K-Fast Holding AB (publ): Delårsrapport januari–juni 2021

| 29 juli, 2021 | 0 kommentarer

Nyckeltal för perioden 1 januari30 juni 2021

  Nyckeltal     2021 
 apr–jun 
    2020 
 apr–jun 
   2021 
 jan–jun 
    2020 
 jan–jun 
   2020 
 jan–dec 
  Hyresintäkter, mkr  63,0   49,0   122,5   96,8  203,9 
  Förvaltningsresultat, mkr  25,1   19,5  44,6   35,0   75,3 
  Periodens totalresultat, mkr  200,7   111,3  372,6   203,6  473,1 
  Förvaltningsfastigheter, mkr 8 043,6   5 751,5   8 043,6   5 751,5   6 853,5 
  Långsiktigt substansvärde (NAV), mkr 4 190,0  2 818,0   4 190,0   2 818,0   3 661,2 
  Antal lägenheter i förvaltning 2 305   1 865  2 305   1 865  2 237 
  Antal byggstartade lägenheter 160  389  456  619  912 
  Antal lägenheter i pågående byggnation  1 699   1 249   1 699   1 249   1 311 
  Antal lägenheter under projektutveckling  5 522   2 888   5 522   2 888  3 880 
  Räntetäckningsgrad, ggr  2,8  2,7   2,7   2,6   2,6 
  Soliditet, %  37,2%   38,9%   37,2%   38,9%   41,9% 
  Belåningsgrad, %  54,8%   53,4%   54,8%   53,4%   46,7% 
  Förvaltningsresultat, kr per aktie*  0,12   0,10   0,21  0,17   0,36 
  Tillväxt i förvaltningsresultat per aktie, % 21,3%   -13,8%  20,1%  -7,0%  6,3% 
  Långsiktigt substansvärde (NAV), kr per aktie*  19,46   13,86   19,46   13,86   17,00 
  Tillväxt i långsiktigt substansvärde (NAV) per aktie, %  6,9%   5,6%  14,4%   10,9%   36,1% 
  Resultat, kr per aktie*  0,94   0,55  1,72   1,00    2,29 
  Antal utestående aktier vid periodens utgång, miljoner* 215,3  203,3   215,3   203,3  215,3 
  Genomsnittligt antal utestående aktier under perioden, miljoner* 215,3  203,3   215,3  203,3   207,5 

*Justerat för split 6:1 genomförd den 7 juni 2021.

 

VD har ordet

Vi inledde året med att tillträda aktierna i Finja Prefab AB som tillsammans med våra produktionsanläggningar för lätta utfackningsväggar i trä samt nya förvärv av Kilen Prefab i Strängnäs utgör vårt fjärde affärsområde, Prefab. Vi står numera på fyra ben som vart och ett genererar positivt kassaflöde och resultat och som i symbios med varandra skapar en helt unik affärsmodell och mervärden för koncernen. Vi är så mycket mer än ett traditionellt fastighetsbolag. Faktum är att för det första halvåret har hela 60 procent av resultatet genererats i projektutveckling, byggnation och prefab. 40 procent har genererats i fastighetsförvaltning. Min uppfattning är att det är först när man äger hela processen som man kan säkerställa ekonomisk och miljömässig hållbarhet i alla led.

Koncernens resultat för det första halvåret uppgick till 371,1 mkr, vilket är en ökning om hela 82 procent jämfört motsvarande period föregående år. Vårt substansvärde per aktie ökade med 14 procent under första halvåret , vilket ska ställas i relation till vårt finansiella mål om en genomsnittlig substansvärdestillväxt om 20 procent per aktie och verksamhetsår. Tillväxttakten är hög och det kommer den fortsatt vara. Vi är väl positionerade för att möta våra finansiella och delvis uppdaterade operativa mål. Under årets första sex månader ökade våra hyresintäkter och förvaltningsresultat med 27 procent vardera jämfört motsvarande period föregående år.

Vi har haft ett händelserikt andra kvartal där vi utökat vårt samarbete med BoKlok i en portföljaffär omfattande byggrätter för drygt 260 lägenheter varav BoKlok ska bygga 100. 40 av lägenheterna, belägna i Uppsala, är redan byggstartade. Det med BoKlok gemensamt uttalade målet om att skapa affärer för 1 000 lägenheter under tre år har vi nu nått halvvägs till.

Under andra kvartalet har vi även ingått avtal om förvärv av 25 procent av aktierna i Mjöbäcks Entreprenad AB, ett mycket välskött bolag som bygger ca 300 bostäder per år, fördelat lika mellan villor och bostadsrätter och med egen produktionsanläggning i Mjöbäck. Vi känner och har samarbetat med Mjöbäck under en längre tid och ser vårt ägande som en bra möjlighet att utöka samarbetet ytterligare. K-Fastigheter med fokus på att utveckla hyresrätten kan tillsammans med Mjöbäck erbjuda kommuner och andra samarbetspartners en fullständig lösning när det kommer till exploatering av flerfamiljshus med upplåtelseform hyresrätt och bostadsrätt samt äganderätter i form av villor och småhus. Tillsammans kan vi ta oss an större markområden och byggrättsportföljer vilket skapar synergier.

I vårt affärsområde Projektutveckling har vi god framförhållning och har under kvartalet haft fortsatt bra transaktionstempo av attraktiva byggrätter i strategiska lägen. Vid periodens utgång uppgick den samlade bygg- och projektportföljen till 7 221 lägenheter, vilket är en ökning med 75 procent mot motsvarande period föregående år. I affärsområde Bygg har vi startat tre projekt under det andra kvartalet samt färdigställt ett projekt. Vi arbetar dedikerat mot det nya operativa målet om att byggstarta 1 300 lägenheter på årlig basis innan 2023 års utgång och vi ser redan i år att vi ska nå vårt tidigare uttalade operativa mål för 2023 om att starta 1 000 lägenheter under ett verksamhetsår. Det samlade anskaffningsvärdet för egna nu pågående produktioner uppgår till 71 procent av marknadsvärdet vid färdigställande baserat på våra externa marknadsvärderingar per andra kvartalets utgång. Ett nyckeltal som vi internt betecknar ”PTV” (produktion till värde) innebär att vi har hela 29 procents marginal vid nybyggnation.

Denna marginal redovisar vi som orealiserade värdeförändringar, vilka vi successivt avräknar i förhållande till projektens färdigställandegrad. Denna marginal ska tolkas som vår bruttomarginal i projektutveckling och byggnation då den är direkt hänförlig till kostnadseffektiviteten i våra egna projekt. Inte att förväxla med orealiserade värdeförändringar i beståndet av färdigställda förvaltningsfastigheter även om det redovisningstekniskt landar på samma rad. Detta är en av K-Fastigheters starka tillväxtmotorer som ökar tempot i takt med att omfattningen på pågående produktioner ökar. Därav extra glädjande att se att vi vid periodens utgång ökat antal pågående lägenheter i produktion till hela 1 699 st, vilket är 36 procent högre än motsvarande period föregående år. Vi har helt enkelt etablerat oss på en helt annan nivå avseende avräkning av orealiserade värdeförändringar relaterade till vår nyproduktion.

Prefab som är vårt nya affärsområde har snabbt lärt sig dansa i takt med resten av koncernen. Vi har vid periodens utgång redan lagt fem interna projekt om totalt 413 bostäder i orderböckerna inkluderat vårt projekt i Vallensbæk utanför Köpenhamn som är i full gång. Den långsiktiga strategin är att fortsätta leverera till extern marknad i samma omfattning som tidigare, varvid K-Fastigheters interna projekt ska levereras utöver tidigare volymer i Prefab. Detta kommer att innebära en volymökning om 50 procent för Prefab. Vi räknar med att under 2022 kunna avropa samtliga K-Fastigheters projekt från Prefab. Prefab är en verksamhet som starkt gynnas av ökade volymer. Den stora volymökningen kommer bidra till skalfördelar, då den inte föranleder motsvarande ökning av interna kostnader. När vi nu släpper handbromsen och ska växa affärsområdet kommer stora effektivitetsvinster att skapas för K-Fastigheters interna produktion.

Prefab, vars verksamhet påvisar sedvanliga säsongsvariationer, redovisar för första halvåret ett bruttoresultat om 34,9 mkr, i linje med våra förväntningar om att 2021 blir ett normalår likt före pandemin. Prefab arbetar dedikerat mot att minska sitt CO2-avtryck med 50 procent under en treårsperiod och har nått mer än halvvägs. Prefab är idag ensamma om att kunna erbjuda klimatpositiva betongstommar. I Prefab har vi märkt av de stigande råvarupriserna på främst stål kopplat till armering, effekten är förhållandevis marginell då inköp av armering endast utgör en åttondel av de totala kostnaderna. Vår nu ökande volym inom Prefab skapar dock möjlighet att möta dessa kostnadsökningar. Mer oroande är den information som kommit efter kvartalets slut om osäkerheten kring tillgången på cement i Sverige kopplat till Cementas fabrik i Slite på Gotland. Vi har goda relationer till andra leverantörer av cement, men bedömer att priserna kommer öka. För Sveriges byggindustrier kommer den totala effekten vara mycket negativ.

Vi har under första halvåret arbetat hårt för att minska de vakanser i Växjö vi tidigare i år brottats med, föranledda av att vi färdigställt en stor mängd lägenheter under en kort period. Vakanserna som påverkat vår ekonomiska uthyrningsgrad och överskottsgrad negativt kan jag nu glädjande meddela att vi nästan helt arbetat bort och vår ekonomiska uthyrningsrad uppgick till 96,2 procent vid andra kvartalets utgång.

I den nu pågående projektportföljen är uthyrningsgraden hög och vi har slagit rekord två av andra kvartalets månader i antal uthyrda lägenheter på månadsbasis i ännu ej färdigställda projekt. Vi har en nettouthyrning på en bra bit över 100 lägenheter per månad i projektportföljen vilket är en betryggande takt med hänsyn till kommande projekt som färdigställs.

Jag är fortsatt tacksam över alla aktieägares förtroende och ska göra mitt yttersta att förvalta det förtroendet väl. Vår aktie har utvecklats väl, den 30 juni var uppgången 41 procent sedan årsskiftet. Under andra kvartalet genomförde vi en split 6:1, varpå nytt antal aktier uppgår till 192 831 168 B-aktier och 22 500 000 A-aktier. Avslutningsvis har K-Fastigheters aktie inkluderats i EPRA:s indexserie, FTSE EPRA Nareit Global Developed Index, från och med 21 juni. EPRA index är ett ledande globalt index för börsnoterade fastighetsinvesteringar och består av ca 500 fastighetsbolag.

Det är med en bra känsla jag summerar första halvan av 2021. Jag känner stolthet över helt fantastiska medarbetare som levererat en tillväxt på aldrig skådad nivå i K-Fastigheters historia trots snart 18 månader av pandemi och nya förutsättningar. För att lyckas gäller det att tänka annorlunda och nytt, något som är en del av K-Fastigheters signum.

Jacob Karlsson, juli 2021

Komplett delårsrapport för januari-juni 2021 bifogas och finns även tillgänglig på bolagets webbplats, under rubriken Finansiella rapporter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jacob Karlsson, VD, e-post: [email protected], telefon: 0738 219 626
Martin Larsson, vVD/Finanschef, e-post: [email protected], telefon: 0703 533 160
Anders Antonsson, IR-ansvarig, e-post: [email protected], telefon: 0708 730 900

Denna information är sådan information som K-Fast Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 18:00 CEST den 29 juli 2021.

K-Fastigheters VD och koncernchef, Jacob Karlsson samt CFO, Martin Larsson, kommenterar koncernens delårsrapport den 30 juli 2021 kl 08:30. Presentationsmaterialet (bilder+ljud) kommer finnas tillgängligt på k-fastigheter.com/for-investerare/presentation. Frågor kan ställas skriftligen via mejl till [email protected], svar sammanställs löpande under dagen och publiceras på bolagets webbplats, www.k-fastigheter.com.

Informationen är sådan som K-Fast Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-07-29 18:00 CET.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *