Connect with us

Marknadsnyheter

François-Charles Oberthur lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna och innehavare av noterade teckningsoptioner i Rolling Optics

Published

on

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare eller teckningsoptionsinnehavare i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika eller något annat land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag. Ytterligare restriktioner gäller. Vänligen se ”Viktigt meddelande” i slutet av detta pressmeddelande.

Pressmeddelande

16 januari 2023

François-Charles Oberthur SAS (“FCO” eller “Budgivaren”) lämnar ett kontanterbjudande till innehavarna av stamaktier (“Aktierna”), preferensaktier (”Preferensaktierna”) och teckningsoptioner av serie TO2 (“Teckningsoptionerna”) i Rolling Optics Holding AB (publ) (“Rolling Optics” eller “Bolaget”) att överlåta samtliga sina Aktier till Budgivaren till ett pris om 0,75 kronor per Aktie, samtliga sina Preferensaktier till ett pris om 2,97 kronor per Preferensaktie, och samtliga sina Teckningsoptioner till ett pris om 0,225 kronor per Teckningsoption (“Erbjudandet”). Aktierna och Teckningsoptionerna är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Erbjudandet i sammandrag

Budgivaren erbjuder:

 1. 0,75 kronor för varje Aktie (“Erbjudandevederlaget”). Erbjudandevederlaget innebär en premie om cirka:
  • 188 procent jämfört med stängningskursen om 0,260 kronor för Rolling Optics Aktie på Nasdaq First North Growth Market den 13 januari 2023, vilket var den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande;
  • 171 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Rolling Optics Aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 30 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande; och
  • 175 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Rolling Optics Aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 90 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande.
 1. 2,97 kronor för varje Preferensaktie, motsvarande det inlösenbelopp som reserverats av Bolaget i enlighet med Bolagets delårsrapport för perioden januari till september 2022 vilket framräknats i enlighet med villkoren för Preferensaktierna, och
 1. 0,225 kronor för varje Teckningsoption, vilket motsvarar det så kallade see through-värdet, beräknat med utgångspunkt i Erbjudandevederlaget i enlighet med villkoren för Teckningsoptionerna.  

Erbjudandets totala värde uppgår till cirka 189 miljoner kronor.

Acceptperioden i Erbjudandet beräknas inledas omkring den 17 januari 2023 och avslutas omkring den 7 februari 2023. Utbetalning av likvid beräknas ske omkring den 14 februari 2023.

Thomas Savare, VD för François-Charles Oberthur SAS, kommenterar Erbjudandet:

“Vår vision är att fortsätta investera i världsledande säkerhetsteknologi. Vi är väl medvetna om det långsiktiga perspektivet och de omfattande resurser som krävs för att utveckla och främja en sådan omvälvande teknologi till slutkund. Vi önskar att, som framtida aktieägare, ha möjlighet att bidra till Rolling Optics framsteg genom att tillhandahålla finansiella resurser och branschkunskap. FCO:s Erbjudande lämnas till en attraktiv premie och ger Rolling Optics aktieägare möjlighet att få sitt vederlag i kontanter på ett enkelt sätt.”

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

Rolling Optics grundades år 2005 och utvecklar, designar, tillverkar samt marknadsför produkter för visuell autentisering som bygger på egen och patenterad teknologi inom mikrooptik. Det visuella 3D-materialet ger en hög grad av säkerhet för autentisering av produkter och förpackningar för att skydda varumärken mot förfalskning. År 2021 fattade styrelsen ett strategiskt beslut att öka Bolagets fokus på affärsområdet High Security, det vill säga att integrera Bolagets teknologi i sedlar, identitetshandlingar och andra värdefulla dokument för att öka deras säkerhet.

FCO är ett holdingbolag som framför allt är verksamt inom sedelindustrin. Sedan år 1842 är FCO en expert på hela produktionsprocessen för säkerhetsdokument. Budgivarens kunskap och expertis, tillsammans med dess integritet och förtroende, har länge varit erkända av centralbanker och regeringar över hela världen.

Budgivaren har följt Rolling Optics framsteg med stort intresse och är imponerad av teknologin samt av Rolling Optics ledningsgrupp och vad de har åstadkommit fram till idag. Rolling Optics strategi och fokus på områdena High Security och Brand Security kompletterar på många sätt Budgivarens koncern.

Budgivaren anser att utvecklingen av Rolling Optics teknologi kommer att kräva ytterligare finansiella resurser. Erbjudandet skulle ge FCO möjlighet att säkra de finansiella resurser som behövs för att uppnå Rolling Optics långsiktiga vision. Tack vare sin solida balansräkning är FCO angelägen om att finansiellt stödja Bolaget i dess FoU- och investeringsbehov.

Budgivaren anser att Erbjudandet, samtidigt som det skapar en attraktiv likviditetsmöjlighet för befintliga aktieägare med en betydande premie, så småningom skulle göra det möjligt att förverkliga den långsiktiga potentialen i Rolling Optics innovativa teknologi.

Ledning och anställda

Budgivaren har stor respekt och stort förtroende för Bolagets ledning och anställda och anser att de är en viktig tillgång för Rolling Optics framgent. Fullföljandet av Erbjudandet förväntas inte medföra några väsentliga förändringar avseende Bolagets anställda och ledning (inklusive deras anställningsvillkor) eller avseende den befintliga organisationen och verksamheten, inklusive sysselsättningen och de platser där Bolaget bedriver sin verksamhet.

Erbjudandet

Budgivaren erbjuder:

 1. 0,75 kronor för varje Aktie.[1] Erbjudandevederlaget innebär en premie om cirka:
  • 188 procent jämfört med stängningskursen om 0,260 kronor för Rolling Optics Aktie på Nasdaq First North Growth Market den 13 januari 2023, vilket var den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande;
  • 171 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Rolling Optics Aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 30 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande; och
  • 175 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Rolling Optics Aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 90 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande.
 1. 2,97 kronor för varje Preferensaktie, motsvarande det inlösenbelopp som reserverats av Bolaget i enlighet med Bolagets delårsrapport för perioden januari till september 2022 vilket framräknats i enlighet med villkoren för Preferensaktierna,[2] och
 1. 0,225 kronor för varje Teckningsoption, vilket motsvarar det så kallade see through-värdet, beräknat med utgångspunkt i Erbjudandevederlaget i enlighet med villkoren för Teckningsoptionerna.[3]

Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 189 miljoner kronor.[4]

Courtage utgår inte i samband med utbetalning av vederlag i Erbjudandet.

Budgivarens aktieägande i Rolling Optics

Varken Budgivaren eller närstående parter innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande några aktier i Rolling Optics eller några andra finansiella instrument som ger en finansiell exponering mot aktier i Rolling Optics. Budgivaren har inte heller under de senaste sex månaderna före Erbjudandets offentliggörande förvärvat eller åtagit sig att förvärva några aktier i Rolling Optics eller några finansiella instrument som ger en finansiell exponering mot aktier i Rolling Optics.

Budgivaren kan komma att utanför Erbjudandet förvärva, eller ingå avtal om att förvärva, Aktier i Rolling Optics (eller andra värdepapper som kan konverteras, bytas ut till eller utnyttjas för förvärv av Aktier i Rolling Optics), till ett pris per Aktie som inte överstiger Erbjudandevederlaget. Sådana förvärv eller avtal kommer i så fall ske i överensstämmelse med svensk lag och takeover-reglerna för vissa handelsplattformar som utfärdats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning (”Takeover-reglerna”) och kommer att offentliggöras i enlighet med tillämpliga regler.

Villkor för Erbjudandet

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av:

 1. att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Budgivaren blir ägare till Aktier motsvarande mer än 50 procent av det totala antalet Aktier i Rolling Optics (efter full utspädning);
 1. att samtliga för Erbjudandet och förvärvet av Rolling Optics erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande har erhållits, i varje enskilt fall, på för Budgivaren acceptabla villkor;
 1. att inga omständigheter har inträffat som har en väsentlig negativ påverkan, eller rimligen kan förväntas ha en väsentlig negativ påverkan, på Rolling Optics finansiella ställning eller verksamhet, inklusive Rolling Optics försäljning, resultat, likviditet, soliditet, eget kapital eller tillgångar;
 1. att varken Erbjudandet eller förvärvet av Rolling Optics helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande eller domstolsbeslut, myndighetsbeslut eller någon liknande omständighet;
 1. att Rolling Optics inte vidtar några åtgärder som är ägnade att försämra förutsättningarna för Erbjudandets lämnande eller genomförande;
 1. att ingen information som offentliggjorts av Rolling Optics eller på annat sätt gjorts tillgänglig för Budgivaren av Rolling Optics är väsentligt felaktig, ofullständig eller vilseledande, och att Rolling Optics har offentliggjort all information som ska ha offentliggjorts av Rolling Optics; samt
 1. att inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva Aktier i Rolling Optics på villkor som för aktieägarna i Rolling Optics är förmånligare än de villkor som gäller enligt Erbjudandet.

Budgivaren förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Såvitt avser villkor ii–vii får emellertid ett sådant återkallande av Erbjudandet endast ske under förutsättning att den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Budgivarens förvärv av Rolling Optics eller om det annars godkänns av Aktiemarknadsnämnden. Budgivaren förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett, flera eller samtliga av ovanstående villkor, inklusive att, såvitt avser villkor i ovan, fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptnivå.

Finansiering

Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor. Erbjudandet finansieras genom Budgivarens tillgängliga medel.

Behandling av teckningsoptionsinnehavare, serie TO1

Utöver Teckningsoptionerna innehar vissa anställda teckningsoptioner i Rolling Optics utgivna inom ramen för Bolagets incitamentsprogram, serie TO1 (“Anställningsoptionerna”). Anställningsoptionerna omfattas inte av Erbjudandet. Budgivaren kommer dock att se till att innehavare av Anställningsoptioner i Rolling Optics ges skälig behandling. Budgivaren kommer vidare att stödja inrättandet av kontinuerliga incitament för Bolagets ledning efter det att Erbjudandet har fullföljts.

Budgivaren i korthet

François-Charles Oberthur SAS är ett holdingbolag (org. nr 479 292 559, med säte i Frankrike) i en diversifierad koncern. FCO har historiskt investerat inom industrin för förtroendemän (eng. Fiduciary Industry) och kontrollerar flera företag inom denna sektor, bland annat Oberthur Fiduciaire SAS (www.oberthur-fiduciaire.com), Oberthur Solutions (www.solutions.oberthur-fiduciaire.com) och VHP Security Papers BV (www.vhpsp.com). Företaget har sitt huvudkontor i Paris, med affärsenheter i Frankrike, Bulgarien och Nederländerna.

Rolling Optics i korthet

Rolling Optics grundades år 2005 med en gedigen teknisk bakgrund från forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Rolling Optics patenterade och egenutvecklade teknologi inom det mikrooptiska området möjliggör en otrolig och kristallklar 3D-effekt som är praktiskt taget omöjlig att kopiera. Idag tillhandahåller Rolling Optics en av de säkraste visuella lösningarna mot förfalskningar i världen. Rolling Optics är verksamt inom två huvudområden: Brand Security – skyddar företag och varumärken från förfalskningar. High Security – bland annat för sedlar, ID-kort och pass.

Preliminär tidplan

Offentliggörande av erbjudandehandling               17 januari 2023

Acceptperiod                                                          17 januari 2023 – 7 februari 2023

Utbetalning av vederlag                                         14 februari 2023

Budgivaren förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet och senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag.

Enligt Budgivarens bedömning kräver transaktionen inget godkännande från myndigheter.

Inlösen och avnotering

För det fall Budgivaren, i samband med Erbjudandet eller på annat sätt, blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av aktierna i Rolling Optics avser Budgivaren att påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva samtliga aktier och teckningsoptioner i Rolling Optics. I samband härmed avser Budgivaren verka för att Bolagets Aktier och Teckningsoptioner avnoteras från Nasdaq First North Growth Market.

Tillämplig lag och tvister

Svensk lag är tillämplig på Erbjudandet, liksom eventuella avtal som ingås mellan Budgivaren, aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rolling Optics till följd av Erbjudandet. För Erbjudandet gäller Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans.

Rådgivare

Budgivaren har anlitat Erneholm Haskel AB som finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge som legal rådgivare.

###

All information om Erbjudandet finns tillgängligt på följande hemsida: www.fcoro.com.

Ytterligare information

Emelie Brämming  
Email: [email protected]
Tel.: +46 737 18 51 51

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 16 januari 2023 klockan 08:30.

Viktigt meddelande

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. Budgivaren avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare eller teckningsoptionsinnehavare i, USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika eller något annat land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag. Aktieägare eller teckningsoptionsinnehavare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser.

Erbjudandet, den information samt dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av en ”authorised person” som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien, om inte ett undantag är tillämpligt. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet; eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i FSMA (Financial Promotion Order 2005).

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Budgivarens och Rolling Optics kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Budgivaren har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

[1] Om Rolling Optics betalar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, för vilken avstämningsdagen inträffar före utbetalning av vederlag i Erbjudandet, kommer Erbjudandevederlaget att reduceras i motsvarande mån.

[2] Totalt 43 382 TSEK. I tillämpliga fall justerat för att reflektera tidpunkt för utbetalning och valutakurseffekter mellan SEK och euro vilket beror på att den för Preferensaktierna underliggande reversen var utställd i euro. Om Rolling Optics betalar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till preferensaktieägarna före utbetalning av vederlag i Erbjudandet kommer det erbjudna priset per Preferensaktie att reduceras i motsvarande mån.

[3] Under förutsättning att Erbjudandevederlaget ersätter den volymviktade genomsnittskursen för Aktierna under perioden 22 mars 2023 – 4 april 2023 och att teckningskursen motsvarar 70 procent av Erbjudandevederlaget. Det erbjudna vederlaget för Teckningsoptionerna innebär en premie om cirka: 650 procent jämfört med stängningskursen för Teckningsoptionerna den 13 januari 2023, 556 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Teckningsoptionerna under de senaste 30 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande, och 400 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Teckningsoptionerna under de senaste 90 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande.

[4] Baserat på 189 821 938 Aktier, motsvarande det totala antalet utgivna Aktier i Rolling Optics, 14 609 064 Preferensaktier och 13 333 333 utestående Teckningsoptioner.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Kallelse till extra bolagsstämma i Isofol Medical AB (publ) den 28 februari 2023

Published

on

By

Göteborg, Sverige, 3 februari 2023 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), kallar härmed aktieägarna i Isofol Medical AB (publ), org.nr 556759-8064 med säte i Göteborg, till extra bolagsstämma tisdagen den 28 februari 2023.

Informationen i pressmeddelandet är ämnad för investerare.

Aktieägare i Isofol Medical AB (publ), org.nr 556759-8064 med säte i Göteborg, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 28 februari 2023 kl. 15.00 på Biotech Center, Arvid Wallgrens backe 20, vån 5, Göteborg. Inregistrering till stämman börjar klockan 14.30 och avslutas när stämman öppnas.

Den extra bolagsstämman har föranletts av att styrelsen den 25 januari 2023 mottagit en skriftlig begäran om sammankallande av extra bolagsstämma från aktieägare med ett sammanlagt aktieinnehav motsvarande mer än 10 procent av aktierna i bolaget (”Aktieägarna”).

Styrelsen har, i enlighet med bolagsordningen, beslutat att aktieägare före bolagsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom frivillig förhandsröstning. Aktieägare kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman personligen, genom ombud eller genom förhandsröstning.

ANMÄLAN OCH FÖRHANDSRÖSTNING, M. M.

Rätt att delta i den extra bolagsstämman och anmälan.

Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska:

 • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 20 februari 2023 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan);
 • dels anmäla sin avsikt att delta vid stämman till bolaget senast onsdagen den 22 februari 2023, per brev under adress Isofol Medical AB (publ), ”EGM II 2023”, Att. Gustaf Albèrt, Arvid Wallgrens backe 20, 413 46 Göteborg eller via e-post till [email protected].

I anmälan ska aktieägare uppge namn (företagsnamn), person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, i förekommande fall, namn på eventuellt medföljande biträden (högst två) samt i förekommande fall, namn och personnummer avseende eventuellt ombud eller ställföreträdare. Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för stämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett (1) år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem (5) år från utfärdandet. Eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett (1) år. Fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före den extra bolagsstämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com.

Deltagande genom förhandsröstning

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman genom frivillig förhandsröstning ska:

 • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 20 februari 2023 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan);
 • dels anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna nedan så att förhandsröstningsformuläret är bolaget tillhanda senast onsdagen den 22 februari 2023.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt vad som anges under ”Deltagande i stämmolokalen” ovan. Det betyder att en anmälan genom endast förhandsröstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För förhandsröstningen ska ett särskilt formulär användas. Förhandsröstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.isofolmedical.com. Ifyllt och undertecknat förhandsröstningsformulär kan skickas med post till Isofol Medical AB (publ), ”EGM II 2023”, Att. Gustaf Albèrt, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg, eller med e-post till [email protected]. Ifyllt formulär ska vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 22 februari 2023. Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Om en aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt bifogas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.isofolmedical.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret. Om aktieägare förhandsröstat, och därefter deltar i stämman personligen eller genom ombud, är förhandsrösten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven förhandsröst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad förhandsröst på den punkten.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman eller avge sin förhandsröst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per måndagen den 20 februari 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har genomförts av förvaltaren senast onsdagen den 22 februari 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Bolagsstämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid bolagsstämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två justeringspersoner.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
 8. Fastställande av arvode till styrelsen.
 9. Val av styrelse samt styrelseordförande.

Aktieägarnas förslag till val av styrelseledamöter:

 1. Mats Franzén (nyval)
 2. Jonas Pedersén (nyval)
 3. Jan-Eric Österlund (nyval)

Aktieägarnas förslag till val av styrelseordförande:

 1. Mats Franzén (nyval)
 1. Extra bolagsstämmans avslutande.

Punkt 2 – Val av ordförande vid bolagsstämman

Det förslås att Anders Strid väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7 – Fastställande av antalet styrelseledamöter

Aktieägarna föreslår att stämman beslutar att antalet styrelseledamöter ska uppgå till tre (3) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 8 – Fastställande av arvode till styrelsen

Aktieägarna föreslår att stämman beslutar att eventuella nyvalda styrelseledamöter ska erhålla arvode för sitt arbete som styrelseledamöter i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2022, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

Punkt 9 – Val av styrelse samt styrelseordförande

Aktieägarna föreslår nyval av Mats Franzén, Jonas Pedersén och Jan-Eric Österlund som styrelseledamöter. Vidare föreslås nyval av Mats Franzén till styrelsens ordförande. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noteras att samtliga tidigare av årsstämman valda styrelseledamöter ställer sina platser till förfogande om förslagen på den extra bolagsstämman den 13 februari 2023 avslås.

Information om de till nyval föreslagna styrelseledamöterna och styrelsens ordförande

Mats Franzén

Professionell erfarenhet: Mats har en bakgrund som framgångsrik entreprenör och företagsledare inom IT-industrin bland annat som CEO för Zetup och Semcon IT Solutions efter många år inom IBM Nordics.

Jonas Pedersén

Professionell erfarenhet: Jonas Pedersén, PhD, MD, deltog i Isofols styrelse 2010 till 2018, och har som medgrundare och CEO för konsultföretaget Deallus mångårig erfarenhet som strategisk rådgivare till Biotechs och de flesta av världens ledande läkemedelsföretag.

Jan-Eric Österlund

Professionell erfarenhet: Jan-Eric Österlund var Isofols ordförande åren 2012 till 2018 och har över 40 års erfarenhet av industriell utveckling som investerare, CEO och styrelseledamot i både noterade och onoterade bolag, varav flera inom life science.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 161 515 440. Samtliga aktier är av samma aktieslag. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stämmohandlingar

Förhandsröstningsformulär och fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, vån 5, Göteborg och på bolagets hemsida www.isofolmedical.com senast tre veckor före den extra bolagsstämman. Handlingarna skickas även kostnadsfritt till aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

I övrigt är förslagen fullständigt utformade under respektive punkt i denna kallelse.

Upplysningar på och inför stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid den extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till Isofol Medical AB (publ), ”EGM II 2023”, Att. Gustaf Albèrt, Arvid Wallgrens backe 20, 413 46 Göteborg eller via e-post till [email protected] senaste onsdagen den 22 februari.

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_____________________________

Göteborg i februari 2023
Isofol Medical AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Jan Törnell, styrelseordförande
E-post: [email protected]

Gustaf Albèrt, CFO
E-post: [email protected]
Telefon: 0709-16 83 02

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 februari kl. 13.15, 2023.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett bioteknikföretag i kliniskt skede som inriktat sin verksamhet på att utveckla och förbättra behandling för patienter som drabbats av cancer genom att öka effektiviteten av de nuvarande standardbehandlingarna med cytostatika. Isofol hade ambitionen att utveckla ett läkemedel för första behandlingslinjen av avancerad kolorektalcancer (mCRC) och försökte därmed att förbättra den nuvarande kliniska praxisen genom att realisera den fulla styrkan hos 5-FU med tillägget av arfolitixorin. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck & Cie, Schaffhausen, Schweiz för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm.

www.isofolmedical.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Vasakronans bokslutskommuniké 2022

Published

on

By

Stabilt resultat och hög nettouthyrning för helåret

 • Hyresintäkterna ökade med 10 procent (6) till totalt 8 167 mkr (7 425). I ett jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 6 procent (2).
 • Nyuthyrningar har gjorts av 159 000 kvadratmeter (124 000) med en årshyra på 915 mkr (592). Nettouthyrningen uppgick till 279 mkr (-56) för helåret.
 • Prisförändringen vid omförhandlingar blev i genomsnitt 5 procent att jämföra med 8 procent föregående år. Totalt har omförhandlingar motsvarande en årshyra om 1 078 mkr (1 326) genomförts under perioden.
 • Uthyrningsgraden vid periodens slut uppgick till 91,2 procent (91,4). Vakansen förklaras till 1,2 procentenheter (1,1) av vakanser i pågående projekt och utvecklingsfastigheter.
 • Driftöverskottet ökade med 8 procent (7) till totalt 5 968 mkr (5 533). I ett jämförbart bestånd ökade driftöverskottet med 3 procent (2).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 4 481 mkr (4 193) en ökning om 7 procent (11).
 • Värdeförändringen på fastigheterna uppgick till 4 917 mkr (15 255) motsvarande 2,8 procent (9,5). För fjärde kvartalet uppgick värdeförändringen till -6 111 mkr (7 176) motsvarande -3,1 procent (4,2) till följd av höjda bedömda avkastningskrav. Fastighetsbeståndets värde uppgick därmed till 188 mdkr (182) vid periodens utgång.
 • Värdeförändringen på finansiella instrument blev 1 291 mkr (938) till följd av uppgång i längre marknadsräntor.
 • Resultat efter skatt uppgick till 8 465 mkr (16 359).
 • Styrelsen föreslår årsstämman att ingen (4 000 mkr) utdelning lämnas.

Vi redovisar ett stabilt resultat i den underliggande verksamheten, säger Johanna Skogestig, vd. Med anledning av det osäkra marknadsläget har fastighetsvärdet minskat under andra halvåret. Samtidigt har vi hållit en hög uthyrningstakt och flera stora projekt gått in i förvaltning under året vilket påverkar kassaflödet positivt. Detta i kombination med att vi har fastigheter i lägen som efterfrågas, starka finanser och dedikerade medarbetare gör att vi är väl positionerade även i en mer utmanande marknad.

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Skogestig
Vd 
Tel: 073-068 75 17
E-post: [email protected]    

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 070-968 15 40
E-post: [email protected]  

Denna information är sådan som Vasakronan AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 februari 2023 kl. 13.00 CET.

Vasakronan är Sveriges ledande fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 188 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 166 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Checkin.com Group: Webcast torsdag 9:e februari 08:30 i samband med bokslutskommuniké för 2022

Published

on

By

Torsdag 9:e februari klockan 07:30 publiceras Checkin.com Groups bokslutskommuniké för januari – december 2022 på bolagets hemsida. I en webcast samma dag klockan 08:30 presenteras rapporten av bolagets vd Kristoffer Cassel och CFO Martin Bäuml. 

Presentationen kommer att kunna följas via följande länk:
https://www.finwire.tv/webcast/checkin-com/2022-q4/

Den kompletta rapporten kommer att publiceras på följande länk: https://group.checkin.com/investors/reports/

En engelsk version av presentationen kommer att publiceras på bolagets hemsida senare samma dag. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Köpniwsky, Head of Communications Checkin.com Group, [email protected]

Certified Adviser
Checkin.com Groups Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Om Checkin.com Group:

Checkin.com Group skapar aktieägarvärde genom kapitaleffektiv tillväxt uppnådd genom stark organisk tillväxt och strategiska förvärv. Gruppen erbjuder en unik helhetslösning som hjälper företag och varumärken att förbättra hur slutanvändare checkar in till deras tjänster online. Det heltäckande ramverket består av specialiserade teknologier som täcker varje enskild del av en slutanvändares checkin-upplevelse.

Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm, men arbetar och rekryterar globalt för att ha tillgång till de bästa talangerna i världen.

Checkin.com Groups aktie är sedan 2021 listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn CHECK. 

Mer information om bolaget finns på: https://group.checkin.com/investors/

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.