Connect with us

Marknadsnyheter

EQT AB (publ) Helårsrapport 2022

Published

on

Motståndskraft genom aktivt ägande och tematiskt fokus
”EQT avslutade 2022 – ett år fyllt av förändring – som en världsledare inom aktivt ägande. Vi fortsätter oförtröttligt att framtidssäkra vår expanderande plattform och att navigera genom en makroekonomiskt och geopolitiskt osäker tid.”

Christian Sinding,
Vd och Managing Partner

Händelser för perioden jan–dec 2022 (jan-dec 2021)

Finansiellt

 • Justerade totala intäkter uppgick till EUR 1 536 miljoner (EUR 1 623 miljoner). Förvaltningsavgifter ökade med 22%, medan carried interest minskade. Justerade totala intäkter minskade med 5%. Totala intäkter (enligt IFRS) uppgick till EUR 1 497 miljoner (EUR 1 596 miljoner)
 • Justerad EBITDA uppgick till EUR 829 miljoner (EUR 1 100 miljoner), motsvarande en marginal om 54% (68%). EBITDA (enligt IFRS) uppgick till EUR 506 miljoner (EUR 970 miljoner), motsvarande en marginal om 34% (61%). Minskningen av marginalen under 2022 drevs främst av lägre carried interest
 • Justerat nettoresultat uppgick till EUR 654 miljoner (EUR 989 miljoner). Nettoresultat (enligt IFRS) uppgick till EUR 176 miljoner (EUR 909 miljoner)
 • Justerat resultat per aktie före utspädning uppgick till EUR 0,634 (EUR 1,011). Justerat resultat per aktie efter utspädning uppgick till EUR 0,634 (EUR 1,010). Redovisat resultat per aktie före utspädning uppgick till EUR 0,171 (EUR 0,928). Redovisat resultat per aktie efter utspädning uppgick till EUR 0,171 (EUR 0,928)
 • Finansiell nettoskuld uppgick till EUR 1 355 miljoner (EUR 88 miljoner i nettokassa), vilket återspeglar finansieringen av det kontanta vederlaget för BPEA. Tillgänglig likviditet inkluderar likvida medel om EUR 645 miljoner, en outnyttjad RCF om EUR 1,5 miljarder och ~EUR 1 miljard av förvaltningsavgifter som förväntas erhållas i början av 2023

Strategiskt

 • EQT slutförde sammanslagningen med BPEA, en ledande aktör på den privata investeringsmarknaden i Asien, och skapade därmed en storskalig och diversifierad global ledare inriktad på aktiva ägarstrategier
 • EQT slutförde förvärven av Life Sciences Partners (LSP), ett ledande europeiskt riskkapitalbolag inom life sciences; Bear Logi, ett team med value add-förvaltare av logistikinvesteringar med fokus på de japanska och sydkoreanska marknaderna; samt, Redwood Capital Group (RCG), en USA-baserad förvaltare av value add- och core plus-fastighetsinvesteringar

Kapitalanska­ffning

 • Avgiftsgenererande förvaltat kapital (FAUM) ökade till EUR 113 miljarder (EUR 73 miljarder), främst drivet av sammanslagningen med BPEA, med ett FAUM om EUR 22 miljarder vid transaktionens slutförande, och stängda kapitalåtaganden i EQT X, vilka delvis dämpades av EUR 9 miljarder i step-downs, huvudsakligen relaterade till EQT IX och EQT Infrastructure V. Totalt AUM1 uppgick till EUR 210 miljarder
 • BPEA höll slutlig stängning för BPEA VIII med USD 10,5 miljarder i avgiftsgenererande åtaganden (USD 11,2 miljarder i totala åtaganden), vilket gör den till en av de hittills största private equity-fonderna som rests av ett Asien-baserat riskkapitalbolag
 • EQT satte målstorlek för EQT Infrastructure VI om EUR 20 miljarder. Fonden aktiverades i slutet av december 2022, med EUR 2,8 miljarder rest vid utgången av 2022. Majoriteten av kapitalanskaffningen förväntas slutföras under 2023
 • EQT påbörjade fondresningen för EQT X (med en målstorlek om EUR 20 miljarder). Kapitalanskaffningen förväntas slutföras under 2023, med EUR 15,4 miljarder rest vid utgången av 2022 och ytterligare ~EUR 1 miljard i åtaganden hittills i år
 • EQT Growth höll slutlig stängning på EUR 2,2 miljarder och är därmed Europas hittills största första-generations fond med fokus på tillväxtbolag och EQT Ventures III höll slutlig stängning på EUR 1,0 miljarder, vilket gör den till Europas största riskkapitalfond inriktad på tech start-ups
 • Kapitalanskaffning initierades för EQT Active Core Infrastructure, med målstorlekt om EUR 5,0 miljarder. Fondresningen fortsatte för EQT Future
 • Kapitalanskaffning inleddes för EQT Exeter US Industrial Value VI, med en målstorlek om USD 4,0 miljarder, och för EQT Exeter EU Industrial Core II, med en målstorlek om EUR 2,5 miljarder. EQT Exeter Industrial Core-Plus Fund IV höll slutlig stängning på USD 3,0 miljarder, högre än målstorleken om USD 2,5 miljarder

1) Totalt AUM motsvarar summan av (i) FAUM, (ii) värdeökningen (värdeminskningen) av investeringar i fonder på vilka FAUM beräknas, (iii) marknadsvärdet av icke-avgiftsgenererande förvaltade saminvesteringar, (iv) samt ännu ej investerade åtaganden som i nuläget inte är avgiftsgenererande, men som efter att de investerats skulle vara avgiftsgenererande

Investerings- och avyttringsaktivitet2

 • Totala investeringar av EQT-fonderna minskade till EUR 12 miljarder (EUR 21 miljarder)
 • Exempel på investeringar under året inkluderar Envirotainer, United Talent Agency, Billtrust (EQT X), SPT Labtech, av Recipharm förvärvade Arranta Bio och Vibalogics (EQT IX), InstaVolt, Stockland Retirement Living (EQT Infrastructure V) och Madison Energy Investments (EQT Infrastructure VI)  
 • Totala bruttoavyttringar under året uppgick till EUR 11 miljarder (EUR 30 miljarder).
 • Bland ingångna avtal om avyttringar återfinns Facile.it, IFS och WorkWave (EQT VIII), EUR 2 miljarder inom EQT Exeter (olika fonder), Saur (EQT Infrastructrue III) och Bushu Pharmaceuticals (BPEA V)

2) Inkluderar transaktioner som stängt samt där avtal ingåtts, om inte annat anges

Värdeutveckling av investeringar

 • Alla nyckelfonder har fortsatt att utvecklas Enligt plan eller Över plan
 • Vid årets utgång klassificerades BPEA VII och BPEA VIII som nyckelfonder ur ett grupperspektiv. Målavkastning för dessa fonder är densamma som för EQT:s nyckelfonder inom affärssegmentet Private Capital, där Enligt plan refererar till en förväntad MOIC (brutto) mellan 2,0-2,5x. BPEA VII utvecklas Över plan medan BPEA VIII presterar Enligt plan
 • Under året påverkades värderingarna överlag positivt av starka rörelseresultat bland portföljbolagen, och vissa avyttringar genomfördes till högre värderingar än fondvärderingarna, vilket motverkade lägre referensvärderingar på den publika marknaden

Medarbetare och framtidssäkring

 • Antalet anställda, omräknat till heltidstjänster och inklusive kontrakterade konsulter (FTE+), ökade och uppgick vid årets slut till 1 790 (1 160), varav 1 669 (1 059) var FTEs. Ungefär hälften av tillväxten i FTEs var hänförligt till sammanslagningar. EQT har minskat anställningstakten och gör för närvarande endast selektiva anställningar för att säkra tillväxten inom fokusområden som Private Wealth och i regionerna Nordamerika och Asien
 • EQT inrättade ett hållbarhetsutskott som utgör det första hållbarhetsinitiativet på styrelsenivå på den privata investeringsmarknaden
 • EQT:s ledning förstärktes med Bahare Haghshenas (Global Head of Sustainable Transformation), Christina Drews (Chief Operating Officer), Jean Eric Salata (Head of BPEA EQT and Chairperson of EQT Asia), Gustav Segerberg (Head of Business Development) och Ricardo Reyes (Global Head of Communications and External Affairs) som tillträdde som medlemmar i EQT:s Executive Committee. Susanne Donohoe (Chief Commercial Officer) utsågs också till EQT:s Executive Committee och började i januari 2023. Caspar Callerström (vice VD) och Morten Hummelmose (Head of CR) lämnade EQT:s Executive Committee och kommer att förbli engagerade i EQT genom rådgivande roller och EQT Foundation
 • EQT emitterade hållbarhetslänkade obligationer om totalt EUR 1,5 miljarder
 • EQT inkluderades i MSCI ESG Leaders Index och Dow Jones Sustainability Index
 • Enligt de avtal som ingicks som en del av EQT:s kombination med Exeter har lock-ups på 7 miljoner aktier löpt ut. Eventuella försäljningar av aktier är föremål för koordinering av EQT, tillsammans med övriga tidigare släppta men ej sålda aktier

Händelser efter periodens utgång

 • Investeringsgraden i nyckelfonder per den 18 januari 2023 var 10–15 % i EQT X baserat på fondens målstorlek, 15–20 % för BPEA VIII och 0-5% i EQT Infrastructure VI baserat på fondens målstorlek
 • Styrelsen föreslår en utdelning per aktie om SEK 3,00 (SEK 2,80) som kommer att betalas i två delar, SEK 1,50 (SEK 1,40) i juni 2023 och SEK 1,50 (SEK 1,40) i december 2023

Presentation av EQT AB:s helårsrapport 2022

Finansanalytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens, inklusive en presentation klockan 08.30.

Presentationen och en länk till webbsändningen för att följa telefonkonferensen i direktsändning finns tillgänglig här och en inspelning kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

För att delta per telefon, vänligen registrera dig här. Du kommer då att få din personliga kod skickad till dig för att kunna ställa frågor under telefonkonferensen.

Information om EQT AB:s finansiella rapportering

EQT AB-koncernen har en långsiktig affärsmodell med utgångspunkt i ett åtagande gentemot dess fondinvesterare att investera kapital, driva värdeskapande och skapa konsekvent attraktiv avkastning på 5 till 10 års sikt. Koncernens finansiella modell påverkas främst av storleken på det avgiftsgenererande förvaltade kapitalet, värdeutvecklingen i EQT-fonderna samt koncernens förmåga att rekrytera och behålla kompetens.

Koncernen verkar på en marknad driven av långsiktiga trender och anser följaktligen att kvartalsvisa finansiella rapporter har begränsad relevans för investerare. För att ge marknaden relevant och ändamålsenlig information om koncernens utveckling publicerar EQT kvartalsredogörelser med väsentlig operativ information relevant för verksamhetens utveckling (med Nasdaq:s vägledning för upprättande av delårsredogörelse i beaktande). Därutöver publiceras även en halvårsrapport och en bokslutskommuniké inklusive finansiella rapporter och ytterligare information med relevans för investerare. Slutligen publiceras även en årsredovisning inklusive hållbarhetsrapportering.

Kontakt

Kim Henriksson, CFO, +46 8 506 55 300
Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
EQT Shareholder Relations, [email protected]
Rickard Buch, Managing Director, Communications, +46 72 989 09 11
EQT Press Office, [email protected], +46 8 506 55 334

Denna information är sådan som EQT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 januari 2023 kl. 07.00 CET.​​​​​​​

Om EQT
EQT är en syftesdriven global investeringsorganisation som enbart fokuserar på strategier för aktivt ägande. Med ett nordiskt arv och ett globalt tankesätt har EQT ett track record av stabil och attraktiv avkastning inom flera geografiska områden, sektorer och strategier som sträcker sig över nära tre årtionden. EQT har investeringsstrategier som täcker alla faser i ett företags utveckling, från start-up till mogna faser. EQT har idag EUR 113 miljarder i avgiftsgenererande förvaltat kapital inom två affärssegment – Private Capital och Real Assets.

Med rötterna i Wallenbergfamiljens entreprenöriella tankesätt och filosofi om långsiktigt ägande styrs EQT av ett antal djupt förankrade värderingar och en tydlig företagskultur. EQT förvaltar och rådger flera fonder och investeringsenheter som investerar över hela världen med målsättningen att framtidssäkra bolag, skapa attraktiv avkastning och ha en positiv påverkan med allt EQT gör.

EQT AB-koncernen avser EQT AB (publ) och dess direkta och indirekta dotterbolag, vilka inkluderar general partners och juridiska personer som rådger EQT-fonder samt EQT-fonders fondförvaltare. EQT har kontor i 24 länder i Europa, Asien-Stillahavsområdet och Nordamerika och nästan 1 800 medarbetare.

Mer information: www.eqtgroup.com
Följ EQT på LinkedIn, Twitter, YouTube och Instagram

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Lecanemab erhåller prioriterad granskning i Japan

Published

on

By

Stockholm, den 30 januari 2023 – BioArctic AB:s (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) partner Eisai meddelade idag att ansökan i Japan om tillverknings- och marknadsföringstillstånd för lecanemab (generiskt namn, amerikanskt varumärke: LEQEMBI™), tilldelats prioriterad granskning av den japanska myndigheten för hälsa, arbete och välfärd (MHLW). Lecanemab är en anti-amyloid-β (Aβ) protofibrillantikropp[1] för behandling av Alzheimers sjukdom. Prioriterad granskning ges i Japan till nya läkemedel som ses vara av stor medicinsk betydelse för allvarliga sjukdomar, och innebär att den totala granskningstiden förkortas.

Eisai lämnade in en ansökan om marknadsgodkännande (MAA) till den japanska läkemedelsmyndigheten (PMDA) den 16 januari 2023. Ansökan baseras på resultaten från fas 3-studien Clarity AD och fas 2b-studien, som visade att behandling med lecanemab minskade den kliniska försämringen i tidig Alzheimers sjukdom.

Lecanemab binder selektivt till och eliminerar lösliga, skadliga Aβ-aggregat (protofibriller) som tros bidra till neurotoxiciteten vid Alzheimers sjukdom. Som sådan kan lecanemab ha potential, att ha en effekt på sjukdomspatologi och att bromsa utvecklingen av sjukdomen. I Clarity AD-studien med lecanemab uppnåddes både det primära effektmåttet och alla sekundära effektmått med hög statistisk signifikans. I november 2022 presenterades resultaten från Clarity AD vid CTAD-konferensen (Clinical Trials on Alzheimer’s Disease) samtidigt som de publicerades i den ansedda tidskriften New England Journal of Medicine.

I USA godkändes lecanemab under det accelererade förfarandet som behandling för Alzheimers sjukdom av den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) den 6 januari 2023. Eisai lämnade samma dag in en kompletterande registreringsansökan till FDA för fullt godkännande. Eisai lämnade in en ansökan om marknadsgodkännande (MAA) till den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) den 9 januari 2023, vilken accepterades för granskning den 26 januari 2023. Eisai påbörjade inlämnandet av registreringsansökan för lecanemab till den kinesiska läkemedelsmyndigheten (NMPA) i december 2022.

Eisai ansvarar för utvecklingen och regulatoriska interaktioner avseende lecanemab globalt, och samarbetar med Biogen avseende marknadsföring och kommersialiseringen av produkten, där Eisai är den slutgiltiga beslutsfattaren. BioArctic har rätt att kommersialisera lecanemab i Norden under vissa förutsättningar och förbereder för närvarande kommersialisering i Norden tillsammans med Eisai. BioArctic har inga utvecklingskostnader för lecanemab i Alzheimers sjukdom och har rätt till ersättning i samband med inlämning av ansökningar till regulatoriska myndigheter, godkännanden och försäljningsmilstolpar, samt royalty på global försäljning.

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 januari 2023, kl. 00.30 CET.

För mer information, vänligen kontakta
Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations
E-mail: [email protected]
Tel: +46 704 10 71 80

Om prioriterad granskning (Priority Review) i Japan
Prioriterad granskning ges till läkemedel som uppfyller alla följande krav. Dessutom kommer läkemedel som betecknas som särläkemedel och banbrytande läkemedel att prioriteras för granskning.
i. den kvalificerande sjukdomen anses vara allvarlig; och
ii. produktens effektivitet eller säkerhet anses vara klart överlägsen den för befintliga läkemedel, medicintekniska produkter eller regenerativa medicinska produkter eller behandlingsmetoder ur medicinsk synvinkel.

Om lecanemab
Lecanemab (varumärkesnamn i USA: Leqembi™) är resultatet av ett strategiskt forskningssamarbete mellan BioArctic och Eisai. Lecanemab är en humaniserad IgG1 (immunglobulingamma 1) monoklonal antikropp riktad mot aggregerade lösliga och olösliga former av amyloid beta (Aβ). Lecanemab binder selektivt till och eliminerar Aβ-protofibriller som tros bidra till neurotoxiciteten vid Alzheimers sjukdom. Som sådan kan lecanemab ha potential att ha en effekt på sjukdomspatologi och att bromsa utvecklingen av sjukdomen. I USA godkändes Leqembi av den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) under det accelererade förfarandet som behandling för Alzheimers sjukdom den 6 januari 2023. Leqembi är godkänt för behandling av Alzheimers sjukdom i USA. Behandling med Leqembi bör endast inledas hos patienter med mild kognitiv störning eller mild Alzheimers sjukdom dvs den population som studerades i de kliniska studierna. Det saknas säkerhets- och effektdata om behandling påbörjas tidigare eller senare i sjukdomsförloppet än det som studerats. Denna indikation är godkänd under det accelererade förfarandet baserat på minskning av Aβ-plack som observerats hos patienter som behandlats med Leqembi. Fortsatt godkännande av denna indikation kan vara beroende av påvisande av klinisk nytta i en bekräftande studie. Fas 3-studien Clarity AD av lecanemab mötte den primära och alla sekundära effektmått med hög statistisk signifikans. Förskrivningsinformationen i USA som kan läsas här (engelska).

Eisai har genomfört en fas 1-studie för subkutan dosering av Leqembi och den subkutana formuleringen utvärderas just nu i den öppna förlängningsstudien av Clarity AD.

Sedan juli 2020 pågår fas 3-studien AHEAD 3-45 för individer med preklinisk (asymtomatisk) Alzheimers sjukdom, vilket innebär att de kliniskt sett är normala, men har medelhöga eller förhöjda nivåer av Aβ i hjärnan. AHEAD 3-45-programmet bedrivs som offentlig-privat samverkan mellan med Alzheimer’s Clinical Trials Consortium (ACTC), finansierat av United States National Institute on Aging som är en del av National Institutes of Health, och Eisai.

Sedan januari 2022 pågår Tau NexGen-studien för individer med dominant ärftlig Alzheimers sjukdom där lecanemab ges som anti-amyloid-bakgrundsbehandling i kombination med olika behandlingar riktade mot tau. Tau NexGen är en klinisk studie som bedrivs av konsortiet Dominantly Inherited Alzheimer Network Trials Unit (DIAN-TU), under ledning av Washington University School of Medicine i St. Louis, USA.

Om samarbetet mellan BioArctic och Eisai
BioArctic har sedan 2005 ett långsiktigt samarbete med Eisai kring utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. De viktigaste avtalen är utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen lecanemab som ingicks i december 2007 och utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen BAN2401 back-up för Alzheimers sjukdom som ingicks i maj 2015. I mars 2014 ingick Eisai och Biogen ett gemensamt utvecklings- och kommersialiseringsavtal som innefattar lecanemab. Eisai ansvarar för den kliniska utvecklingen, ansökan om marknadsgodkännande och kommersialisering av produkterna för Alzheimers sjukdom. BioArctic har rätt att kommersialisera lecanemab i Norden under vissa förutsättningar och förbereder för närvarande kommersialisering i Norden tillsammans med Eisai. BioArctic har inga utvecklingskostnader för lecanemab i Alzheimers sjukdom och har rätt till ersättning i samband med inlämning av ansökningar till regulatoriska myndigheter, godkännanden och försäljningsmilstolpar, samt royalty på global försäljning.

Om BioArctic AB
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och ALS. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partner Eisai inom Alzheimers sjukdom. Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.se.

[1] Protofibriller är stora lösliga aggregerade former av amyloid-beta på 75-500 Kd

Continue Reading

Marknadsnyheter

LifeClean International AB (publ) offentliggör avsikten att genomföra en riktad nyemission om cirka 28 MSEK

Published

on

By

Styrelsen i LifeClean International AB (publ) (”LifeClean International” eller ”Bolaget”) offentliggör avsikten att genomföra en riktad nyemission om cirka 28 MSEK, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 2 juni 2022, till kvalificerade investerare (den ”Riktade Nyemissionen”). Syftet med den Riktade Nyemissionen är främst att finansiera den accelererade tillväxten inom PFAS-sanering i såväl Sverige, Europa som i övriga världen.

Den Riktade Nyemissionen

Den Riktade Nyemissionen förutsätter att styrelsen i LifeClean International beslutar härom med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med stöd av det emissionsbemyndigande som erhölls från årsstämman den 2 juni 2022, vilket tillsammans med tilldelning beräknas ske innan handeln öppnar på Nasdaq First North Growth Market klockan 09:00 den 30 januari 2023. Bolaget avser att använda nettolikviden till fortsatt tillväxt inom främst PFAS-sanering som ställer krav på förstärkning av rörelsekapital och en utökad säljstyrka.

Bolagets styrelse har gjort en bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission men kommit fram till slutsatsen att Bolaget inte kan tillgodose sitt kapitalbehov inom nödvändig tid. Med tanke på volatiliteten i rådande marknadsklimat har styrelsen härutöver bedömt att en företrädesemission skulle kräva garantiåtaganden, vilket skulle föranleda merkostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av vederlag som erläggs för sådana garantiåtaganden. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är (i) att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt för att finansiera Bolagets tillväxt, (ii) komplettera Bolagets aktieägarbas med nya investerare vilket kan stärka aktiens likviditet, (iii) att den Riktade Nyemissionen kan bedrivas på ett mer tidseffektivt sätt, till en lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission, och (iv) säkerställa en stark balansräkning i rådande marknadssituation. Med beaktande av ovanstående och efter noga överväganden är det styrelsens bedömning att den Riktade Nyemissionen är det mest fördelaktiga finansieringsalternativet för LifeClean International och i såväl aktieägares som Bolagets intresse och därför också motiverar en avvikelse från huvudregeln om aktieägarnas företrädesrätt.

Teckningskursen för den Riktade Nyemissionen avses fastställas i förhandlingar på armlängds avstånd med potentiella investerare för att återspegla rådande marknadsförhållanden, efterfrågan och därigenom marknadsmässighet.

Rådgivare

Eminova Partners Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Born Advokater agerar legal rådgivare i samband med den Riktade Nyemissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | [email protected]

Denna information är sådan information som LifeClean International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2023 kl. 18:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Johansson, Interim VD
E-post: [email protected]
Telefon: +46 70-133 13 13

Om LifeClean International
LifeClean International grundades år 2012 i samband med ett forskningssamarbete mellan Bolagets grundare och forskare från Örebro universitetssjukhus. Bolaget bedriver forskning, produktion, marknadsföring och försäljning av desinfektions- och rengöringsprodukter. Tillsammans med ledande forskare har Bolaget tagit fram en patenterad spor-, svamp-, biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion som motverkar multiresistens och är en mindre farlig desinfektion för människa och miljö. LifeClean International har en unik, patenterad och miljövänligare kemisk teknologi som är skalbar inom flera områden. I LifeClean-koncernen ingår dotterbolagen Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB som utvecklar och tillverkar tvätt-, disk- och rengöringsmedel. Produkterna har hög effekt och hög miljöstatus. Kempartner är den första klimatneutrala tillverkaren och Ocean var först med ett klimatneutralt tvättmedel. Bolagen fortsätter att målmedvetet arbeta för en hållbar utveckling.

För mer information, se LifeClean Internationals hemsida www.lifeclean.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Bellpal Holding AB:s David Ziemsky medverkar i en VD-intervju

Published

on

By

David Ziemsky, VD för Bellpal Holding AB, medverkar i en VD-intervju med Diaz Agency Group, publicerad idag, söndag 29/1 2023.

Video-intervjun kan nås via följande länk:

YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=NMCedJggzSE)

I avsnittet diskuteras bland annat kommersialiseringen av Bellpals mjukvara. Därtill potentialen och innebörden av det nyligen tecknade samarbetsavtalet med Motorola. David Ziemsky beskriver också Bellpals kortsiktiga och långsiktiga övergripande mål.       

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Ziemsky, VD, BellPal Holding AB
E-post: dz @bellpal.com
Telefon: +46 70  453 96 25.

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
[email protected]
www.aktieinvest.se

Om BellPal
BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

För mer information, se BellPals hemsida www.bellpal.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.