KALLELSE till årsstämma i NetJobs Group AB (publ)

| 5 maj, 2021 | 0 kommentarer

Aktieägarna i NetJobs Group AB (publ), org nr 556656–5502, (”Bolaget”), kallas till årsstämma.  Tidigare kommunicerat datum för årsstämma gäller inte längre och nytt datum för årsstämma är onsdagen den 9 juni 2021 kl 14.00 på Narvavägen 12, 7tr, Stockholm.

Anmälan till stämman
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken senast måndagen den 1 juni 2021, dels anmäla sig och eventuella biträden hos Bolaget senast torsdagen den 3 juni 2021 under adress NetJobs Group AB (publ), att: ”Investors”, Narvavägen 12, 115 22 Stockholm. Anmälan kan också göras per telefon 08-67 87 420 eller per e-post till [email protected]

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav samt adress och telefonnummer. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.NetJobsgroup.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn. Sådan omregistrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd hos Euroclear senast måndagen den 1 juni 2021 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid dessförinnan.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET
För aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning eller tillhör någon av riskgrupperna bör noga överväga möjligheten att delta via ombud istället för att närvara personligen. Vi uppmanar även aktieägare som misstänker smitta, har upplevt sjukdomssymptom under de senaste två veckorna eller har befunnit sig i ett riskområde att inte närvara personligen utan delta via ombud. Det gäller också den som har varit i nära kontakt med någon som är smittad med coronaviruset. Ta gärna också del av Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer.

Kringarrangemangen runt årsstämman kommer också att hållas så begränsade som möjligt. Bland annat har Bolaget beslutat att det inte kommer att serveras någon förtäring. Planerade anföranden begränsas till ett minimum, VD kommer inte att hålla något sedvanligt stämmoanförande och antalet närvarande representanter från Bolaget begränsas. Årsstämman kommer att genomföras på kortast möjliga tid utan att inskränka aktieägarnas rättigheter.

Styrelsens förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande att leda stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av minst en justeringsman
5. Prövning av om kallelse skett på riktigt sätt
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om fastställande av den i årsredovisningen upptagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om eventuell avstämningsdag
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
11. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
12. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
13. Val av styrelse
14. Val av revisorer
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra emissioner
16. Övriga frågor
17. Stämmans avslutande

NetJobs Group AB (publ) | Narvavägen 12 | 115 22 STOCKHOLM Telefon 08-678 74 20 | [email protected] | www.NetJobs.com Organisationsnummer: 556656-5502 | Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun

Styrelsen föreslår
2. Stämmoordförande föreslås på stämman.
9. Att till förfogande stående vinstmedel för verksamhetsåret 2020 balanseras i ny räkning.
11. Att stämman väljer 3–6 styrelseledamöter och inga suppleanter. Att Bolaget ska ha en revisor utan suppleant.
12. Att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall utgå på så sätt att ordföranden erhåller 0 SEK och att övriga ledamöter erhåller vardera maximalt 40 000 SEK. Ersättning till ledamot som är anställd i Bolaget skall inte utgå. Arvode till Bolagets revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.
13. Att val av styrelse görs på stämman.
14. Till revisor föreslås revisionsbolaget Crowe Osborne AB, som i sin tur utsett auktoriserade revisorn Christer Eriksson till huvudansvarig revisor. Revisionsbolagets uppdrag föreslås löpa till och med årsstämman 2022.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma genomföra kontantemissioner, kvittningsemissioner, apportemissioner samt utfärda teckningsoptioner, med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet omfattar även möjligheten att utge konvertibla förlagslån. Bemyndigandet skall omfatta högst 20 miljoner aktier (innefattande de aktier som kan tillkomma efter utnyttjande eller konvertering av teckningsoptioner respektive konvertibla förlagslån utgivna med stöd av bemyndigandet). Syftet med bemyndigandet är att på ett tidseffektivt sätt stärka Bolagets kassa eller möjliggöra förvärv där betalning sker kontant eller med egna aktier. Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan föranledas av registrering av bemyndigandet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Övrigt
Aktieägare har på stämman möjlighet att ställa kompletterande frågor till styrelse och VD enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
____________________

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida (www.NetJobsgroup.com) senast från och med tre veckor innan stämman. Kopior av samtliga handlingar kommer genast och utan kostnad skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Stämmohandlingar kommer även att finnas tillgängliga invid stämmolokalen innan stämmans öppnande.

Stockholm 5 maj 2021 NetJobs Group AB (publ) Styrelsen

Om NetJobs Group AB NetJobs är ett svenskt HR-techbolag som hjälper arbetsgivare med digitala Talent Sourcing- och Employer Brandinglösningar. Genom vår tekniska plattform och nischade digitala karriärvarumärken matchar vi kvalificerade kandidater med attraktiva arbetsgivare. Vi drivs framåt av vår Vision att bli den självklara partnern i Sverige inom Employer Branding och Talent Sourcing digitalt.

NetJobs Group AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. Mer information finns på www.netjobs.com. Kontaktuppgifter till Avanza Bank, Bolagets Certified Adviser: Mail: [email protected] Tel: 08-409 421 20

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *