Handelsbanken Skogsrapport: Rekordpriser skapar rekordutbud

| 14 januari, 2022 | 0 kommentarer

Priset på skogsmark i Sverige har stigit kraftigt under pandemin.
Prisuppgången gynnar landets skogsägare men det finns risk för att EU:s olika initiativ kan innebära en begränsning för skogsägares möjlighet att planera och avverka sin skog. Det visar en rapport från Handelsbanken om den svenska skogssektorn. 

Skogsindustrin fortsätter att utvecklas mycket starkt, bland annat som en effekt av att marknaderna för olika förpackningsmaterial gynnas av den ökade e-handeln under pandemin.

Stor prisökning på skogsmark

Under det senaste året har vi sett den största prisökningen på skogsmark någonsin, framförallt i södra Sverige.

Genomsnittspriserna gynnas av ett fortsatt lågt ränteläge, att den svenska ekonomin har återhämtat sig starkt efter den pandemirelaterade nedgången under 2020, men även hög efterfrågan på timmer från sågverksindustrin.

”Det är en fortsatt väldigt stark miljötrend att äga skog, och trots politisk osäkerhet fortsätter priserna stiga. Vi ser allt fler förstagångsköpare som ser skogen som en säker och långsiktig investering”, säger Christian Kopfer, aktieanalytiker specialiserad på skog och råvaror, Handelsbanken.

Stora prisskillnader mellan norra och södra Sverige

Det finns prisskillnader i landet som kvarstår även om bedömningen i rapporten är att det kommer att bli en utjämning av priserna. Samtidigt kommer det att fortsatt vara mycket dyrare i mellersta och södra Sverige.

”Vi räknar med att priserna på svensk skogsmark förblir höga ur ett historiskt perspektiv, där potentialen för fortsatta uppgångar framförallt finns i de mellersta och norra delarna av landet”, säger Ola Josefsson, segmentsansvarig för skog i Handelsbanken.

Rekordpriser på sågade trävaror och pappersmassa

Drivet av pandemin och ökad efterfrågan från konsumenter har priset på sågade trävaror rusat under 2021.

”En gradvis nedgång kan väntas men det finns en stark strukturell efterfrågan då allt fler efterfrågar förnyelsebart byggmaterial och där exempelvis korslimmat trä tar marknadsandelar från betong. Magnituden av nedgången begränsas”, säger Christian Kopfer.

I Sverige exporteras omkring 90 procent av marknadsmassan och priserna har i Europa nått en ny topp med väldigt höga priser samtidigt som det finns ett starkt utbud. Den strukturellt stigande e-handeln fortsätter att gynna efterfrågan på wellpapp-material som återvunnen kartong samt kartong som är producerad med färskt virke som bas. Priset på säckpapper har även det stigit kraftigt under hösten 2021, där en strukturellt ökad efterfrågan på säckpapper skett på bekostnad av minskad konsumtion av exempelvis plastpåsar.

”Med en planerad kapacitetsutbyggnad i Sydamerika förväntas utbudet bli större än efterfrågan vilket vi bedömer bör leda till nedgångar i priserna på pappersmassa i Europa under 2022”, säger Christian Kopfer.

EU initiativ påverkar skogsägares förutsättningar

Nya förslag från EU som EU-taxonomin och EU:s nya skogsstrategi, verkar gå mot allt högre krav när det gäller hållbart skogsbruk och hänsyn till biologisk mångfald. Biologisk mångfald är också en fråga som generellt klättrat allt högre upp på agendan, både för investerare och politiska beslutsfattare. Dessutom lyfts vikten av skogens roll som kolsänka. Frågor som skulle kunna innebära lägre avverkningsnivåer och mindre inflytande för skogsägaren.

”Även om initiativen i nuläget är förslag ger de en fingervisning om hur framtida tvingande policyer kan komma att se ut”, säger Josefin Johansson, hållbarhetsanalytiker Handelsbanken.

Klimatets inverkan på skogen

Mer frekventa extremväder, skogsbränder samt en ökad förekomst av trädsjukdomar och skadedjur kan påverka skogsmarker negativt genom ökad dödlighet eller minskad produktivitet. Samtidigt som ett varmare klimat väntas göra att den svenska skogen sannolikt växer snabbare.

”Det blir allt viktigare att kartlägga, utvärdera och arbeta med anpassning av skogsbruket för att klara ett förändrat klimat”, säger Josefin Johansson.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Kopfer, aktieanalytiker skog och råvaror, +46707554864

Ola Josefsson, segmentsansvarig skog, +4626172131
Josefin Johansson, hållbarhetsanalytiker, +46722395641
Maria Lindblad, pressansvarig, +46702919006

För skogsrapporten i sin helhet: www.handelsbanken.se/sv/skog-och-lantbruk
För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *