Connect with us

Marknadsnyheter

Fusionen mellan Tectona och Cardeon har registrerats hos Bolagsverket och samtidigt byts redovisningsstandard

Published

on

I enlighet med beslut på extra bolagsstämmorna i Tectona Capital AB (”Tectona” eller ”Nya Cardeon”) och Cardeon AB (publ) (”Cardeon” eller ”Gamla Cardeon”) den 23 augusti 2022 har Bolagsverket idag registrerat fusionen mellan Tectona och Cardeon. Fusionen har genom registreringen fått slutlig rättsverkan ur ett juridiskt perspektiv, vilket innebär att Gamla Cardeon har upplösts och att samtliga dess tillgångar och skulder har övergått till Nya Cardeon. Nya Cardeon har samtidigt övertagit det upplösta bolagets företagsnamn, Cardeon AB (publ), och kommer ha sitt säte i Lund.

Vidare har Bolagsverket registrerat emissionen av 206 539 087 nya aktier av serie B i Nya Cardeon att utgöra fusionsvederlag. Genom emissionen ökas Nya Cardeons aktiekapital med ca 51 634 765,55 kronor till ca 55 798 859,55 kronor.

De aktieägare som, när registreringen av fusionen skedde, var upptagna i Gamla Cardeons aktiebok, förd av Euroclear Sweden AB, kommer att erhålla fusionsvederlag. För varje aktie i Gamla Cardeon erhålls 0,641918613895224 aktier av serie B i Nya Cardeon. Utbokningen av de nya aktierna i Nya Cardeon kan ske från och med 24 november och från denna dag blir handel i de aktier av serie B i Nya Cardeon, som utgör fusionsvederlag, möjlig. Då respektive bank eller förvaltare hanterar inbokningen av aktierna manuellt kan tidpunkten och dagen för när respektive aktieägare ser aktierna på sitt konto variera. Handel i nuvarande utestående aktier av serie B i Nya Cardeon sker som vanligt och kommer inte att påverkas av fusionsprocessen. Handelsbeteckningen för aktie av serie B i Nya Cardeon förväntas bytas från TCAB B till CARDEO 1 december 2022.   

Som ett led i bytet av företagsnamn och säte har Bolagsverket även registrerat en ny bolagsordning som även innehåller en ny verksamhetsbeskrivning anpassad för den verksamhet som tas över från Gamla Cardeon och som fortsättningsvis ska bedrivas i Nya Cardeon. Den verksamhet som bedrivits i Nya Cardeon (fd Tectona) före registreringen av fusionen har avyttrats i enlighet med fusionsplanen.

På extra bolagsstämma imorgon den 25 november 2022 avses ny styrelse för Nya Cardeon väljas, bestående av styrelsen för Gamla Cardeon. Vidare avses Masoud Khayyami utses till VD i samband med den nya styrelsens konstituerande möte samma dag.  

Nya Cardeon kommer även byta redovisningsstandard från IFRS till K3 från och med omedelbar verkan. Bakgrunden till beslutet är att Gamla Cardeon redovisat enligt K3 och i och med att fusionen genomförts inom ramen för ett omvänt förvärv där Gamla Cardeons verksamhet övertas och fortsättningsvis kommer bedrivas i Nya Cardeon uppnås kontinuitet i redovisningen. Årsredovisningen 2022 kommer upprättas enligt K3, inklusive jämförelse med tidigare år. Effekterna av tillbakagång till K3 för jämförelseåret 2021 framgår av Tectona Capitals årsredovisning 2021, not 8, samt bilaga 1.

För mer information, vänligen kontakta:

Masoud Khayyami, [email protected]

Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 24 november 2022 klockan 12:00

Om oss

Nya Cardeon är ett svenskt investmentbolag grundat 2006 som, från och med fusionen med Cardeon den 24 november 2022, investerar i nordiska innovativa företag och startups inom medicinteknik och life science. Bolagets affärsidé är att genom investeringar bistå i utvecklingen av en idé sprungen ur ett forskningsresultat till kommersiell produkt. Målbolagen ska bedömas ha potential att förändra den globala marknaden. Nya Cardeon investerar i både noterade och onoterade företag.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Baker McKenzie legal rådgivare till bankerna vid Catenas riktade nyemission om cirka 1,6 miljarder SEK

Published

on

By

Catena AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 1,6 miljarder miljoner kronor där teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar och långsiktigt förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden.

ABG Sundal Collier och Van Lanschot Kempen agerade Joint Global Coordinators och Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till bankerna med ett internationell kapitalmarknads-team bestående av Joakim Falkner och Johanna Flink i Stockholm samt Adam Farlow i London.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat, partner, solicitor, head of Capital Markets – Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post:
[email protected]

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie drygt 13 000 medarbetare på 74 kontor i 45 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem och verksamheten är klimatneutral sedan 2020 (egen granskning)www.bakermckenzie.com 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Lättare för läkemedelsskadade att erhålla ersättning genom läkemedelsförsäkringen efter yttrande av Läkemedelsskadenämnden

Published

on

By

LO-TCO Rättsskydd AB företräder en medlem i Svenska Elektrikerförbundet om rätt till ersättning för en läkemedelsskada. Medlemmen har ådragit sig en allvarlig hjärnskada vid användande av läkemedel i form av opiater och bensodiazepiner.

I USA förekommer det sedan många år en stor överdödlighet vid användande av läkemedel innehållande opioider. Detta har utöver det personliga lidandet även inneburit ett stort antal rättsprocesser.

Alla som fått läkemedel av en aktör som är ansluten till läkemedelsförsäkringen och som anser sig ha ådragit sig en skada av läkemedlet, har rätt att göra en anmälan till Svenska Läkemedelsförsäkringen AB. Om man är missnöjd med deras bedömning kan man begära prövning i Läkemedelsskadenämnden.

Läkemedelsskadenämnden behandlar ärenden som överklagas. Såväl den skadelidande som försäkringsgivaren kan lämna ärenden vidare till nämnden. Nämnden är rådgivande. Om försäkringsgivaren och den skadelidande inte blir överens kan talan väckas vid allmän domstol.

Läkemedelsförsäkringen har vid sin prövning av medlemmens rätt till ersättning funnit att det var användandet av läkemedel som orsakat medlemmens personskada, men att personskadan ändå inte utgör en läkemedelsskada. Anledningen till det är att Läkemedelsförsäkringen anser att medlemmen använt läkemedel på ett uppenbart felaktigt eller olämpligt sätt. Läkemedelsförsäkringen ansåg också att det var medlemmen som har bevisbördan för att han omfattas av försäkringen. Någon rätt till ersättning bedömdes därför inte föreligga.

LO-TCO Rättsskydds uppfattning är att Läkemedelsförsäkringen åberopat ett undantagsvillkor från rätten till ersättning som Läkemedelsförsäkringen har bevisbördan för och detta utan någon bevislättnad. Läkemedelsförsäkringen har inte kunnat styrka att undantagsvillkoret är tillämpligt och därför har medlemmen rätt till försäkringsersättning för den mycket allvarliga personskada han drabbats av.

På förbundets uppdrag överklagade LO-TCO Rättsskydd AB Läkemedelsförsäkringens beslut till Läkemedelsskadenämnden, som nu i ett rådgivande yttrande bedömt hur det aktuella försäkringsvillkoret ska förstås. 

Det aktuella försäkringsvillkoret är enligt Läkemedelsskadenämnden ett undantagsvillkor och Läkemedelsförsäkringen har enligt nämndens bedömning bevisbördan för att undantaget är tillämpligt och detta utan någon bevislättnad.

Svenska läkemedelsförsäkringen har efter nämndens yttrande meddelat att de accepterar att skadan är en läkemedelsskada. Ersättning regleras enligt 5 kapitlet skadeståndslagen. Detta innebär att medlemmen ska erhålla full ersättning för sin personskada beräknad på skadeståndsrättslig grund.

I och med att Läkemedelsförsäkringen har accepterat Läkemedelsskadenämndens bedömning, blir yttrandet vägledande. Det betyder att det bör bli väsentligt mycket lättare för personer som drabbats av läkemedelsskada att erhålla ersättning.

Ombud i målet har varit förbundsjurist Ulf Lejonklou, tel. 08-676 63 57.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nyheter från tidningen Tillväxt, nr 4 2022.

Published

on

By

Populäre kocken om kärleken till potatis

DET VAR I SKOLAN som Stefan Ekengrens matintresse föddes. Han beskriver skollunchen som en högtidsstund för den som kom från ett knapert hem. Nu driver han restaurangen Hantverket i Stockholm. Där står husmanskosten högt i kurs och allra mest älskar han råvaran potatis.
Läs mer på sid 16»

Marknaden påverkad av hettan i Europa

SKOGSINDUSTRINS MARKNADER HAR under året påverkats av kriget i Ukraina och skogsbränderna i Spanien, Portugal och Frankrike. Även i flera andra länder har det varit svår torka och många bränder. Oron kring energiförsörjningen har drivit fram ökad efterfrågan på bränsleved.
Läs mer på sid 6»

Bra förtjänst att sälja granar på torget

FÖR LUPINERS GÅRD är granförsäljningen på torget i Huskvarna en tradition som pågått i många år. Enligt Hanna Lupiner, som driver gården, är det god ekonomi att odla och sälja julgranar. Julgransförsäljningen står för en tredjedel av gårdens intäkter. 
Läs mer på sid 22»

Gården som har över 30 ben att stå på

PÅ MYGGENÄS GÅRD på Tjörn har det skett en enorm utveckling. Gården har över 30 verksamhetsgrenar och en omsättning runt 40 miljoner kronor. Man är beredd att prova allt som lönar sig samt bidrar till att bevara den biologiska mångfalden och traktens kulturvärden. 
Läs mer på sid 28»

 

Rolf Åttingsberg, ansvarig utgivare av tidningen Tillväxt, 08-701 00 63
e-post: [email protected]

_______________________________________

Till tidningen Tillväxts pressrum»

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.