Kallelse till årsstämma i Taurus Energy Aktiebolag (publ)

| 9 november, 2017 | 0 kommentarer

to, nov 09, 2017 17:00 CET

Aktieägarna i Taurus Energy Aktiebolag (publ), org. nr 556389-2776, kallas till årsstämma fredagen den 8 december 2017 kl. 13.00 på Gothia Towers, Mässans väg 24, 402 26 Göteborg.

Anmälan
 

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per den 2 december 2017 (notera att datumet infaller på en lördag och att aktieägare måste vara införda i aktieboken senast fredag 1 dec), dels har anmält sin avsikt att delta så att anmälan kommit bolaget till handa senast den 5 december 2017, före kl. 16.00. Aktieägare eller ombud får ha med sig ett eller två biträden vid stämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra har gjorts till bolaget senast nyss nämnda tidpunkt.

Anmälan ska göras via e-post till [email protected], skriftligen till Taurus Energy AB (publ), c/o Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9, 412 58 Göteborg eller per telefon 070-454 74 69. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, person- eller organisationsnummer och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav, samt i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.


Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 2 december 2017, då omregistreringen måste vara verkställd, begära detta hos sin bank eller förvaltare (notera att datumet infaller på en lördag och att aktieägare måste vara införda i aktieboken senast fredag 1 dec).


Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om full­makten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman. Fullmakts­formulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.taurusenergy.eu och kommer på begäran att tillhandahållas av bolaget.


Förslag till dagordning
 

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Godkännande av förslag till dagordning

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt anförande av VD

8. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat­räkning och koncernbalansräkning

b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt val av revisor och eventuella revisorssuppleanter

11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

12. Beslut om valberedningens sammansättning och medlemmar samt anförande av valberedningen

13. Beslut om företrädesemission

14. Beslut om teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram

16. Övriga frågor

17. Stämmans avslutande


Förslag till beslut

Punkt 2: Valberedningen föreslår att Per Jansson utses till ordförande vid stämman.

Punkt 8 b): Styrelsen föreslår att ingen utdelning för verksamhetsåret 2016/2017 lämnas och att årets förlust om -6 235 578 kronor avräknas överkursfonden och balanseras i ny räkning.  

Punkt 9: Valberedningen föreslår att ett oförändrat arvode om 250 000 kronor fördelas mellan styrelse­ledamöterna enligt följande: 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor till var och en av övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Det föreslås att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10: Valberedningen föreslår att stämman beslutar att antalet styrelseledamöter ska vara fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, samt föreslår omval av, Guido Zacchi, Sune Wännström och Bengt Johansson som ordinarie ledamöter i styrelsen, samt omval av Per Jansson som ordinarie ledamot och ordförande i styrelsen.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter, samt förslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor för en period om ett år, till slutet av den årsstämma som hålls under det kommande räkenskapsåret efter revisors­valet, med Eva Melzig Henriksson som huvudansvarig revisor.

Punkt 11: Styrelsen föreslår att stämman beslutar om oförändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Verkställande direktörens anställningsavtal innehåller för närvarande inga regler om rörlig lön. Vid uppsägning från bolagets sida kan utöver lön och andra förmåner under uppsägningstiden utgå ett avgångsvederlag motsvarande högst sex månadslöner.

Punkt 12: Inför kommande val och arvodering föreslås att valberedningen ska bestå av, utöver styrelsens ordförande, tre ordinarie ledamöter, som ska utses av de tre största ägarna per den 18 december 2017. Med de tre största ägarna avses här de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB per den 16 december 2017.

Vid väsentlig ägarförändring bland de tre största ägarna efter den 16 december 2017 men som äger rum tidigare än åtta veckor före årsstämman, och om en aktieägare, som efter denna väsentliga förändring kommit att utgöra en av de tre största ägarna, ska valberedningen kontakta ägaren och erbjuda denne plats i valberedningen genom att antingen besluta att denne aktieägare ska ersätta den efter förändringen minsta aktieägaren eller besluta att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot. Vid beslut enligt föregående mening ska den tillträdande ledamoten delta och den ledamot som utsetts av den minsta ägaren inte delta. Arvode ska inte utgå för ledamöterna i valberedningen.

Punkt 13: Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en Företrädesemission av A- och B-aktier på i huvudsak följande villkor.

Att öka bolagets aktiekapital med högst 645 639,18 kronor genom nyemission av högst 496 789 A-aktier och högst 10 263 864 B-aktier.

Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma aktieslag innehavaren förut äger, varvid 8 befintliga A-aktier berättigar till teckning av en ny A-aktie, och 8 befintliga B-aktier berättigar till teckning av en ny B-aktie (primär företrädesrätt).

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av primär företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för emissionens högsta belopp.

I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier samt i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan få full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning, samt, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje hand ska tilldelning ske till Emissionsgaranten i förhållande till det garanterade beloppet.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som har rätt att med företrädesrätt teckna aktier i emissionen är den 15 december 2017.

För varje ny A-aktie ska 1,30 kronor betalas kontant och för varje ny B-aktie ska 1,30 kronor betalas kontant.

Teckning av aktierna ska ske under tiden från och med den 15 december 2017 till och med den 29 december 2017. 

Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning till det konto som Bolaget anger. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske genom teckning på särskild anmälningssedel. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant till av Bolaget angivet konto senast den tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren.

Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första årsstämma som hålls efter emissionsbeslutet.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre formella ändringar av bolagsstämmans emissionsbeslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav. 

Punkt 14: Styrelsen föreslår att stämman beslutar om införandet av incitamentsprogram 2017/2021 genom riktad emission av teckningsoptioner till bolagets tre anställda på i huvudsak följande villkor.

Emissionen ska omfatta högst 1 000 000 teckningsoptioner. varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny B-aktie i bolaget.

inom ramen för incitamentsprogrammet 2017/2021 erbjuds bolagets tre anställda att teckna optionerna med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bolagets verkställande direktör kommer erbjudas att teckna högst 600 000 teckningsoptioner och bolagets övriga två anställda kommer erbjudas att teckna högst 200 000 teckningsoptioner vardera.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och utfärdandet av teckningsoptioner är att skapa ett personligt och långsiktigt ägarengagemang hos de anställda som överensstämmer med aktieägarnas intressen. Ett sådant ägarengagemang förväntas öka de anställdas intresse för Bolagets verksamhet och resultat samt höja motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget. Styrelsens bedömning är därför att incitamentsprogrammet kommer att få en positiv inverkan på Bolagets fortsatta utveckling och att det är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

Teckningsoptionerna emitteras till en marknadsmässig premie om 0,13 kronor per teckningsoption, vilken beräknats genom en oberoende värdering enligt vedertagna principer, i detta fall med tillämpning av värderingsmodellen Black Scholes.

Teckning ska ske senast inom två veckor från stämman genom samtidig kontant betalning. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

Löptiden på teckningsoptionerna ska vara fyra år. teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna, senast den 8 december 2021.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske till en teckningskurs motsvarande 200 procent av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för Bolagets aktie på AktieTorget under perioden den 29 augusti 2017 – 11 september 2017, dock lägst aktiens kvotvärde.

om samtliga teckningsoptioner enligt detta förslag utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att kunna öka med högst 60 000 kronor, dock med förbehåll för den omräkning som kan komma att ske enligt Optionsvillkoren.

Aktie som tillkommit genom teckning efter utnyttjande av teckningsoptionsrätt medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning, som infaller efter att det att teckning verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i Bolagets aktiebok. 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre formella justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket eller euroclear sweden ab. 


Information om teckningsförbindelser och emissionsgaranti
 

Tre av Bolagets större ägare har lämnat bindande teckningsåtaganden vad avser den andel de har rätt att teckna med primär företrädesrätt i företrädesemissionen.

Bolaget har vidare ingått ett skriftligt bindande avtal avseende emissionsgaranti om högst 5 000 000 kronor med en av Bolagets större aktieägare, Lantmännen ekonomisk förening, org.nr. 769605-2856 (”Emissionsgaranten”). Genom emissionsgarantin garanteras teckning av B-aktier som inte tecknas med företrädesrätt.

Emissionsgarantin förutsätter att Emissionsgaranten erhåller en emissionsrabatt motsvarande tio (10) procent av den del av det garanterade beloppet som erläggs till Bolaget för att teckna B-aktier i företrädesemissionen. Bolaget erlägger rabatten antingen genom tilldelning av ytterligare B-aktier inom ramen för det antal aktier som det finns utrymme för i företrädesemissionen till marknadsmässig teckningskurs, alternativt genom kontant återbetalning av emissionsrabatten.

Utspädning och subvention av incitamentsprogrammet 2017/2021
 

Den maximala utspädningseffekten av incitamentsprogrammet 2017/2021 beräknas uppgå till högst cirka 1,15 procent av nuvarande aktiekapital och röster i bolaget, beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner enligt detta förslag i förhållande till antalet befintliga aktier.

För att stimulera deltagandet i incitamentsprogrammet 2017/2021 ska två av bolagets anställda ha rätt att få optionspremien bekostad av Bolaget genom en extra löneutbetalning. Genom denna subventionering beräknas lönekostnader om cirka

68 000 kronor att uppstå jämte kostnader om cirka 22 000 kronor för sociala avgifter. Styrelsens bedömning är att dessa kostnader vägs upp av de positiva effekter som optionsprogrammet och det ägarengagemang som därigenom uppstår väntas få.

Majoritetskrav enligt 16 kap. Aktiebolagslagen

giltigt beslut vad gäller incitamentsprogrammet 2017/2021 förutsätter enligt 16 kap. aktiebolagslagen att detta förslag biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Fullständiga förslag

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.taurusenergy.eu och på kontoret i Göteborg senast från och med tre veckor före stämman. Kopia av handlingar sänds på begäran till aktieägare som uppger sin adress.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till [email protected] eller med post till Taurus Energy AB (publ), c/o Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9, 412 58 Göteborg.

Antalet aktier och röster

Per dagen för kallelsen uppgår det totala antalet registrerade aktier i bolaget till 86 085 223 och det totala antalet röster i bolaget till 121 854 013. Bolaget innehar inga egna aktier.

Göteborg i november 2017

Taurus Energy Aktiebolag (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta VD Fredrik Weschke, tel 070-454 74 69 eller mail [email protected]

Om Taurus Energy

Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus har 14 patentfamiljer som ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Taurus är noterat på Aktietorget. Läs mera på www.taurusenergy.eu

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *