Första kvartalet 2022: KPA Pensions premieinkomster ökar

| 6 maj, 2022 | 0 kommentarer

Premieinkomsten för KPA Tjänstepensionsförsäkring AB ökade med 3 procent till 11 320 (10 971) miljoner kronor och solvensgraden ökade till 212.

Camilla Larsson, vd för KPA Pension, kommenterar det första kvartalet 2022: 

– Under det första kvartalet har Rysslands invasion av Ukraina påverkat hela vår omvärld. I en tid präglad av osäkerhet känns vårt arbete med att trygga avkastningen på våra samhällsbärande kunders pensionspengar särskilt viktigt.  

KPA Pension har starka finansiella nyckeltal. Premierna fortsätter att öka, vilket gör att storleken på det förvaltade kapitalet påverkats relativt lite trots oron på finansmarknaderna. Solvensgraden uppnår 212 procent, en rekordhög nivå. KPA Pension har också genomfört förbättringar i premiebestämd traditionell försäkring. Förändringen ska ge en högre avkastning under yrkeslivet och en ökad trygghet under utbetalningstiden.  

Händelser under det första kvartalet 

 • KPA Pension investerar 1,6 miljarder i gröna obligationer från Världsbanken.
 • KPA Pension skriver under strategin för ett Fossilfritt Sverige. 
 • KPA Pension är Sveriges mest hållbara varumärke i pensionsbranschen enligt Sustainable Brand Index – för 11:e året i rad. 
 • KPA Pension och Folksam skänker en miljon kronor till Röda Korset för att stötta deras arbete med att lindra konsekvenserna av Rysslands invasion av Ukraina.
 • KPA Pension fördjupar samarbetet med Swedbank Robur inom kapitalförvaltningsområdet. 

 Nyckeltal för KPA Tjänstepensionsförsäkring AB, med föregående år inom parentes 

 • Premieinkomsten ökade till 11 320 (10 971) Mkr.  
 • Totalavkastningen minskade till -4,5 (4,6) procent. 
 • Avkastningsränta, förmånsbestämd, uppgick till -4,0 (2,0) procent. 
 • Avkastningsränta, premiebestämd, uppgick till -4,6 (4,8) procent. 
 • Förvaltat kapital uppnådde 262 761 (243 766) Mkr. 
 • Solvensgraden uppgick till 212 (188) procent. 

Koldioxidavtrycket under första kvartalet 
Som en del av KPA Pensions arbete i Nettonollalliansen rapporteras hållbarhetsdata kvartalsvis. Koldioxidutsläppet i den egna verksamheten ligger på ungefär samma nivå som föregående kvartal. Aktieportföljernas totala koldioxidintensitet ökar på grund av att aktier med högre utsläpp haft en bättre börsutveckling och därmed utgör en större andel av aktieportföljernas totala marknadsvärde.  

Klimatindikator  Q1 2022  2021  2020 
Koldioxidutsläpp (CO2e) i egen verksamhet 1)  10,1  40  44,6 
Energiförbrukning i fastigheter, normalårskorrigeras (kWh/kvm)  94,8  3)  96,5  101,6  3) 
Koldioxidavtrycket i aktieportföljen. Koldioxid intensitet, viktat medeltal, ton CO2e/mkr 2)  6,0  5,3  7,1 

1) Majoriteten av utsläppskällorna uppdateras kvartalsvis.
2) Nyckeltalen visar en ögonblicksbild av hur aktieportföljens växthusgasutsläpp ser ut. Observera att måttet inte visar investeringarnas totala klimatpåverkan. Beräkningarna är inte heltäckande och omfattar inte heller alla indirekta utsläpp. Beräkningen av aktieportföljen är baserad på senast tillgängliga data från MSCI och omfattar utsläpp motsvarande scope 1 och 2 enligt Greenhouse Gas (GHG) Protocol. Utsläppen av växthusgaser mäts i koldioxidekvivalenter (CO2e) vilket gör det möjligt att mäta olika växthusgaser på samma sätt. Mätningen omfattar alla noterade svenska och utländska bolag i aktieportföljen per 31 december 2019. Beräkning grundas på data i USD vilket påverkar redovisade resultat i SEK. 
3) Nedgången beror till stor del på förvärv av fastigheten Pelaren samt energiinvesteringar och energiåtgärder under året.

KPA Pension pressjour+46 8 [email protected]

KPA Pension är det ledande tjänstepensionsbolaget i kommunsektorn. Vi förvaltar tjänstepensioner tryggt och hållbart åt drygt 2 miljoner kunder och administrerar tjänstepension åt kommuner, regioner och kommunala bolag.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.