Irisity genomför kombinerad riktad emission och fullt garanterad företrädesemission om totalt cirka 34 MSEK

| 8 november, 2017 | 0 kommentarer

on, nov 08, 2017 18:04 CET

Göteborg — Styrelsen för Irisity AB (publ) har den 8 november 2017 beslutat att föreslå att extra bolagsstämma beslutar om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 24 MSEK. Därtill föreslår styrelsen att extra bolagsstämma beslutar om en riktad nyemission, med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, till de framgångsrika entreprenörsfamiljerna bakom Vätterledens Invest AB och Hans Andersson Co AB om totalt cirka 9 MSEK. Emissionerna genomförs i syfte att stärka Irisitys organisation, RD och internationell expansion samt utöka bolagets tekniska försprång och tillväxttakt.

Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.

Bakgrund och motiv i korthet

Irisity har målsättningen att vara den smartaste, mest nyfikna och mest exakta problemfinnaren i övervakningsbranschen. Vi är ett bolag under stark förändring och arbetar för att bli en betydande aktör på den internationella säkerhetsmarknaden. Sedan januari i år har styrelsen och den nya ledningen, utarbetat, fastställt och nu lanserat en offensiv tillväxtstrategi som syftar till att expandera Irisitys koncept såväl nationellt som internationellt.

Irisity ska växa under lönsamhet och genom samarbeten med ledande, utvalda partners på de största och viktigaste internationella marknaderna. Expansionen kommer ske kostnadseffektivt och med goda marginaler genom licensiering av bolagets patenterade och egenutvecklade algoritmer samt operatörsdelningsnät. Därtill har en ny affärsmodell lanserats som nu successivt implementeras, där bolagets kunder betalar då det sker intrång, inte då det inte händer något eller för fellarm. Tillsammans med Irisitys unika falsklarmsgaranti är detta vad kunderna efterfrågar; en kostnadseffektiv, prediktiv bevakningslösning med hög precision och utan fellarm.

Irisity verkar på en marknad som globalt omsätter drygt Euro 65 miljarder årligen och som växer med CAGR 10 procent. Men där mindre än 2 procent av bevakningen har en intelligent kamera, vilket som belysts ovan krävs för att uppnå en bevakningslösning med tillräckligt hög precision utan fellarm. Marknadspotentialen för Irisitys intelligenta kameralösning och algoritmer är således betydande.

Irisitys tillväxtstrategi bygger på expansion med lönsamhet utifrån en stabil företagsgrund. Bolaget har därför under de första kvartalen 2017 arbetat intensivt med att gå från entreprenörsläge till stabilt tillväxtbolag. Ett förändringsarbete som stärker såväl interna som externa processer, sälj, kundhantering och utveckling. Irisity har också förbättrat kassaflödet och börjar nu uppnå den stabila finansiella grund som är nödvändig för den kommande expansionen.

För att skapa hävstång på Irisitys teknologi och öka takten i bolagets internationella expansion har beslut tagits om de förestående emissionerna. Med detta kapital har bolaget resurser att genomföra de nödvändiga förstärkningar av organisationen som krävs för att leverera på expansions- och IP utvecklingsmålen.

”Vi verkar på en växande marknad i starkt behov av digitalisering och de många intressenter som visat intresse och stöd för vår nya strategi bekräftar att vi är på rätt väg. Emissionerna innebär att vi nu kan genomföra de offensiva satsningar som krävs för att leverera på våra tillväxts- och expansionsmål. Jag är vidare mycket glad över det förtroende och stöd som de båda välrenommerade strategiska investerarna tillför, dessa framgångsrika entreprenörsfamiljer vet hur man långsiktigt bygger lönsamma bolag”, säger Marcus Bäcklund, VD i Irisity.

Villkor och utförligare information om företrädesemissionen 

Styrelsen beslutade den 8 november 2017 att föreslå att extra bolagsstämma beslutar om nyemission av högst 3 176 556 aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Bolagets befintliga aktieägare kommer att erhålla teckningsrätter för teckning av aktier i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 4 december 2017. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. Teckningskursen uppgår till 7,80 SEK per aktie. Vid full teckning tillförs bolaget cirka 24 MSEK efter emissionskostnader.

Indikativ tidplan

24 november                      Extra bolagsstämma

30 november                      Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

1 december                        Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter

4 december                        Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen

5 december                        Beräknad dag för offentliggörande av prospekt

7-21 december                  Teckningsperiod

28 december                      Beräknad dag för offentliggörande av företrädesemissionens utfall

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Företrädesemissionen är garanterad i sin helhet av befintliga och nya aktieägare. Irisity har erhållit teckningsförbindelser om cirka 5,5 MSEK från större aktieägare som förbundit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i företrädesemissionen, motsvarande cirka 22 procent av företrädesemissionen. Därtill har ett antal större aktieägare och externa parter utställt emissionsgarantier om cirka 19,3 MSEK, motsvarande cirka 88 procent av företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed garanterad upp till 100 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Den riktade nyemissionen

Styrelsen beslutade den 8 november 2017 att föreslå att extra bolagsstämma beslutar om att genomföra en riktad nyemission om 1 170 000 aktier. Bolaget har erhållit bindande åtaganden avseende aktieteckning i den föreslagna riktade nyemissionen från Vätterledens Invest AB och Hans Andersson Co AB. Teckningskursen ska motsvara teckningskursen i företrädesemissionen, d.v.s. 7,80 SEK per aktie. Denna riktade emission tillför bolaget ytterligare cirka 9 MSEK.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda Bolagets ägarkrets med strategiska och långsiktiga investerare, samt tillföra Bolaget en emissionslikvid för att stärka organisationen, RD samt säkerhetsställa finansieringen av Bolagets exploatering av dess tekniska försprång och en snabbare internationell expansion. 

Aktierna från den riktade emissionen förväntas upptas till handel på Nasdaq First North vid samma tidpunkt som aktierna från företrädesemissionen. Aktierna som tecknas inom den riktade emissionen berättigar inte till deltagande i företrädesemissionen.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen kan aktiekapitalet komma att ökas med högst 285 890 SEK genom nyemission av högst 3 176 556 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,09 SEK. Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer att få sina respektive innehav utspädda med cirka 21 procent, förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas, men har möjlighet till ekonomisk kompensation för utspädningseffekten genom att sälja sina respektive teckningsrätter. Genom den riktade emissionen kommer aktiekapitalet att öka med 105 300 SEK, genom nyemission av 1 170 000 aktier.

Extra bolagsstämma den 24 november 2017

Genomförande av företrädesemissionen kräver godkännande på extra bolagsstämma, som är planerad till den 24 november 2017. Extra bolagsstämma ska även fatta beslut om den riktade emissionen.

Rådgivare

Finansiell rådgivare till Irisity är Erik Penser Bank. Legal rådgivare är Advokatfirman Vinge.

Vidare information finns tillgänglig på www.irisity.com

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, CEO

Telefon: +46 733 80 17 80
E-mail: [email protected]

Erik Stenberg, CFO

Telefon: +46 761 74 05 92
E-mail: [email protected]

Marcus Bäcklund
CEO
+46 73 380 17 80
[email protected] 

Irisity är ledande inom intelligent kameraövervakning.  Med hjälp av proaktivt arbetande och självlärande algoritmer skapar Irisity kameralösningar som är speciellt anpassade för en mängd applikationsområden i samhället såsom skolgårdar, nattlig övervakning av äldre i hemmet och bevakning av olika typer av skyddsområden. Irisity verkar i en turbulent värld där övervakning har genomgått ett skifte från ifrågasatt integritetshot till självklar trygghetsfaktor. Med en offensiv tillväxtstrategi i ett av världens största och snabbast växande branschsegment satsar Irisity på att inom det närmaste året fördubbla sin patentportfölj och expandera internationellt.

Denna information är sådan information som Irisity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2017 kl. 18:00 CET.

This information is information that Irisity AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 18:00 CET on November 8, 2017.

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 80 00 • www.penser.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *