Förslag av aktieägarnas nomineringsråd till Stora Enso Oyj:s årstämma 2022

| 11 januari, 2022 | 0 kommentarer

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2022-11-1 kl. 10.30 EET

Aktieägarnas nomineringsråd, som har tillsatts av Stora Enso’s bolagsstämma, föreslår för årsstämman som hålls den 15 mars 2022 att antalet styrelseledamöter i bolaget ska vara nio (9).

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår att de nuvarande styrelsemedlemmarna Håkan Buskhe, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Helena Hedblom, Christiane Kuehne, Antti Mäkinen, Richard Nilsson och Hans Sohlström återväljs för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande årsstämma och att Kari Jordan väljs till ny ledamot av styrelsen för samma mandatperiod.

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår att Antti Mäkinen väljs till ordförande och Håkan Buskhe till vice ordförande för styrelsen.

Mikko Helander har meddelat att han inte är tillgänglig för omval till styrelsen.

”Mikko Helander har sedan år 2019 varit en värdefull medlem av Stora Ensos styrelse. Jag vill varmt tacka Mikko för hans värdefulla arbete för Stora Enso. Vi är också säkra på att den föreslagna nya styrelseledamoten, Kari Jordan, kommer att tillföra styrelsen stark ledarerfarenhet samt operativ, financiell och industriell kompetens och erfarenhet som kommer att vara mycket viktig i nästa fas av utvecklingen som ett ledande företag inom förnybara material”, säger Stora Ensos styrelseordförande och medlem av aktieägarnas nomineringsråd, Antti Mäkinen.

Kari Jordan, Magisterexamen i nationalekonomi, Vuorineuvos (Finsk hederstitel), född 1956, finsk medborgare, har en gedingen bakgrund inom skogsindustri och finanssektor och haft olika ledarskaps- och styrelseuppdrag. Han har fungerat som verkställande direktör for Metsä Group (20062018) och Metsäliitto Cooperative (20042017). Tidigare arbetserfarenhet omfattar därtill flera olika styrelseuppdrag och ledande befattningar på Nordea Group (19982004), Merita Bank (19952000) och OKOBANK (19871994) samt andra nyckelpositioner inom finanssektorn. Jordan fungerar som styrelseordförande för Outokumpu Oyj och vice ordförande i styrelsen för Nordea Bank Abp. Därtill har han flera förtroendeuppdrag i stiftelser och ideella föreningar. Han är oberoende av bolaget och av dess betydande aktieägare. Kari äger för närvarande inga aktier i Stora Enso.

När det gäller urvalsförfarandet för styrelseledamöterna rekommenderar aktieägarnas nomineringsråd att aktieägarna tar ställning till förslaget i sin helhet på årsstämman. Denna rekommendation baserar sig på det faktum att aktieägarnas nomineringsråd i Stora Enso, i linje med god nordisk styrmodell, är skild från styrelsen. Aktieägarnas nomineringsråd har som uppgift att se till att den föreslagna styrelsen som helhet, utöver de enskilda kandidaternas kvalifikationer, har den bästa möjliga kompetensen och erfarenheten för bolaget samt att styrelsens sammansättning också uppfyller de övriga kraven i den finska koden för bolagsstyrning för börsbolag.

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för stämman att de årliga arvodena för styrelsens ordförande, vice ordförande och styrelsens ledamöter höjs med cirka 2,54 procent och utbetalas enligt följande:

Styrelsen

Ordförande EUR 203 000 (2021: 197 000)
Vice ordförande EUR 115 000 (2021: 112 000)
Ledamöter EUR 79 000 (2021: 76 000)

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår även att styrelseledamöternas årliga arvode erläggs så att 40 % betalas genom att för styrelseledamöternas räkning förvärva Stora Ensos R-aktier på marknaden till det pris som bildas i offentlig handel och att resterande summa av årliga arvodet erläggs kontant. Aktierna förvärvas inom loppet av två veckor från och med offentliggörandet av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari 2022–31 mars 2022 eller snarast möjligt i enlighet med tillämplig lagstiftning. Bolaget står för alla kostnader och eventuell överlåtelseskatt i anknytning till förvärvet av aktier.

Därtill föreslår aktieägarnas nomineringsråd att det årliga arvodet till ledamöterna av finans- och revisionskommittén, ersättningskommittén och kommittén för hållbarhets- och etikfrågor höjs med cirka 34 procent och utbetalas enligt följande:

Finans- och revisionskommittén

Ordförande 22 000 EUR (2021: 21 200)
Ledamöter 15 400 EUR (2021: 14 800)

Ersättningskommittén

Ordförande 11 000 EUR (2021: 10 600)
Ledamöter 6 600 EUR (2021: 6 400)

Kommittén för hållbarhets- och etikfrågor

Ordförande 11 000 EUR (2021: 10 600)
Ledamöter 6 600 EUR (2021: 6 400)

Aktieägarnas nomineringsråd bestod år 2021 av fyra ledamöter: Antti Mäkinen (styrelsens ordförande), Håkan Buskhe (styrelsens vice ordförande) och två ledamöter utsedda av de två största aktieägarna, Harri Sailas (Solidium Oy) och Marcus Wallenberg (FAM AB). Marcus Wallenberg valdes till ordförande för aktieägarnas nomineringsråd.

Den främsta uppgiften för aktieägarnas nomineringsråd har varit att förbereda förslag för årsstämman 2022 angående styrelseledamöter och deras ersättningar. Aktieägarnas nomineringsråd har under arbetsperioden 2021 sammanträtt fem (5) gånger och samtliga medlemmar har deltagit vid varje möte.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349

För investerarförfrågningar:
Anna-Lena Åström
SVP Investor Relations
tel. +46 70 210 7691

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 23 000 medarbetare. År 2020 uppgick omsättningen till 8,6 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349

För investerarförfrågningar:
Anna-Lena Åström
SVP Investor Relations
tel. +46 70 210 7691

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *