I-Tech AB (publ) Delårsrapport Q2 2021

| 25 augusti, 2021 | 0 kommentarer

 I-Tech AB (publ) (ticker ITECH) publicerar härmed sin delårsrapport för andra kvartalet 2021

Klicka här den 25 agusti 2021, kl. 10:00 (CET) för att följa webcasten

Sammanfattning av perioden

” Positiva nyckelhändelser i en utmanande affärscykel ”

•    Nettoomsättningen för perioden uppgick till 12 819 (16 150) TSEK vilket motsvarar en omsättningsminskning med -21 (28)%. Rörelseresultatet uppgick till – 3 192 (47) TSEK.

 

April till juni 2021

•    Chugoku Marine Paints lanserade ytterligare en global antifoulingfärg innehållande Selektope®, SEAFLO NEO M1 PLUS.
•    I-Tech erhöll en order från Chugoku Marine Paints på 53 MSEK.
•    I-Tech höll i maj sin årsstämma. Vid stämman beslutades om ett teckningsoptionsprogram för ledning och övriga anställda. Programmet är implementerat och tecknades till 93%.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
•    Inga väsentliga händelser har rapporterats efter kvartalets slut. 

Finansiellt sammandrag

Alla belopp i TSEK

2021      apr-jun 2020      apr-jun 2021       jan-jun 2020       jan-jun 2020       jan-dec
Nettoomsättning 12 819 16 150 27 277 29 675 52 819
Rörelseresultat -3 192 47 -3 134 -937 -5 167
Rörelseresultat före avskrivningar -1 213 2 045 821 3 049 3 600
Resultat efter skatt -2 381 -364 -1 966 -896 -4 806
Rörelsens kassaflöde -7 611 1 055 -7 913 1 351 5 388
Eget kapital vid periodens slut 105 620 110 512 105 620 110 512 106 602
Likvida medel vid periodens slut 33 460 39 886 33 460 39 886 40 981

 

VD ord

Vi förväntar oss att de nya produkter som våra kunder lanserat under senaste två kvartalen ska ge ny skjuts åt omsättningstillväxten, men vi begränsas fortsatt av pandemieffekter i Asien med lokalt beordrade nedstängningar av varv samt generellt höga materialkostnader hos kunderna.

Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 12,8 (16,2) MSEK och för det första halvåret uppgick omsättningen till 27,3 (29,7) MSEK. Organiskt (rensat från valutaeffekter) växte omsättningen på halvårsbasis med 3% trots att andra kvartalet minskade med -11%. Rörelseresultat uppgick till -3 192 (47) TSEK vilket främst förklaras av engångskostnader i samband med sjösättningen av ett teckningsoptionsprogram för de anställda och en lägre bruttovinst till följd av lägre omsättning. Bruttomarginalen uppgick till 51 (47) %, en nivå som tangerar förra kvartalets nivåer tack vare stabila leveranser, kostnadskontroll och en något bredare kundmix än föregående år. Under perioden har ett betydande lager byggts upp för att säkra upp kommande perioders leveranser och det har haft en negativ effekt på kassaflödet vilket uppgick till totalt -7 040 (893) TSEK.

Specifika affärsmässiga händelser under kvartalet är CMPs lansering av en ny global antifoulingfärg, SEAFLO NEO M1 PLUS, en Selektope®-innehållande produkt avsedd för såväl nybyggnationsmarknaden som underhållsmarknaden. Produkten har en lägre mängd lösningsmedel än den produkt den ersätter vilket tillsammans med användningen av Selektope® bidrar till en produkt med bättre hållbarhetsprofil.

CMP, som står för merparten av omsättningen under kvartalet, lade en order på Selektope® värd 53 MSEK under kvartalet. Detta vittnar om att man ser ljuset i slutet av tunneln och vill säkra affärsvillkoren och produktionskapaciteten för de kommande 18 månaderna. Ordern i sig är på samma nivå som den vi erhöll innan pandemin bröt ut och indikerar att man nu ser en mer förutsägbar framtid, inte minst med avseende på satsningen på Selektope®-baserade produkter med bränslebesparande kapacitet.

Mycket positiva resultat har erhållits från 60 månaders aktivitet från fartyget Calypso. Resultaten är både numerära och visuella och ger en övertygande bild om att Selektope®, tillsammans med kundernas egna coating-teknologier, kan reducera bränsleförbrukningen avsevärt relativt medelvärdet på världsflottan. En s.k. genomsnittlig ”speed-loss” på 0,5% rapporterades vilket är övertygande givet fartygets driftmönster över perioden. Snittet på flottan är enligt olika källor 5,9% över en dockningsperiod. Det visar att Selektope® kan generera goda bränslebesparingar samtidigt som man i det här fallet minskat biocid-innehållet signifikant.

Sammanfattningsvis så befinner vi oss fortsatt i den utmanande affärscykel som präglat verksamheten sedan den hastiga inbromsningen under tredje kvartalet 2020. Samtidigt som Corona-effekter sakta avtar ökar utmaningarna relaterade till exceptionellt höga råmaterialkostnader på metalloxider och lösningsmedel, vilka utgör en relativt stor del i alla antifoulingprodukter. Jag är dock övertygad om att tillväxten återkommer och stärks av att vi har en bredare kundbas, fler produkter på marknaden från CMP samt ökat miljöfokus från att IMO under sommaren beslutat införa ”EEXI” (energy efficiency Index for existing ships) och ”CII” (carbon intensity indicator) reglerna som fokuserar på att minska utsläpp genom hela den globala flottan både med avseende på val av design, system och komponenter men också hur fartyg drivs och underhålls.

Philip Chaabane, VD

M: 073-910 37 08
E: [email protected]

 

Om I-Tech AB (publ)

I-Tech är ett biotech-bolag som har utvecklat och säljer produkten Selektope®, en aktiv substans som motverkar marin påväxt på ytor som fartyg och båtskrov men också andra marina installationer. Genom att öka motståndskraften mot påväxt i marina färgsystem (sk. Antifouling coatings) minskar bränsle och underhållskostnaden. I-Tech har erhållit nödvändiga regulatoriska godkännanden för Selektope och har flera världens största tillverkare av marin färg som kunder. I-Techs Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank, telefon: +46 (0)8 463 83 00, email: [email protected]. För ytterligare information se: www.i-tech.se.

Om Selektope® 

Genom Selektope® introduceras för första gången en farmakologisk metod i bekämpandet av hård påväxt. Genom att tillfälligt stimulera oktopamin receptorn, aktiveras havstulpanlarvens simreflex och hålls därigenom borta från skrovet. Denna banbrytande upptäckt innebär en oöverträffad motståndskraft vid väldigt låga koncentrationer och inom gränserna för en rigorös riskutvärdering. Selektope® är en organisk, icke-metallisk, substans med bevisad verkningsgrad vid en koncentration om 0,1 viktprocent. För ytterligare information se: www.selektope.com.

Denna information är sådan som I-Tech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-25 08:00 CET.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *