GET Group AB (publ) HAR GENOMFÖRT Transch 1 AV eget kapital finansieringEN om 100 miljoner MED LDA CAPITAL genom EN RIKTAD NYEMISSION OM CIRKA 1,79 MILJONER KRONOR

| 17 december, 2021 | 0 kommentarer

Styrelsen i GET Group AB (publ) (”GET Group” eller ”Bolaget”) har idag beslutat, med stöd av årsstämmans bemyndigande den 30 juni 2021, om en riktad nyemission av högst 13 534 507 aktier till LDA Capital Limited (”LDA Capital”) till en teckningskurs om 0,132 kronor per aktie (den ”Riktade Nyemissionen”) innebärande att Bolaget tillförs cirka 1,79 miljoner kronor före transaktionskostnader. Teckningskursen överensstämmer med det finansieringsavtal om 100 miljoner kronor som ingåtts mellan Bolaget och LDA Capital som offentliggjordes genom pressmeddelande den 1 november 2021.

Styrelsen i GET Group har idag beslutat, med stöd av årsstämmans bemyndigande den 30 juni 2021, om riktad nyemission av högst 13 534 507 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 697 650,824011 kronor. Den totala teckningskursen ska vara 1 786 555 kronor, motsvarande cirka 0,132 kronor per aktie. Den Riktade Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 1,46 procent av aktiekapitalet i förhållande till antalet aktier i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen, varvid antalet utestående aktier ökar med 13 534 507 från 914 379 665 till 927 914 172 och aktiekapitalet ökar med 697 650,824011 kronor från 47 132 690,296440 kronor till 47 830 341,120451 kronor.

Teckningskursen överensstämmer med det finansieringsavtal som har ingåtts med LDA Capital den 31 oktober 2021. Avtalet har förhandlats på armlängds avstånd mellan parterna och styrelsen bedömer att teckningskursen är marknadsmässig.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma LDA Capital. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra en kapitalanskaffning för att säkerställa att på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt kunna anskaffa rörelsekapital i syfte att främja Bolagets expansion.

För mer information om Bolaget, vänligen kontakta:
Lars Christian Beitnes, VD
Tel: +46 8 1220 4146
E-post: [email protected]
www.getgroup.se

Denna information är sådan som GET Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 december 2021, kl. 19:45 CET.

Om GET Group:

GET Group är ett investeringsbolag med fokus på energi och hållbarhet. Vi skapar världens mest övertygande börsnoterade ESG-teknikföretag genom att äga och finansiera de unika teknikföretagen som är engagerade i energiproduktion och energibesparing.
GET Group AB (publ), c/o Mcon AB, Södra Larmgatan 4, SE-411 16 Göteborg
www.getgroup.se | www.rock.energi | www.lightcircle.io 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.