Halvårsrapport – 2021

| 14 juli, 2021 | 0 kommentarer

Översikt för koncernen

Perioden 1 januari – 30 juni
Rörelsens intäkter uppgick till: 18,8 (14,7) MSEK
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -0,2 (0,4) MSEK med en rörelsemarginal om -1,3 (2,7)% Resultatet efter skatt uppgick till: -0,2 (0,3) MSEK
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 0,0 (4,0) MSEK

Perioden 1 april – 30 juni
Rörelsens intäkter uppgick till: 9,5 (7,3) MSEK
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -0,1 (0,1) MSEK med en rörelsemarginal om -1,1 (1,2)% Resultatet efter skatt uppgick till: -0,1 (0,1) MSEK

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till -2,6 (2,8) MSEK

Väsentliga händelser under rapportperioden

Perioden 1 januari – 30 juni
Rörelsens intäkter ökar med 28 % jämfört med föregående år.

Totala återkommande abonnemangsintäkter uppgår till 12 689 TSEK, vilket är en ökning med 7 % jämfört med motsvarande period 2020.

Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under perioden uppgår till 68 %.

Under första kvartalet har teckningsoptioner emitterats till dotterbolaget QBNK Company AB. Teckningsoptionerna motsvarar 517 877 stycken aktier med lösenkurs 13 kronor (nov 2025 – jan 2026). Överlå-telse av teckningsoptionerna från dotterbolaget till den tillträdande verkställande direktören har genomförts med en premie motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde.

Under andra kvartalet har QBNK Company AB köpt tillbaka 400 000 stycken teckningsoptioner från före detta VD Jonas Bergh.

Perioden 1 april – 30 juni
Rörelsens intäkter ökar med 29 % jämfört med samma period föregående år.

Totala återkommande abonnemangsintäkter uppgår till 6 418 TSEK, vilket är en ökning med 8 % jäm-fört med motsvarande period 2020.

Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under perioden uppgår till 68 %.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

VD har ordet

Halvvägs in i 2021 är det fortsatt högt tryck inom vår Professional Services verksamhet vilket gör att vi går mot nya rekord när det gäller konsultintäkter. När det gäller abonnemang, vilket är vårt fokusområde, har vi tagit en del nya affärer och utökat en del med existerande större kunder samtidigt som några av de mindre kunderna fasats ut (inklusive någon som hade ”QBank on premise” set up) – resultatet är att vi ligger på samma eller marginellt högre abonnemangsintäkter som föregående kvartal.

Tre månader in i VD jobbet tänkte jag passa på att dela med mig av min syn på QBNK och hur tankarna går för att utveckla verksamheten framåt. Till att börja med är min analys av QBNK och nuläget:

  • Digital Asset Management (DAM) marknaden är stor och förutspås av analyshusen ha en fortsatt hög tillväxt drivet av den ökade digitaliseringen och därmed företagens ökade användning och produktion av digitala tillgångar såsom bilder, filmer, texter, med mera. Trenden går från att implementera en första och enklare mediabank (samla sina bilder, filmer på ett ställe) till mer integrerade och komplexa lösningar. DAM-lösningarna går även från att vara Martech (Marcom drivna) till mer generella verksamhets-supporterande lösningar där DAM även inkluderar produkt- och annan utbudsinformation för andra operativa syften än marknadsföring.

  • QBNKs produkt står sig stark i den behovsbilden och del av spektrumet som besk-rivs. Vår produkt upplevs som funktionsrik och vi är duktiga på att leverera komplexa och integrerade lösningar.

  • QBNK har en imponerande kundlista på väl över 150 kundbolag varav merparten är stora enterprisebolag. Stora och kända varumärken såsom t.ex. Ericsson, Coop, Arjo, Peab, Tyska Autobahn, Axfood, Dometic, Geely, LG, JM, Stena, Swedish Match, Toyota MH, Stadium osv där vi i varierande grad tillhandahåller just sådana komplexa DAM-lösningar. Det finns vidare massor med möjligheter att tillhandahålla ytterligare funktioner, integrationer och andra värdeskapande åtaganden till vår existerande kundbas.

Konklusionen är att marknaden befinner sig i en strukturell tillväxt, produkten/erbjudan-det står sig bra och vi har en stark kundbas. Samtidigt är det stor konkurrens mellan leverantörerna på DAM-marknaden och det kommer troligen hända mycket på DAM-marknaden framgent i form av satsningar, funktionsutveckling och konsolidering på diverse håll. Vi tror att förutsättningarna gör att QBNK har en utmärkt position för att kunna kapitalisera på utvecklingen av framtidens DAM-marknad.

Med det sagt är det viktigt att vi fokuserar på några kärnområden framåt:

  • Produkt: Även om vi har en stark produkt idag är det viktigt att vi satsar på ökad utveckling av kärnprodukten. Vi har massor med intressanta och värdeskapande idéer som vi kan utöka vårt utbud med. Det är viktigt ur ett konkurrensperspektiv men också ur perspektivet potentiella framtida intäktskällor – inte minst från existerande kundbas. Det är också viktigt att bygga produkten på ett sådant sätt som möjliggör för tredje part att leverera tjänster kring vår produkt vilket både hjälper oss att skala vår leveransförmåga och stärka vår roll i det digitala ekosystemet vi befinner oss i.

  • Partners: Som beskrivet kommer framtidens DAM-lösningar troligen bli mer integrerade och ingå som en del av större ekosystem. I flera av våra komplexa kundimplementeringar har vi gjort just detta (i vissa fall på ett mycket avancerat sätt) – men då ofta drivet som ett kundprojekt baserat på kundunika behov. Framåt vill vi bygga pro-aktiva partnerskap och lösningar med de andra aktörerna i branschen för att ytterligare öka attraktionskraften mot slutkunderna. Detta inkluderar både systemintegratörer och andra produktbolag i ekosystemet.

  • Go To Market: Trots att vi har en bra produkt och en urstark kundlista är vi relativt osynliga på DAM-marknaden för de som inte är i vår närmaste sfär idag. Denna obearbetade sfär innebär en stor potential för oss om vi har möjlighet att vara mer proaktiva och i vår ”Go To Market” – vilket inkluderar både sälj & marknadsföring. Oaktat ovan finns det troligen även stor potential genom att vara mer proaktiva mot våra existerande kunder.

För att adressera ovan kärnområden tillsammans med den starka underliggande marknaden kommer vi fortsätta anställa ytterligare personal. Detta inkluderar produktutveckling såväl som projektleverans samt sälj & marknad. Vi har därför under Q2 redan anställt 8 nya personer (som börjar i Aug/Sept) och planen är att fortsätta med den anställningstakten under hös-ten. Tack vare att QBNK under de senaste åren stabiliserat verksamheten med processer & struktur, åtagande & avtal och byggt upp en kassa har vi nu möjlighet att göra dessa investeringar för att ta tillvara på och skapa förutsättningar för att kapitalisera på möjligheten framåt.

Sammanfattningsvis, vi har en bra position på en hälsosam marknad och vi har en plan på vad vi behöver göra för att kapitalisera på möjligheten och jag hoppas på en spännande resa. Jag/vi gjorde precis en liknande resa på det SaaS-bolag jag var VD på innan (Datscha) och konklusionen är att det helt enkelt handlar om att identifiera och fokusera på rätt kärn-områden, rekrytera in bra/rätt medarbetare och sedan köra på.

Stockholm den 14:e juli 2021.

Jacob Philipson
VD QBNK Holding AB

Finansiell utveckling

Intäkter och kostnader
Koncernens abonnemangsintäkter under perioden 1 januari – 30 juni 2021 uppgår till 12,7 (11,9) MSEK och de projektrelaterade intäkterna uppgår för samma period till 6,1 (2,7) MSEK. Övriga intäkter uppgår till 0,0 (0,1) MSEK.
 

Rörelseresultat
Rörelseresultatet (EBIT) för perioden 1 januari – 30 juni 2021 uppgår till -0,2 (0,4) MSEK.
 

Finansiell ställning och resultat
Koncernens likvida medel uppgick den 30 juni 2021 till 16 528 (16 737) TSEK. Soliditeten uppgick till 53 (48) %. Koncernens egna kapital uppgick till 12 546 (11 533) TSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden 1 januari – 30 juni 2021 till -22 (4 013) TSEK.

Aktiekapitalet uppgår till 877 608 SEK. Antalet utestående aktier är 7 313 400.

Investeringar

Koncernen har under perioden 1 januari – 30 juni 2021 inte investerat i anläggningstillgångar.

Aktier

 

Teckningsoptioner

Tidigare utgivna teckningsoptioner uppgår idag till motsvarande 917 877 stycken aktier varav 400 000 stycken aktier med lösenkurs 10 kronor (april 2023) och 517 877 aktier med lösenkurs 13 kronor (januari 2026).

Under andra kvartalet har QBNK Company AB köpt tillbaka 400 000 stycken teckningsoptioner från före detta VD Jonas Bergh (varje option gav optionsinnehavaren rätt att köpa en aktie för 10 kronor fram till och med april 2023) för 1,2 MSEK motsvarande 3 kr per option.

Antal aktier efter full utspädning uppgår till 8 231 277 stycken.

Utestående aktier
Ingående antal 2021-04-01 – 7 313 400
Utgående antal 2021-06-30 – 7 313 400

De 10 största ägarna
Uppgifterna nedan är hämtade från bolagets aktiebok per den 30 juni 2021. 

 

Försäkringsbolaget Avanza Pension – 1 187 904 st.

Fredrik Grevelius – 884 257 st

Ekstrand Corporate Advisors AB – 693 383 st

Ludvig Thureson – 398 306 st

Patrik Brummer – 344 445 st

Bank Julius Baer & Co Ltd – 291 620 st

Gembox AB (Kjell Duveblad) – 250 000 st

Nordnet Pensionförsäkring AB – 201 294 st

Carl Grevelius – 196 597 st.

Melphi Group AB (Jacob Philipson) – 172 626 st.
 

Jacob Philipson, VD 
08-459 99 23
[email protected]
www.qbankdam.com 

QBNK Holding AB är ett framgångsrikt SaaS-bolag inom Digital Asset Management (DAM) och erbjuder produkten QBank som är en molnbaserad lösning för lagring, hantering och publicering av bilder, filmer och andra digitala tillgångar. QBNK har visat en stark SaaS-tillväxt senaste åren och bland kunderna återfinns större globala bolag. QBNK är marknadsledande i Norden och växer snabbt på den amerikanska marknaden. Huvudkontoret finns i Stockholm.

Ytterligare information om företaget finns på www.qbankdam.com

 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *