiblerna:

  • Konvertibellånets nominella belopp är 6 000 000 kronor och betalas senast ut den 1 maj 2021.
  • Konvertibellånet förfaller till betalning senast 1 maj 2026 och löper med en ränta om 2.0% per år. Räntan betalas kvartalsvis i efterskott.
  • Konvertibelinnehavaren har rätt att begära konvertering i november varje år med start 2021.
  • Konverteringskursen fastställs som en vägd genomsnittlig kurs utifrån de avslut som gjorts i aktien vid handel på Spotlight Stock Market de 15 sista handelsdagarna i oktober varje år och med en rabatt om 10%. Konvertering kan dock inte ske till lägre kurs än 2 kr per aktie.
  • Maximalt ökar aktiekapitalet med 3 000 000 kr och antalet aktier med 1 500 000 st.
  • Konvertibeln kommer inte tas upp till handel på någon marknadsplats.

Informationen är sådan som Enrad är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-09 09:56 CET.

För ytterligare information
Jakob Granström, styrelseordförande, Enrad AB
E-post: mr.jakobgranstrom@gmail.com

Om Enrad AB (publ)
Enrad är en av Sveriges ledande utvecklare av kyl- och värmeanläggningar som drivs av naturliga köldmedier. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer produkterna från sin anläggning i Borås.
www.enrad.se

Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under kortnamnet (ENRAD) och handlas via banker och fondkommissionärer.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *