Intrum AB – delårsrapport januari-mars 2022

| 29 april, 2022 | 0 kommentarer
  • Stark leverans under ett säsongsmässigt svagare första kvartal, utan direkt påverkan av kriget i Ukraina
  • Makroutmaningar förväntas ytterligare driva på behovet av Intrums tjänster
  • Framsteg inom de prioriterade områdena; transformation och organisk tillväxt – alla segment bidrar positivt till den 10-procentiga ökningen av kassflödesintäkterna jämfört med första kvartalet 2021
  • ONE Intrum-programmet är på rätt spår, den nya globala plattformen täcker nu 20 procent av alla ärenden och de globala front office-kontoren betjänar 16 av Intrums marknader

Sammanfattning finansiella resultat, januari-mars 2021 (jan-mar 2020)

  • Justerat rörelseresultat (EBIT) minskade till 1 471 MSEK (1 532)
  • Cash EBIT ökade till 1 409 MSEK (1 365)
  • Cash EPS minskade till 4,58 SEK (5,68)
  • Cash RoIC minskade till 7,7 procent (7,8)
  • Tillgänglig likviditet vid kvartalets slut uppgick till 20 miljarder SEK (18)

Presentation av kvartalsrapporten
Anders Engdahl, vd och koncernchef, och Michael Ladurner, CFO, presenterar resultatet och svarar på frågor i en audiocast med telefonkonferens kl. 09.00. Presentationen kommer att hållas på engelska. För att lyssna, vänligen ring:

+46 8 566 427 04 (SE)
+44 333 300 9269 (UK)
+1 646 722 4902 (US)

Link to the audiocast

Kommentar från vd och koncernchef Anders Engdahl
”Under första kvartalet 2022 fortsatte vår starka organiska tillväxt, vilket resulterade i en 10-procentig ökning av de kassaflödesbaserade intäkterna, och detta trots ett säsongsmässigt svagare kvartal. Cash EBITDA ökade med 12 procent och cash EBIT med 3 procent. Stark kassaflödestillväxt bidrog till att minska vår skuldsättningsgrad till 3,8 gånger.

Vi ser stabila framsteg inom segmentet Kredithanteringstjänster med förbättrade affärsförutsättningar och ett ökat inflöde av nya ärenden. Sett till nya signerade avtal var kvartalet det ett av de starkaste någonsin med en nyförsäljning som överträffade vårt ambitiösa mål, inklusive partnerskapet med Sainsbury’s Bank i Storbritannien och betydande kontrakt i flera marknader samt ett stort antal viktiga förnyade avtal med befintliga kunder. De kassaflödesbaserade intäkterna ökade medan cash EBIT minskade, främst på grund av valutakursutvecklingen och andra externa kostnader. Dessa kommer att börja generera ökade intäkter under de kommande kvartalen. Sammantaget är den underliggande kostnadsutvecklingen på rätt spår.

Våra Strategiska marknader fortsatte att leverera ett starkt underliggande resultat i Grekland, Italien och Spanien, och kvaliteten på resultatet förbättrades kraftigt. I Italien har vår verksamhet förbättrats avsevärt inom alla tillgångsklasser, vilket återspeglas i ökad aktivitet från våra uppdragsgivare. 60 procent av våra italienska förvaltade tillgångar är nu relaterade till andra parter än vår partner Intesa Sanpaolo. Vårt positiva momentum i Spanien kommer att stötta en fortsatt vinsttillväxt inom segmentet.

Portföljinvesteringar fortsätter att prestera starkt och under det första kvartalet var inkasseringsresultatet 110 procent jämfört med den aktiva prognosen, med en kassaflödesbaserad avkastning på investerat kapital om 9,6 procent. Vi inkasserade 3 145 miljoner kronor, en ökning med 15 procent jämfört med samma kvartal förra året, och investerade 1 784 miljoner kronor till relativt stabila förväntade avkastningsnivåer. Resultat och utveckling ligger i linje med det förväntade bidraget, såväl när det gäller självfinansierad organisk tillväxt som mot finansiella mål.

Transformationsprogrammet ONE Intrum är på helt rätt spår med framsteg inom alla initiativ, och vi ökar kontinuerligt volymerna genom att dra nytta av vår breda geografiska närvaro. Våra globala front office-kontor servar nu 16 av Intrums marknader och den nya globala plattformen hanterar 20 procent av alla ärenden. Vi är på god väg att leverera 1 miljard kronor i återkommande vinster till slutet av 2023, med ännu större potential åren därefter, baserat på en plattform som är enkel, skalbar, digital, relevant och växande.

Vårt hållbarhetsarbete gör fortsatta framsteg mot målen. För tredje året i rad har vi minskat våra utsläpp av växthusgaser. Under kvartalet utvecklade vi en ny global hållbarhetspolicy för att ytterligare klargöra styrning, ansvar och förväntningar inom hela verksamheten och i förhållande till nyckelintressenter.

På kort sikt går vi in i ett säsongsmässigt starkare andra kvartal och jag förväntar mig en fortsatt tillväxt inom våra servicesegment. Dessutom kommer det växande utbudet av portföljer att stärka vår förmåga att göra attraktiva investeringar. Trots makroutmaningarna förväntas resultatet för de befintliga portföljerna förbli starkt. Vi förväntar oss ett resultat för 2022 i linje med de finansiella målen – en cash EPS-tillväxt på 10 procent eller mer och en skuldsättningskvot på eller under 3,5 gånger. Huvudprioriteringarna för de kommande kvartalen är oförändrade; att leverera på ONE Intrum och organisk tillväxt.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Michael Ladurner, Chief Financial Officer
+46 8 546 102 02
[email protected]

Denna information är sådan information som Intrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 april, 2022 kl. 07.00.

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster på 24 marknader i Europa. Genom att hjälpa företag att få betalt och stötta människor med deras sena betalningar, leder Intrum vägen till en sund ekonomi och spelar en viktig roll i samhället i stort. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2021 hade bolaget intäkter på 17,8 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och är publikt noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.