Connect with us

Marknadsnyheter

Invent Medic förvärvar FlowCup och säkrar sin finansiering genom en riktad nyemission samt via lån

Published

on

Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) har idag (29:e december 2022) ingått avtal med ägarna av FlowCup AB (FlowCup) avseende förvärv av samtliga aktier i bolaget. Förvärvet är det första i Invent Medics kommunicerade förvärvsstrategi. Köpeskillingen uppgår till 3,7 MSEK och erläggs genom kontant betalning på 0,4 MSEK och resterande med nyemitterade aktier i Invent Medic (Kvittningsemissionen).

Invent Medic genomför samtidigt en riktad nyemission om cirka 2,6 MSEK till ett fåtal utvalda parter. Detta i kombination med upptagande av lån från ALMI Företagspartner Skåne AB om 1 MSEK och ett lån från Lubrica Equity AB om 1 MSEK beräknas finansiera Invent Medic fram till positivt kassaflöde.

Förvärvet av FlowCup är villkorat av att extra bolagsstämman i Invent Medic beslutar att genomföra den riktade nyemissionen och ge bemyndigande för Kvittningsemissionen.

Förvärvet

FlowCup säljer menskoppar och tillbehör genom sin egen webshop till kunder i Europa samt har även en betydande internationell försäljning av menskoppar till icke-statliga organisationer, så kallade NGOs (Non-Governmental Organizations) där bland annat olika FN-organ är betalande kunder. FlowCup grundades 2016 av Diana Lidforsen som fortsatt är den som driver bolaget och 2021 var dess enda anställda. Diana har en gedigen erfarenhet inom försäljning och kundbearbetning. Försäljningstillväxten för FlowCup har varit stark och 2021 omsatte bolaget över 3 MSEK med ett svagt positivt resultat. FlowCup har idag över 60 000 betalande kunder i Europa. För att ytterligare växa behöver FlowCup investera i fler produkter, fler resurser och bättre infrastruktur och därför har ägarteamet i FlowCup, sedan början av 2022, letat efter en lämplig partner. FlowCup drivs av två tydliga värderingar; att bidra till ökad jämställdhet och hållbar konsumtion.

För Invent Medic kommer förvärvet av FlowCup att bidra med:

 • en tydligt ökad omsättning
 • en upparbetad internationell konsumentförsäljningskanal för produkter inom kvinnohälsa
 • nya etablerade konsumentmarknader, bl.a. Storbritannien, Italien och Nederländerna
 • en etablerad affär med NGO:s med stor potential
 • ytterligare fokus på försäljningstillväxt

Varumärket FlowCup kommer att behållas och som ett led i detta kommer Efemia menskopp att bli en del av FlowCups sortiment under varumärket FlowCup. Produkterna kompletterar varandra eftersom de har olika egenskaper och FlowCups kunder får ett bredare sortiment av menskoppar att välja mellan precis som andra ledande menskoppsleverantörer. Båda bolagen har var för sig tittat på möjligheten att addera ytterligare produkter till produktportföljen, såsom exempelvis menstrosor. Detta möjliggörs i och med förvärvet och menstrosor planeras att inkluderas i produktsortiment under 2023. Diana Lidforsen kommer att bli anställd i Invent Medic och kommer framför allt driva den fortsatta tillväxten genom försäljning direkt till konsument.

Köpeskillingen uppgår till 3,7 MSEK där 0,4 MSEK erläggs genom kontant betalning och resterande erläggs genom reverser. Reverserna kvittas mot aktier genom Kvittningsemissionen av 5 699 480 aktier till en teckningskurs om 0,579 SEK per aktie. Fastställandet av teckningskursen var en tidig utgångspunkt i förhandlingen mellan parterna och vid tidpunkten fastställdes teckningskursen utifrån rådande aktiepris i Invent Medic. Genom förvärvet kommer FlowCups grundare Diana Lidforsen att bli en av Invent Medics större aktieägare med ett innehav på ca 12,63%. Diana kommer att ingå ett 12 månaders lock-up avtal för 85% av sitt innehav, gällande från tillträdesdagen. Tillträde beräknas att ske den 24:e januari 2023.

– Det finns många fina synergier mellan bolagen bl.a. inom försäljning, produktutveckling och distribution. Förvärvet av FlowCup accelererar Invent Medics tillväxt mot konsumentmarknaden där FlowCup som varumärke sedan flera år är välkänt i Sverige och Europa. Att få in Diana som har lång erfarenhet inom konsumentförsäljning i bolaget är en styrka och kompletterar Invent Medics försäljningskompetens mot återförsäljare, distributörer och offentlig upphandling, säger Anna Lindström, VD Invent Medic

– Vi har i FlowCup under 2022 letat efter ett bolag som vi kan fortsätta växa med och när vi träffade Invent Medic kändes det genast rätt. Jag har höga ambitioner och ser fram emot att ytterligare utveckla och skala upp FlowCups försäljningskanal. Det känns otroligt spännande att få nya kollegor och att bli del av en ny och större organisation. Mest av allt är jag väldigt glad att FlowCup nu ges möjligheten att växa med ännu bättre förutsättningar, säger FlowCups grundare Diana Lidforsen.

På grund av att förvärvsdiskussionerna har dragit ut på tiden har tilltänkta kommersiella insatser för Efemia menskopp senarelagts och resulterat i att den förväntade omsättningen för Invent Medic 2022 blir något lägre än tidigare kommunicerat. Dock kommer bolaget resultatmässigt att ligga i linje med bolagets prognos i och med att besparingsprogrammet har fått fullt genomslag. Synergierna med FlowCup på konsumentmarknaden samt Invent Medics pågående försäljningsaktiviteter för Efemia kontinensstöd förväntas resultera i en accelererad omsättningstillväxt för båda kanalerna under 2023.

Förvärvet av FlowCup är villkorat av att extra bolagsstämman i Invent Medic beslutar att genomföra den riktade nyemissionen och ge bemyndigande för Kvittningsemissionen.

Invent Medics förvärvsstrategi

I mars 2022 presenterade Invent Medics sina intentioner att genom förvärv addera nya produkter, säljkanaler och därigenom öka omsättningen i bolaget. Sedan dess har bolagets styrelse och VD arbetat intensivt med att identifiera och träffa olika bolag inom kvinnohälsa med en etablerad försäljning. Förvärvet av FlowCup är det första steget för att uppnå Invent Medics strategiska mål att ha en portfölj med minst 10 st produkter inom kvinnohälsa, med en sammanlagd omsättning på minst 50 MSEK inom 3-4 år.

– Det känns otroligt bra att kunna presentera förvärvet av FlowCup. Vi har nu nått första steget i vår långsiktiga och strategiska målsättning att fortsätta expandera bolaget, både organiskt och genom förvärv. Förvärvet av FlowCup visar tydligt vår förmåga att göra just detta, säger Gun-Britt Fransson, styrelseordförande Invent Medic.

Finansiering

Invent Medic genomför i kombination med förvärvet av FlowCup en riktad nyemission om cirka 2,6 MSEK till ett fåtal utvalda parter. Detta i kombination med upptagande av lån från ALMI Företagspartner Skåne AB om 1 MSEK och Lubrica Equity AB om 1 MSEK beräknas finansiera Invent Medic fram till positivt kassaflöde. Lånet från Almi Företagspartner har en löptid på 60 månader med en årlig ränta om cirka 10 procent. Lånet från Lubrica Equity AB har en löptid på 1 år med en årlig ränta på 12 % och med möjligheten för långivaren att påkalla kvittningsemission för hela eller delar av likviden.

Med en ökad omsättning genom förvärvet av FlowCup, en lansering av menstrosor under 2023 och en fortsatt organisk försäljningstillväxt av Efemia kontinensstöd i Europa beräknas kapitalet räcka till dess att Invent Medic når positivt kassaflöde, vilket beräknas ske under senare delen av 2024.

Den riktade nyemissionen

Invent Medic avser att genomföra en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om ca 2,6 MSEK till ett fåtal, på förhand vidtalade, investerare, däribland medlemmar av Bolagets styrelse och befintliga aktieägare, förutsatt att en extra bolagsstämma beslutar därom. Teckningskursen i emissionen föreslås uppgå till 0,64 SEK per aktie, vilket innebär en rabatt om 15% baserat på en volymviktad genomsnittskurs för Invent Medics aktie för de senaste 10 handelsdagarna och innebär en utspädning om cirka 13,62 procent. Bolaget har erhållit bindande teckningsåtaganden på hela emissionsbeloppet i den riktade nyemission från följande tecknare:

 • Gun-Britt Fransson (styrelseordförande) 312 500 antal aktier
 • Mandelträdet AB, (Lars Persson, styrelseledamot, äger tillsammans med närstående 100% av Mandelträdet AB), 312 500 antal aktier
 • Helen Richenzhagen (styrelseledamot), 23 500 antal aktier
 • Frida Wilhelmsson Bratt (styrelseledamot), 78 125 antal aktier
 • Treeridge AB, 156 250 antal aktier
 • Per Heander, 78 125 antal aktier
 • Maria Westher Heander, 78 125 antal aktier
 • Axel Heander, 78 125 antal aktier
 • Fyra X Invest AB, 187 500 antal aktier
 • Claes Petrén, 22 500 antal aktier
 • Tobias Granberg, 781 250 antal aktier
 • Isakssons Elektriska AB, 781 250 antal aktier
 • Erik Isaksson, 156 250 antal aktier
 • Torbjörn Wennerholm, 312 500 antal aktier
 • Rätt Mätt i Ramlösa, 156 250 antal aktier
 • Dennis Johansson, 78 125 antal aktier
 • KSMA, 312 500 antal aktier
 • John Pålsson, 78 125 antal aktier
 • Ingemar Lavesson, 78 125 antal aktier

Eftersom medlemmar ur Bolagets styrelse ingår i kretsen av teckningsberättigade omfattas emissionen av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen. Förslagsställare är därför aktieägaren Jan Clarén som noga övervägt förslaget.

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är bl.a. dels den fördröjning som en företrädesemission innebär, dels storleken på emissionsbeloppet, dels de kostnader såsom bl.a. anskaffande av finansiell rådgivare och garanter som genomförande av en företrädesemission skulle medföra, dels de rabattsatser som i rådande finansieringsklimat erfordras för anskaffande av garanter i företrädesemissioner, dels att nyemissionsbeslutet underställs bolagsstämman med kvalificerad majoritet (9/10) samt dels utfallet i Bolagets senaste genomförda företrädesemission och den osäkerheten kring förvärvets fullföljande en företrädesemission skulle medföra.

Teckningskursen har fastställts efter förhandling med externa tecknare och med hänsyn till det svåra finansieringsklimat som råder på kapitalmarknaden anser förslagsställaren att teckningskursen är marknadsmässig och torde vara till gagn för samtliga aktieägare i Invent Medic.

Förslagsställarens samlade bedömning är att det ligger i Bolagets och samtliga aktieägares bästa intresse att genomföra en riktad nyemission på de villkor som anges i förslaget och därigenom skapa tydliga förutsättningar för att kunna fullfölja förvärvet av FlowCup. De teckningsberättigade aktieägarna som deltar i nyemissionen kommer inte att utöva sin rösträtt på bolagsstämman vid den aktuella beslutspunkten.

Extra bolagstämma

För att besluta om bl.a. den riktade nyemissionen avser Invent Medics styrelse kalla till en extra bolagsstämma, planerad att hållas den 17 januari 2023. En formell kallelse kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Ändrat datum för publicering av bokslutskommunikén för 2022

Styrelsen har beslutat att senarelägga rapportdatumet för delårsrapport 4, tillika Bokslutskommunikén för 2022, från den 17:e februari 2023 till den 28:e februari 2023.

Rådgivare

Klara Stock Market Adviser AB har agerat rådgivare i samband med förvärvet av FlowCup.

Denna information är sådan som Invent Medic Sweden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-12-29 12:22 CET.

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Anna Lindström, VD
Telefon: 0723 811 710
E-post: [email protected] 

Om Invent Medic
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som utvecklar innovativa produkter i syfte att förbättra kvinnors hälsa och livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och lätta att använda. Invent Medics första produkt Efemia Bladder Support, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten är baserad på samma vetenskapliga princip som TVT-metoden, den främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Bolagets andra produkt Efemia Menstrual Cup fungerar som ett smidigt och hållbart alternativ till traditionella mensskydd, och den är utformad för att vara följsam, säker och marknadens bekvämaste menskopp. Invent Medics aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Tidnings AB Marieberg har erhållit konkurrensgodkännande för det rekommenderade offentliga kontanterbjudandet till aktieägarna i Readly International AB (publ)

Published

on

By

Erbjudandet (definierat nedan) lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där lämnandet av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet, skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler i sådan relevant jurisdiktion eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande och av den erbjudandehandling som publicerats på hemsidan för Erbjudandet (www.offer-to-read.com). Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet ”Särskild information till aktieägare i USA” i slutet av detta pressmeddelande.

Pressmeddelande
1 februari 2023

Den 5 december 2022 offentliggjorde Tidnings AB Marieberg[1] (”Bonnier News” eller ”Budgivaren”), ett av Bonnier News Group AB[2] helägt dotterbolag, ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Readly International AB (publ) (”Readly” eller ”Bolaget”) att överlåta samtliga aktier i Readly till Bonnier News (”Erbjudandet”). Den 26 januari 2023 höjde Bonnier News vederlaget i Erbjudandet från 12 kronor till 14,40 kronor kontant per aktie och meddelade att acceptperioden förlängdes till och med den 9 februari 2023. En erbjudandehandling avseende Erbjudandet offentliggjordes den 7 december 2022 (”Erbjudandehandlingen”) och ett tillägg till Erbjudandehandlingen offentliggjordes den 27 januari 2023. Bonnier News meddelar i dag att Bonnier News har erhållit samtliga erforderliga godkännanden från myndigheter och att detta villkor för Erbjudandets fullföljande har uppfyllts.

Bonnier News meddelar i dag att Konkurrensverket godkänt det föreslagna förvärvet av Readly. Bonnier News har i samband med Konkurrensverkets prövning frivilligt gjort vissa åtaganden i förhållande till Konkurrensverket vad gäller den svenska verksamheten i syfte att garantera en konkurrensneutral behandling av förlag på Readlys plattform. Bonnier News bedömer inte att gjorda åtaganden väsentligen kommer att påverka Readlys nordiska verksamhet eller organisation. Därmed har Bonnier News, såvitt avser Erbjudandet och genomförandet av förvärvet av Readly, erhållit samtliga erforderliga godkännanden, tillstånd, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive godkännanden från konkurrensmyndigheter, på för Bonnier News acceptabla villkor. Följaktligen har detta villkor för Bonnier News fullföljande av Erbjudandet uppfyllts.

Acceptperioden för Erbjudandet avslutas den 9 februari 2023. Utbetalning av vederlag förväntas påbörjas omkring den 15 februari 2023, förutsatt att Bonnier News offentliggjort att övriga villkor för Erbjudandets fullföljande dessförinnan har uppfyllts eller att Bonnier News annars beslutat att fullfölja Erbjudandet. Bonnier News har förbehållit sig rätten att förlänga acceptperioden för Erbjudandet liksom att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag.

Information om Erbjudandet:

För mer information om Erbjudandet, hänvisas till Bonnier News hemsida för Erbjudandet (www.offer-to-read.com).

Kontaktpersoner:

Elsa Falk, Kommunikationschef, Bonnier News
Tel: +46 70 600 74 94
E-post: [email protected]

Adam Makkonen, Fogel & Partners
Tel: +46 70 316 63 75
E-post: [email protected]

För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta i första hand din bank eller förvaltare där du har dina aktier i förvar.

Informationen lämnades för offentliggörande den 1 februari 2023, kl. 23.30 (CET).

Viktig information

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika genom post, något kommunikationsmedel (inklusive, men ej begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet) som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer således, och ska inte, sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika.

Detta pressmeddelande sänds inte, och får inte sändas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra förvaltare som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Erbjudandet, den information och den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av, en ”authorised person” som avses i bestämmelse 21 av UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion att förvärva aktier i en juridisk person, och att transaktionens ändamål rimligen kan betraktas som förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet i enlighet med artikel 62 (försäljning av en juridisk person) i FSMA 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive uttalanden om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan generellt, men inte alltid, kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är, till sin natur, föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. På grund av flera faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Bonnier News och Readlys kontroll, kan det inte garanteras att framtida förhållanden inte väsentligen avviker från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Bonnier News har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Carnegie Investment Bank AB ansvarar inte gentemot någon annan än Bonnier News för rådgivning i samband med Erbjudandet.

Särskild information till aktieägare i USA

Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande avser emitterade och utestående aktier i Readly, ett bolag bildat enligt svensk lag, och är föremål för svenska offentliggörande- och förfaranderegler, vilka kan skilja sig från de regler som gäller i USA. Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med Section 14(e) i U.S. Securities Exchange Act från 1934, såsom uppdaterad (”U.S. Exchange Act”) och Regulation 14E i tillämplig utsträckning samt i övrigt i enlighet med offentliggörande- och förfaranderegler som följer av svensk lag, innefattande rätten att återkalla lämnad accept, tidplan för Erbjudandet, meddelande om förlängning, offentliggörande av utfall, förfarande för utbetalning av vederlag (inklusive tidpunkt för utbetalning av vederlag), samt undantag från villkor, vilka kan skilja sig från vad som följer av regler och praxis avseende offentliga uppköpserbjudanden i USA. Innehavare av aktier i Readly som är bosatta i USA (”Amerikanska Aktieägare”) uppmanas att ta kontakt med egna rådgivare gällande Erbjudandet.

Readlys finansiella rapporter, och all finansiell information som inkluderas häri, eller andra dokument relaterade till Erbjudandet, är eller kommer att upprättas i enlighet med IFRS, vilka inte kan jämföras med finansiella rapporter eller finansiell information för bolag i USA eller andra bolag vars finansiella rapporter har upprättats i enlighet med allmänt accepterade amerikanska redovisningsprinciper. Erbjudandet lämnas till Amerikanska Aktieägare på samma villkor som till övriga aktieägare i Readly, till vilka ett erbjudande görs. Alla informationsdokument, inklusive erbjudandehandlingen, dissemineras till amerikanska innehavare på grunder som är jämförbara med sådana metoder enligt vilka dokument tillhandahålls till Readlys övriga aktieägare.

Erbjudandet, vilket är föremål för svensk rätt, lämnas till Amerikanska Aktieägare i enlighet med tillämplig amerikansk värdepapperslagstiftning och de tillämpliga undantagen därtill. I den utsträckning Erbjudandet är föremål för amerikansk värdepapperslagstiftning ska dessa regler endast tillämpas på Amerikanska Aktieägare och således inte medföra skyldigheter för några andra personer. Amerikanska Aktieägare bör uppmärksamma att priset i Erbjudandet betalas ut i kronor och att ingen justering kommer att göras mot bakgrund av valutakursförändringar.

Det kan vara svårt för Readlys aktieägare att genomdriva sina rättigheter och eventuella krav som de skulle kunna ha enligt amerikansk federal eller delstatlig värdepapperslagstiftning med anledning av Erbjudandet, eftersom Readly och Bonnier News är belägna utanför USA och vissa eller samtliga av deras ledande befattningshavare och styrelseledamöter kan vara bosatta i andra länder än USA. Readlys aktieägare kommer eventuellt inte att kunna stämma Readly eller Bonnier News eller deras ledande befattningshavare eller styrelseledamöter i en icke-amerikansk domstol för överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning. Vidare kan det vara svårt att få Readly, Bonnier News och/eller deras närstående att underkasta sig amerikansk jurisdiktion eller en dom från en amerikansk domstol.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler kan Bonnier News och dess närstående eller mäklare och mäklares närstående (i egenskap av agenter för Bonnier News eller, om tillämpligt, dess närstående) från tid till annan, under Erbjudandet, och enligt annat än Erbjudandet, direkt eller indirekt, köpa eller arrangera köp av aktier i Readly utanför USA, eller andra värdepapper som kan konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av sådana aktier. Sådana köp kan antingen ske på den öppna marknaden till rådande pris eller genom privata transaktioner till förhandlat pris, och information om sådana förvärv kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande eller på andra sätt som rimligen kan förväntas för att informera Amerikanska Aktieägare avseende sådan information. Vidare kan Bonnier News finansiella rådgivare också komma att delta i normal handel avseende värdepapper i Readly, vilket kan inkludera köp eller arrangemang avseende köp av sådana värdepapper såtillvida sådana köp eller arrangemang följer tillämplig lag. All information beträffande sådana köp kommer att offentliggöras, på svenska och genom en icke-bindande engelsk översättning tillgänglig för Amerikanska Aktieägare, via relevant elektronisk media om, och i den utsträckning, sådant offentliggörande krävs enligt tillämplig svensk eller amerikansk lag, förordningar eller bestämmelser.

Mottagandet av kontantvederlag i enlighet med Erbjudandet av en Amerikansk Aktieägare kan komma att utgöra en skattepliktig transaktion i amerikanskt federalt inkomstskattehänseende och enligt tillämpliga amerikanska statliga och lokala, samt utländska skattelagar. Varje aktieägare uppmanas att konsultera en självständig egen skatterådgivare angående de skattemässiga konsekvenserna av att acceptera Erbjudandet. Varken Bonnier News eller dess närstående och deras respektive styrelseledamöter, ledande befattningshavare, anställda eller ombud eller annan företrädare i samband med Erbjudandet kan hållas ansvarig för skattemässiga konsekvenser eller skyldigheter som uppstår som en följd av att acceptera detta Erbjudande.

VARE SIG U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ELLER NÅGON AMERIKANSK DELSTATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET ELLER TILLSYNSMYNDIGHET HAR GODKÄNT ELLER AVVISAT DETTA ERBJUDANDE, KOMMENTERAT HURUVIDA ERBJUDANDET ÄR RÄTTVIST ELLER FÖRDELAKTIGT, BEDÖMT RIKTIGHETEN ELLER LÄMPLIGHETEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE, ELLER UTTALAT SIG HURUVIDA INNEHÅLLET I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR KORREKT ELLER FULLSTÄNDIGT. ALLA PÅSTÅENDEN OM MOTSATSEN ÄR EN BROTTSLIG HANDLING I USA.

[1] Tidnings AB Marieberg är ett svenskt privat aktiebolag, organisationsnummer 556002-8796, med säte i Stockholm och registrerad adress c/o Bonnier News AB, 105 15 Stockholm, Sverige.

[2] Bonnier News Group AB är ett svenskt privat aktiebolag, organisationsnummer 559174-2688, med säte i Stockholm och registrerad adress Gjörwellsgatan 30, 112 60 Stockholm, Sverige.

Continue Reading

Marknadsnyheter

TopRight genomför förvärv av samtliga aktier i Watteriet

Published

on

By

Stockholm 1 februari 2023

TopRight Nordic Aktiebolag (publ) (”TopRight” eller ”Bolaget”) har idag genomfört  förvärvet av samtliga aktier i Watteriet AB (”Watteriet”) (”Transaktionen”). Köpeskillingen i förvärvet uppgår till totalt cirka 10,5 MSEK. Köpeskillingen är fördelad på en kontant del om 8,4 MSEK och en aktiebaserad del om 2,1 MSEK. TopRights styrelse ska i samband med förvärvet även besluta om en riktad emission av aktier till säljaren av Watteriet.

Rörelsevärderingen (Enterprise Value) för 100 % av aktierna i Watteriet på skuld- och kassafri basis samt justerat för ett normaliserat rörelsekapital är cirka 10,5 MSEK (”Köpeskillingen”). Köpeskillingen ska erläggas med dels nyemitterade aktier i TopRight (cirka 20 %), dels kontant (cirka 80 %). De nyemitterade aktierna ska erläggas till säljaren den 8 mars 2023 och den kontanta delen ska betalas ut i olika delar till säljaren per den 29 mars 2023, 1 februari 2024 och 1 februari 2025.

 

Styrelsen ska innan den 8 mars 2023 besluta om en riktad emission av aktier till säljaren av Watteriet.

 

 

Denna information är sådan som TopRight Nordic Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2023, kl. 22.30.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Myrbäck, VD

0703-32 30 07

[email protected]

 

TopRight Nordic

TopRight är en bolagskoncern – en smart konstellation av olika typer av företag som arbetar med det senaste inom ljusteknik, digitalt glas och konstruktion.

Vi skapar innovativa och effektiva lösningar genom att låta ny teknik smälta ihop med befintlig. Det kan t ex vara exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer.

Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, retailvarumärken, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl.

Det som utmärker oss är vår förmåga att med modern teknik skapa anpassade helhetslösningar.

Vi älskar helt enkelt att göra smart teknik nyttig – för dig och för världen. Tillsammans skapar vi framtiden!

TopRights övergripande mål är att, med god lönsamhet, nå en omsättning på 1 Mdkr inom en femårsperiod. Fokus ligger på långsiktig tillväxt med miljöhänsyn och etiskt högt ställda krav. Tillväxten ska primärt ske organiskt med vissa strategiska förvärv.

 

Under 2021 antogs en ny bolagsstrategi där TopRight profileras som moderbolag med tre strategiskt viktiga affärsområden; TopSolutions, TopConstruction och TopEnvironment. Det som förenar affärsområdena är en gemensam ambition om att ständigt ligga i teknikens framkant och skapa smarta, unika och kundanpassade affärslösningar.

TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM Nordic SME.

TopRight Nordic AB (publ)
Taptogatan 6  
115 26 Stockholm    
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com    

TopRight Nordic AB (publ)
Beatrice Lesslies Gata 7
421 31 Västra Frölunda 
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 01.02.2023

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
01.02.2023 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 01.02.2023 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

222 095

10,82

2 403 378,83

CEUX

231 970

10,81

2 506 693,50

TQEX

29 264

10,80

 315 948,94

XSTO

210 103

10,79

2 267 120,82

XCSE

26 565

10,82

 287 301,02

Summa

 719 997

10,81

7 780 443,11

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,3830 och DKK till EUR 7,4392

** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 10 748 666 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.