Connect with us

Marknadsnyheter

Förtydligande kring observationerna av de oväntat positiva effekterna med Foxy-5 i tjocktarmscancer

Published

on

Som bolaget tidigare meddelat har ad hoc-analysen visat att Foxy-5 behandlade patienter i NeoFox-studien har statistiskt signifikant TNM nedgradering (sk downstaging) jämfört med patienterna i kontrollarmen. Detta pressmeddelande avser att ge mer detaljer.

Ad hoc-analysen visar en statistiskt säkerställd skillnad mellan kontrollgruppen och Foxy-5 behandlade tjocktarmscancer patienter med avseende på tre prognostiska parametrar vid operationen dvs efter endast tre veckors behandling.

Den viktigaste prognostiska analysen i tjocktarmscancer är den sk TNM graderingen (Staging enligt American Joint Committee on Cancer (AJCC), 8th edition 2017) där man studerar ursprungstumörens invasiva växt genom tarmväggen (T), metastasering till regionala lymfkörtlar (N) och fjärrmetastasering (M). I ett material av 118 patienter, varav 110 patienter ingick i analysen, förelåg ett p-värde på 0,012 till Foxy-5:s fördel för nedgradering av TNM vid operationen. Resultatet förblir sant även vid kontroll av sk baslinjefaktorer såsom ålder, kön samt klinik vid inklusion till studien. Detta tyder på att patienter som behandlas med Foxy-5 har en bättre prognos jämfört med de som inte behandlats.

De detaljerade TNM stadierna delas in i större grupper för att beskriva cancerns framåtskridande. Detta system använder ofta romerska siffror I, II, III och IV samt 0 som beteckningar. Generellt, ju lägre siffra desto mindre spridning av tumören. Analyser visar att patienter som behandlats med Foxy-5 har vid operation en signifikant sänkning av sin stadiegrupp jämfört med när patienten inkluderades i studien (p=0,0275).

En andra prognostisk händelse som studerats är spridning till kärl (vaskulär invasion). De patienter som behandlats med Foxy-5 hade en mindre spridning till omgivande kärl (p=0,0097) vilket även det tyder på att patienter behandlade med Foxy-5 hade en bättre prognos än de som ingick i kontrollgruppen.

En tredje prognostisk parameter som analyserats är nervinvasion (perineural spridning). De patienter som behandlats med Foxy-5 hade en mindre spridning längs med nerverna (p=0,0088) vilket även det stöder tolkningen att Foxy-5 behandlade patienter hade en bättre prognos än de som ingick i kontrollgruppen.

Patienter som drabbas av cancer i tjocktarmen ska få sin tumör bortopererad inom en månad enligt gängse praxis i många länder. Om patienterna ska behandlas med cellgifter eller annan cancerbehandling påbörjas denna behandling som regel först efter operationen. I NeoFox-studien delas patienterna upp i två grupper genom så kallad randomisering. Ad hoc-analysen visar att de två grupperna är balanserade vad det gäller patienternas ålder, kön och kliniker. Patienterna som randomiseras till den aktiva behandlingsgruppen får totalt 9 doser av Foxy-5 under tre veckor innan sin operation. Patienterna i kontrollgruppen får däremot ingen behandling alls mot sin cancer innan operation.

”En tumörs invasion och spridning till omkringliggande vävnader är ett av de första stegen i den metastaseringsprocess som så småningom resulterar i etablering av fjärrmetastaser. Att vi redan efter tre veckors behandling med Foxy-5 tydligt ser minskad invasion och spridning av cancerceller är uppseendeväckande och kan tolkas som att Foxy-5 även i människa har en anti-metastatisk effekt.”, säger professor Tommy Andersson, medgrundare till bolaget.  

”I ad hoc-analysen som är avslutad, har vi för första gången i ett patientmaterial på 118 randomiserade patienter, vilket är förhållandevis stort för en fas 2-studie, kunnat bekräfta att de pre-kliniska data vi har också ses i patienter med tjocktarmscancer. Data tyder på en minskad risk för metastasering. Sannolikheten att Foxy-5 fungerar är därmed större än vad den varit tidigare och det är en viktig och positiv brytpunkt eller värdeinflexionspunkt som man säger i detta sammanhang. Mig veterligen, är det här en helt ny verkningsmekanism inom WNT-signaleringen som saknar konkurrens. Jag ser verkligen fram emot den fortsatta utvecklingen och hoppas vi även ska kunna börja utforska andra cancerformer mer”, säger VD Pernilla Sandwall.

För vidare upplysningar:

Pernilla Sandwall, VD, WntResearch AB
e-post:
[email protected]

Om WntResearch

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5:s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Följ WntResearch på Linked in

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 05.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
05.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 05.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

260 000

 10,10

2 626 052,00

CEUX

240 000

 10,08

2 420 336,96

TQEX

36 000

 10,08

 362 819,55

XSTO

240 000

 10,07

2 416 602,28

XCSE

28 000

 10,10

 282 816,90

Summa

 804 000

 10,09

8 108 627,70

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,9185 och DKK till EUR 7,4371
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 11 832 125 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

”Insikter om hot och våld” Del 2: Ett nytt, hårdare samtalsklimat

Published

on

By

Vad som många har en diffus känsla av stämmer – samtalsklimatet mellan medborgare och samhällets företrädare HAR blivit hårdare. Detta är ett vetenskapligt belagt faktum och det finns en tydlig koppling till hur samtalstonen på nätet har utvecklats. 

Måns Svensson är professor i rättssociologi, vilket förenklat kan beskrivas som kunskapen om hur sociala normer samspelar med lagstiftningen. Under senare tid har Svensson forskat kring utvecklingen av näthat och hur det påverkat kommunikationen mellan allmänhet och olika samhällsföreträdare, exempelvis förtroendevalda, journalister, lärare och vårdanställda.  

– Den här typen av ogillande som samhällets representanter utsätts för visar att den sociala kontrollen har förändrats i grunden, vilket är ett resultat av hur vi kommunicerar online. Vi har tillgång till varandra och kan uttrycka ogillande på ett sätt som är helt nytt. 

Intervjun med Måns Svensson är del två i Säker Vårdmiljös intervjuserie ”Insikter om hot och våld”. Seriens ambition är att lyfta fram insikter, perspektiv och lärdomar på ett ämne som tyvärr blir alltmer aktuellt.  

Du hittar filmerna i serien här:
https://vimeo.com/showcase/9940451

Säker Vårdmiljö startar under hösten även ett kunskapsnätverk som fokuserar på problematiken med hot och våld. Intresserad? Anmäl dig här. 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i MTG under vecka 48, 2022

Published

on

By

Från 28 november till 2 december 2022 har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 166 437 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0018012494) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att leverera värde till bolagets aktieägare och optimera kapitalstrukturen.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 4 618 818 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 400 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 25 oktober 2022. Återköpsprogrammet löper från den 27 oktober 2022 och fram till årsstämman 2023 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att leverera värde till aktieägare och att optimera kapitalstrukturen. Avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2022-11-28 35 587 83,0867 2 956 806,39
2022-11-29 35 000 83,0586 2 907 051,00
2022-11-30 33 851 82,3301 2 786 956,22
2022-12-01 35 149 82,8424 2 911 827,52
2022-12-02 26 850 83,7622 2 249 015,07

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår MTG:s innehav av egna aktier per den 2 december 2022 till 3 347 283 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgår till 134 035 940.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR
Direkt: +46 73 661 8488, 
[email protected]

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.