I-Tech AB (publ) Bokslutskommuniké 2020

| 24 februari, 2021 | 0 kommentarer

I-Tech AB (publ) (ticker ITECH) publicerar härmed sin bokslutskommuniké 2020. Klicka här den 24:e februari kl. 11.00 för att följa webcasten.

Sammanfattning av perioden

”Ett utmanande men överlag starkt år”

 • Nettoomsättningen för perioden upgick till 11 188 (14 584) TSEK vilket motsvarar en omsättningsminskning med -23 (34) %.
  Rörelseresultatet uppgick till -3 507 (-915) TSEK.
 • Nettoomsättningen för helåret 2020 uppgick till 52 819 (45 574) TSEK vilket motsvarar en omsättningsökning med 16 (57) %.
  Rörelseresultatet uppgick till -5 167 (-7 019) TSEK.

Januari till December 2020

 • Den ledande norska färgtillverkaren Jotun lanserade i mars två nya marinfärger baserade på I-Techs egenutvecklade antifouling-komponent Selektope®.
 • Under mars tillträdde Per Svensson som försäljningsdirektör för I-Tech. Per kommer senast från Emerson Automation Solutions i rollen som Director, Global Sales and Aftermarket Marine Solutions.
 • I-Tech förnyade och uppgraderade den regulatoriska statusen för Selektope® i Japan.
 • I-Tech presenterade sin kommuniké från årsstämman. Chatarina Schneider och Tomas Bergdahl valdes in som nya ledamöter och ersatte
  Leif Darner och Mats Enegren.
 • I-Tech meddelade att leveranserna för den order till Chugoku Marine Paints som I-Tech kommunicerade i augusti 2019 delvis senareläggs på grund av den rådande pandemin.
 • I-Tech ingick i december ett långsiktigt samarbetsavtal med den amerikanska färgtillverkaren Pettit Marine Paints avseende utveckling och godkännande av Selektope®-baserad färg till den amerikanska fritidsbåtsmarknaden.

Väsentliga händelser efter periodens utgång  

 • Inga väsentliga händelser har rapporterats efter kvartalets slut.

Finansiellt sammandrag

 Alla belopp i TSEK

 2020
 okt-dec

 2019
 okt-dec

 2020
 jan-dec

 2019
 jan-dec

 Nettoomsättning  11 188  14 584  52 819  45 574
 Rörelseresultat  -3 507  -915  -5 167  -7 019
 Rörelseresultat före avskrivningar  -718  1 145  3 600  1 220
 Resultat efter skatt  -3 119  14 353  -4 806  8 427
 Rörelsens kassaflöde  -1 785  -663  5 388  -4 763
 Eget kapital vid periodens slut  106 602  111 408  106 602  111 408
 Likvida medel vid periodens slut  40 981  38 940  40 981  38 940

 

VD Ord

Med en stark inledning av året, väl i linje med våra långsiktiga ambitiösa tillväxtmål, präglades andra halvan av de negativa omvärldseffekterna. Omsättningstillväxten för helåret blev 16 % och uppgick till 52,8 (45,6) MSEK samtidigt som fjärde kvartalets omsättning landade på 11,2 (14,6) MSEK, en minskning med 23 %. Trots utmaningarna, som är av temporär karaktär och framförallt uppkomna av omvärldsfaktorer, så uppvisar vi ett år med både tillväxt och positiva kassaflöden. Jag ser det som ett styrkebesked för teknologin och tar fasta på kundernas fortsatta ökande intresse.

Även om helåret uppvisade ett positivt operativt resultat (EBITDA) så markerade fjärde kvartalet en bruten trend efter sex raka kvartal med positivt operativt resultat. EBIT för fjärde kvartalet sjönk därmed till -3,5 (-0,9) MSEK men förbättrades något för helåret och uppgick till -5,2 (-7,0) MSEK.

Med en svagare dollar och en pandemi, har externa faktorer haft ett osedvanligt stort genomslag på affärerna under 2020. För I-Tech har effekterna slagit in under tredje och framförallt under fjärde kvartalet. Samtidigt finns det några styrkebesked att bygga vidare på. Vi uppvisade en tvåsiffrig tillväxt på helårsbasis och en något förbättrad bruttomarginal, 48 (46) %, trots stora utmaningar i logistikflödet särskilt under andra kvartalet. Därutöver förbättrades det operationella kassaflödet från negativa siffror under 2019 till positiva under 2020 och redovisas till 5,4 (-4,8) MSEK. Det är starka siffror inte minst med tanke på att fjärde kvartalet uppvisade ett negativt kassaflöde om -1,8 (-0,7) MSEK.

Med en fortsatt stark kassa och en positiv bild av utvecklingen i den underliggande affären fortsätter vi att se långsiktigt på verksamheten och initierar investeringar i linje med vår strategi. Genom dessa satsningar förväntar vi oss att kunna erbjuda mer färgformuleringskunskap kring Selektope® framöver i syfte att bistå utvecklingen av effektivare mer hållbara antifoulingprodukter. Investeringar görs också dels inom planerade och tvingande regulatoriska omregistreringsprocesser på den europeiska marknaden och dels mot regulatoriska processer i syfte att öppna nya marknader. Dessa satsningar kommer påverka kassaflödet såväl som resultatet under det kommande året.

Ett exempel på en strategisk investering annonserades mot slutet av fjärde kvartalet där I-Tech och Pettit Marine Paints inleder ett samarbete med syfte att lansera nya Selektope®-innehållande antifoulingprodukter på fritidsbåtsmarknaden i USA inom några år. Båda parter investerar för att erbjuda en rad US-EPA godkända färgprodukter med högre hållbarhetsprofil och bättre prestanda på en antifoulingmarknad värderad till ca. 200 MUSD.

När vi nu stänger böckerna för 2020, ett år som inledningsvis förväntades nå en långt mycket brantare tillväxtkurva, sammanfattar jag att världens största färgtillverkare, Jotun, lanserade två Selektope®-innehållande antifoulingprodukter mot den asiatiska marknaden. Vidare så växer samtliga kundkonton (fyra återkommande kunder med kommersiella volymer) och när vi nu stegar in mot 2021 noterar jag en högre grad av optimism och positivism än vad jag sett de senaste 8-10 månaderna.

Jag ser fram emot det nya året, ett år med viktiga investeringar å ena sidan och ett intressantare affärsklimat å andra sidan, drivet av en shippingindustri med ökande momentum och investeringsvilja mot den gröna omställningen för att kunna uppnå existerande och framtida krav på en hållbar transportnäring.

Philip Chaabane, VD

M: 073-910 37 08
E: [email protected]

Denna information är sådan information som I-Tech AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2021 kl. 08:00 CET.

Om I-Tech AB (publ)

I-Tech är ett biotech-bolag som har utvecklat och säljer produkten Selektope®, en aktiv substans som motverkar marin påväxt på ytor som fartyg och båtskrov men också andra marina installationer. Genom att öka motståndskraften mot påväxt i marina färgsystem (sk. Antifouling coatings) minskar bränsle och underhållskostnaden. I-Tech har erhållit nödvändiga regulatoriska godkännanden för Selektope och har flera världens största tillverkare av marin färg som kunder. I-Techs Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank, telefon: +46 (0)8 463 83 00, email: [email protected]. För ytterligare information se: www.i-tech.se.

Om Selektope® 

Genom Selektope® introduceras för första gången en farmakologisk metod i bekämpandet av hård påväxt. Genom att tillfälligt stimulera oktopamin receptorn, aktiveras havstulpanlarvens simreflex och hålls därigenom borta från skrovet. Denna banbrytande upptäckt innebär en oöverträffad motståndskraft vid väldigt låga koncentrationer och inom gränserna för en rigorös riskutvärdering. Selektope® är en organisk, icke-metallisk, substans med bevisad verkningsgrad vid en koncentration om 0,1 viktprocent. För ytterligare information se: www.selektope.com.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *