Holmens bokslutsrapport för 2020

| 5 februari, 2021 | 0 kommentarer

Kvartal Helår
Mkr 4-20 3-20 4-19 2020 2019
Nettoomsättning 4 249 3 727 4 194 16 327 16 959
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 595 714 587 2 479 2 345
Rörelseresultat 595 714 9 357 2 479 11 115
Resultat efter skatt 512 565 7 368 1 979 8 731
Resultat per aktie, kr 3,2 3,5 45,5 12,2 52,6
Rörelsemarginal, %* 14,0 19,2 14,0 15,2 13,8
Avkastning på sysselsatt kapital, %* 5,6 5,9 8,9 5,6 8,9
Avkastning på eget kapital, %* 4,8 5,0 7,8 4,8 7,8
Kassaflöde före investeringar och förändringar i rörelsekapital 369 735 665 2 411 2 727
Nettoskuld i % av eget kapital 10 8 9 10 9

*Exklusive jämförelesestörande poster 2019.

  • Rörelseresultatet för 2020 uppgick till 2 479 Mkr (2019: 2 345 Mkr exklusive jämförelsestörande poster om 8 770 Mkr). Sänkta produktionskostnader inom Kartong och högre trävarupriser påverkade resultatet positivt men effekten motverkades av prisnedgångar och produktionsbegränsningar inom Papper.
  • Jämfört med tredje kvartalet minskade rörelseresultatet med 119 Mkr till 595 Mkr till följd av underhållsstopp inom Kartong.
  • Resultat efter skatt uppgick under 2020 till 1 979 (8 731) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 12,2 (52,6) kronor. I föregående års resultat efter skatt ingick jämförelsestörande poster om 6 943 Mkr.
  • Värdet på koncernens skogstillgångar beräknat utifrån marknadspriser för skogsfastigheter har under 2020 ökat med 1,9 Mdkr till 43,2 Mdkr. Av ökningen har 579 Mkr redovisats i resultaträkningen.
  • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 7,25 kronor per aktie och en extra utdelning om 3,50 kronor.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 666 21 05
Anders Jernhall, vice VD och CFO, tel 08 666 21 22
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, tel 073 986 51 12

 

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 5 februari 2021 kl. 12.30.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *