Kallelse till årsstämma i Abelco Investment Group / Notice to annual general meeting in Abelco Investment Group

| 28 april, 2022 | 0 kommentarer

Aktieägarna i Abelco Investment Group AB, org.nr 556775-2745, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 30 maj 2022, kl. 10.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Strandvägen 1, Stockholm. An english notice will follow this announcement below. 

A. Rätt att delta på stämman m.m.

Aktieägare som vill delta på stämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen torsdagen den 19 maj 2022, och
 • anmäla sitt deltagande till Bolaget senast måndagen den 23 maj 2022. Anmälan ska ske via e-post till [email protected] eller via post till Abelco Investment Group AB, “AGM 2022”, Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm.

Anmälan ska innehålla namn/bolagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ombud och/eller ställföreträdare. Om aktieägaren avser att ta med sig en eller två biträden till stämman ska sådant deltagande meddelas. Till anmälan ska även, i förekommande fall, till exempel avseende juridiska personer, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Information om poströstning

Bolaget har med stöd av lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor beslutat att aktieägarna före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post.

Formulär för poströstning kommer senast tre veckor före årsstämman hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.abelco.se. Ifyllt och undertecknat formulär skickas i original till adressen ovan. Komplett formulär ska vara Bolaget tillhanda senast den 23 maj 2022, gärna innan kl. 15.00. Vidare instruktioner finns i formuläret.

Observera att registrering av aktier i eget namn (om aktierna är förvaltarregistrerade) och anmälan till stämman måste ha skett enligt nedan även om aktieägaren väljer att poströsta före stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid årsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. röstsrättsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 23 maj 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.abelco.se.

Personuppgifter

Personuppgifter som erhålls genom anmälan, ombud eller genom den av Euroclear förda aktieboken kommer endast att användas för nödvändig registrering och upprättandet av röstförteckningen för stämman. För information om hanteringen av personuppgifter, se Euroclear’s integritetspolicy som finns tillgänglig på https://www.euroclear.com/sweden/sv/regelverk-Euroclear-Sweden/GDPR.html.

Information om åtgärder med anledning av coronaviruset

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset har Bolaget beslutat att ingen dryck och förtäring kommer att serveras, att bolagspresentationer från innehavsbolag kommer att utgå och att sedvanliga anföranden kommer att minimeras. Mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter vill Bolaget uppmana alla aktieägare att noga överväga möjligheten att istället för att närvara fysiskt vid stämman utnyttja möjligheten att poströsta i enlighet med ovan instruktioner.

B. Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 8. Beslut om:
 1. Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 2. Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 1. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 2. Val till styrelsen och revisor
 3. Beslut om ändring av bolagsordning
 4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
 5. Beslut om att bemyndiga styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
 6. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid årsstämman

Styrelsen föreslår att advokat Gabriel Albemark (Eversheds Sutherland)] väljs till ordförande på stämman. 

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Som röstlängd föreslås den röstlängd som kommer ha upprättats baserat på närvarande aktieägare, bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster och som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Punkt 4 – Val av en eller två justeringsmän

Styrelsen föreslår att Kenneth Arnström eller, vid förhinder, den eller de som styrelsen anvisar, som personer att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden.

Punkt 7(b) – Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Styrelsen föreslår att arvode ska utgå till icke i Bolaget anställda styrelseledamöter med 200 000 kronor (exklusive sociala avgifter) och till styrelsens ordförande med 300 000 kronor (exklusive sociala avgifter). Föreslås att arvode till revisorn ska utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning. Eftersom Bolaget endast har två anställda, arbetar styrelsen mycket operativt och i väsentligt högre omfattning än vad som är normalt i ett företag noterat på NGM Nordic SME. Av den anledningen överstiger föreslaget arvode vad som torde vara normalt för sådana bolag.

Punkt 10 – Val till styrelsen och av revisor

Bolagsstämman föreslås att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Kenneth Arnström, Liou Nyap Gan och Kin Wai Lau som ordinarie styrelseledamöter. Vidare föreslås Kenneth Arnström omväljas till styrelsens ordförande.

Bolagsstämman föreslås vidare, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Patrik Ekenberg (Moore Allegretto) till Bolagets revisor.

Punkt 11 – Beslut om ändring av bolagsordning

I syfte att möjliggöra poströstning och insamling av fullmakter inför bolagsstämmor, föreslås följande ny lydelse i bolagsordningen.

Ny lydelse
§ 10 Poströstning och insamling av fullmakter Styrelsen kan bestämma att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen. Styrelsen får också samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen.

Ovanstående förslag på ny lydelse till bolagsordningen medför även att numreringen ändras till följd av införandet av en ny § 10.

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerade minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till slutet av nästkommande årsstämma, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen.

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot kontant betalning, genom apport, kvittning eller annars förenas med villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter och/eller anställda i Bolaget.

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerade minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 13 – Beslut om att bemyndiga styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten

Föreslås att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Fullständiga förslag till beslut samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget tre veckor före stämman samt utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Handlingarna kommer också publiceras på Bolagets hemsida samt hållas tillgängliga vid stämman.

Bolaget har 1 825 261 557 aktier och röster per dagen för kallelsen.

____________________

Stockholm i april 2022

Abelco Investment Group AB

Styrelsen

N.B. This English text is an unofficial translation of the Swedish original of the notice to attend the annual general meeting in Abelco Investment Group AB and in case of any discrepancies between the Swedish text and this English translation, the Swedish text shall prevail.

Notice to annual general meeting in Abelco Investment Group AB

The shareholders in Abelco Investment Group AB, reg.no 556775-2745 (the “Company”) are hereby summoned to the annual general meeting on Monday, 30 May 2022 at 10.00, at Eversheds Sutherland’s offices at Strandvägen 1, Stockholm.

A. Right to attend the meeting etc.

Shareholders who wish to attend the general meeting must:

 • be registered in the share register held by Euroclear Sweden AB at the record date on 19 May 2022; and
 • notify their attendance to the Company no later than 23 May 2022. The notification must be made by e-mail to [email protected] or by mail to Abelco Investment Group AB, “AGM 2022”, Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm.

The notification must include name/company name, personal identity number/ corporate registration number, address, telephone number and, where applicable, information on counsel and/or deputy. If the shareholder intends to bring one or two advisors to the general meeting, such participation must be notified. To the notification must also complete authorization documents such as certificate of registration or similar, be appended, where applicable, for instance regarding legal entities.

Information about postal voting

The Company has decided, pursuant to the Act (2022:121) on temporary exemptions to facilitate the holding of general meetings of shareholders and associations, that shareholders may exercise their voting rights by post prior to the meeting.

Forms for postal voting will be made available on the Company’s website www.abelco.se at least three weeks before the annual general meeting. The original of the completed and signed form should be sent to the above address. The completed form must be received by the Company no later than 23 May 2022, preferably before 15.00. Further instructions can be found in the form.

Please note that registration of shares in your own name (if the shares are nominee-registered) and notification of the meeting must have been made as described below even if the shareholder chooses to vote by post before the meeting. 

Nominee-registered shares

Shareholders who have nominee-registered their shares must temporarily re-register their shares in their own name to be entitled to attend the general meeting. Such registration, which normally takes a few days, should be completed no later than 23 May 2022 for the registration to be reflected in the share register, and trustees should therefore be advised of this in good time in advance.

Counsel etc.

Shareholders who are represented by counsel must issue a written, signed by the shareholder, and dated proxy for the counsel. If a validity period is specified, the validity period of the proxy may not exceed five years. If no validity period is specified, the proxy is valid for not more than one year. If the proxy is issued by a legal entity, a copy of the certificate of registration or corresponding for that legal entity should be appended. The original proxy and any certificate of registration should be sent in due time before the general meeting per mail to the Company at the above-stated address. A proxy form is available at the Company’s website www.abelco.se..

Personal information

Personal data obtained through the notification, counsel or the share register kept by Euroclear will only be used for the necessary registration and preparation of the voting list for the general meeting. For information on the processing of personal data, see Euroclear’s privacy policy available at https://www.euroclear.com/sweden/sv/regelverk-Euroclear-Sweden/GDPR.html

Information on measures in relation to the coronavirus

As a precaution to reduce the dissemination of the coronavirus, the Company has decided that no refreshments will be served at the general meeting, that no presentations of portfolio companies will be made, and that customary presentations will be kept at a minimum. Based on the recommendations from the authorities, the Company urges all shareholders to consider the possibility to vote via proxy in lieu of personal attendance. The Company monitors the situation closely and will update the information, as required.

B. Proposal for agenda

 1. Opening of the general meeting
 2. Election of chairman of the meeting
 3. Preparation and approval of the voting register
 4. Election of one or two person(s) to attest the minutes
 5. Determination of whether the general meeting has been duly convened
 6. Approval of the agenda
 7. Presentation of the annual accounts and the audit report
 8. Resolution on:
 1. Adoption of income statement and balance sheet for the company and the group;
 2. Allocations regarding the Company’s profit or loss in accordance with the adopted balance sheet;
 3. Discharge of liability for board of directors and managing director.
 1. Resolution on board of director fees and auditor fees
 2. Election of board of directors and auditor
 3. Resolution to amend the articles of association
 4. Resolution on authorisation for the board of directors to resolve on new issue of shares, warrants and/or convertibles
 5. Resolution to authorise the board of directors to undertake minor adjustments of the resolutions
 6. Closing of the meeting

Proposal for resolution

Item 2 – Election of chairman of the meeting

The board of directors proposes that attorney Gabriel Albemark (Eversheds Sutherland) be elected chairman of the meeting

Item 3 – Preparation and approval of the voting register

The proposed voting list is the voting list that will have been drawn up on the basis of the shareholders present, the register of shareholders and the postal votes received and that has been checked and approved by the adjusters.

Item 4 – Election of one or two person(s) to attest the minutes

The board of directors proposes that [Kenneth Arnström] or, in his/her absence, the person(s) designated by the board of directors, be appointed to approve the minutes together with the chairman. The duties of the person responsible for the minutes shall also include checking the voting list.

Item 7(b) Allocations regarding the Company’s profit or loss in accordance with the adopted balance sheet

The board of directors proposes to allocate the Company’s results in accordance with the board of directors’ proposal in the annual report. The board of directors further proposes that no dividend is paid for the financial year 2021.

Item 8 – Resolution on board of director fees and auditor fees and fees to audit committee

The board of directors proposes that remuneration be paid to non-employed board of directors with SEK 200,000 (excluding social security contributions) and to the chairman of the board with SEK 300,000 (excluding social security contributions). It is proposed that fees to the auditor be paid with a reasonable amount according to approved invoice. Since the Company only has two employees, the directors of the board are closely involved in the operations of the Company and significantly more than customary for companies listed on NGM Nordic SME. Thus, the proposed remuneration exceeds what may be customary for such companies.

Item 9 – Resolution on board of directors and alternate directors

The general meeting is proposed to resolve that the board of directors shall comprise three directors with no alternate directors.

Item 10 – Election of board of directors and auditor

The general meeting is proposed to re-elect Kenneth Arnström, Liou Nyap Gan and Kin Wai Lau as board of directors for the period until the end of the next annual general meeting.

The general meeting is further proposed to re-elect Patrik Ekenberg (Moore Allegretto) as the Company’s auditor for the period until the end of the next annual general meeting.

Item 11 – Resolution to amend the articles of association

New article
§ 10 Postal voting and collection of proxies The board of directors may decide that the shareholders may exercise their voting rights by mail in accordance with chapter 7 section 4 a of the Companies Act. The board of directors may also collect proxies in accordance with the procedure laid down in chapter 7 section 4 of the Swedish Companies Act.  

The above proposal for a new wording of the articles of association also entails a change in the numbering as a result of the introduction of a new article 10.

Resolution on authorisation for the board in accordance with this Item 11 requires for its validity that it is supported by shareholders with at least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the annual general meeting.

Item 12 – Resolution on authorisation for the board of directors to resolve on new issue of shares, warrants and/or convertibles

The board of directors proposes that the general meeting authorizes the Board to resolve, on one or more occasions, during the period and until the end of the next annual general meeting, to increase the Company’s share capital through new issue of shares, convertible loan notes, and/or warrants to the extent permitted by the articles of association from time to time.

New issue of shares, as well as issue of warrants and convertible loan notes, shall be able to take place with or without deviation from the shareholders’ pre-emption right, against cash payment, for payment in kind, by way of set-off, or on conditions following from Chapter 2, Section 5 of the Swedish Companies Act. According to Chapter 16 of the Swedish Companies Act, this authorization does not authorize the board of directors to resolve on issuances to the Board of Directors and/or employees of the Company.

Resolution on authorisation for the board in accordance with this Item 12 requires for its validity that it is supported by shareholders with at least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the annual general meeting.

Item 13 – Resolution to authorise the board of directors to undertake minor adjustments of the resolutions

It is proposed that the board of directors, or the person appointed by the board of directors, is authorized to make any minor amendments of the resolutions required to register the resolutions.

C. Documents, information and number of shares

The board of directors and the managing director shall, if any shareholder so requests and the board of directors considers that it can be made without material harm for the Company, provide information on circumstances that may affect the assessment of a matter on the agenda.

The complete proposal for resolution and accounting documents as well as the audit report will be made available for shareholders at the Company’s office three weeks before the general meeting and will be sent free of charge to the shareholders who request the documents and provide their mail or email address. The documents will also be published at the Company’s website and be kept available at the general meeting.

The Company has 1,825,261,557 shares and votes per the date of this notice.

____________________

Stockholm in April 2022

Abelco Investment Group AB

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: [email protected]
Telefon: +46 73 5367733

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.