Kallelse till Cleantech Invest Abp:s extraordinarie bolagsstämma

| 7 november, 2017 | 0 kommentarer

ti, nov 07, 2017 07:30 CET

Aktieägare i Cleantech Invest Abp kallas till extraordinarie bolagsstämma onsdagen den 29 november 2017 kl. 17.00 EET i G Livelab, adress Yrjönkatu 3, 00120 Helsingfors, Finland. Registrering av till stämman anmälda deltagare och utdelande av röstsedlar inleds kl. 16.30 EET.

A. Ärenden som behandlas på bolagstämman

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagets firma ändras till Loudspring Abp och att bolagsordningens 1 § följaktligen ändras enligt följande:

”1 § Bolagets firma och hemort

Bolagets firma är on Loudspring Oyj, på svenska Loudspring Abp och på engelska Loudspring Plc.

Bolagets hemort är Helsingfors”.

Styrelsen föreslår ytterligare att föremålet för bolagets verksamhet dvs. bolagsordningens 2 § ändras enligt följande:

2 § Föremålet för bolagets verksamhet

Bolagets verksamhet omfattar drift av affärsverksamhet som ansluter sig till resurseffektiv teknologi samt tillverkning av därtill hörande tjänster och innehåll, administrativ och utvecklingsverksamhet samt konsultering. Därtill kan bolaget äga, köpa och sälja värdepapper samt bedriva finansieringsverksamhet och annan investeringsverksamhet. Bolaget kan bedriva ovannämnd verksamhet antingen direkt eller genom dotterbolag, intresseföretag eller andra bolag i vilka det deltar som ägare.

Bolagets styrelse anser att det vore i bolagets intresse att avlägsna hänvisningen till ren teknologi både från bolagets firma och bolagets verksamhet. Enligt styrelsen förknippas ordet ”Cleantech” starkt med kapitaltunga industri- och infrastrukturlösningar som ofta har långa återbetalningstider och måttlig tillväxt. Styrelsen anser att målet för all konkurrenskraftig teknologi är att optimera resurser, och att det sålunda inte längre är av betydelse att framhäva teknologins renhet. All teknologi bör numera även vara ren för att vara konkurrenskraftig.

Genom ändringen skulle även ordet ”Invest” som hänvisar till investeringsverksamhet avlägsnas från bolagets firma, eftersom det inte beskriver bolagets verksamhet på ett optimalt sätt. Även om bolaget har investerat och fortsättningsvis kommer att investera både i bolag i vilka bolaget för tillfället är aktieägare och i nya företag, utgör investeringsverksamhet inte kärnan för bolagets verksamhetsmodell. Deltagandet i verksamheten av bolagets portföljbolag har ständigt ökat längs med åren och idag består bolagets verksamhet i huvudsak av aktivt utvecklande av portföljbolagen.

7. Avslutande av stämman

B. Bolagstämmohandlingar

Det ovan nämnda beslutsförslaget som hänför sig till extraordinarie bolagstämmans föredragningslista, så väl som denna kallelse, finns tillgängliga på Cleantech Invest Abp:s internetsidor www.cleantechinvest.com/EGM. Vidare kommer de ovan nämnda dokumenten att finnas tillgängliga för aktieägarna vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar skickas till aktieägare på begäran. Bolagstämmans protokoll kommer att finnas tillgänglig till aktieägarna på ovan nämnda internetsidor senast från och med den 13 december 2017.

C. Anvisningar för deltagarna till bolagstämman

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning

Rätt att delta i extraordinarie bolagsstämman har aktieägare som fredagen den 17 november 2017 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i bolagstämman skall anmäla sig senast den 24 november 2017 kl. 16 (EET) vid vilken tidpunkt anmälan skall vara bolaget tillhanda. Anmälan till bolagsstämman kan göras på bolagets internetsidor:

www.cleantechinvest.com/EGM

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning eller FO-nummer, adress, telefonnummer och e-postadress samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Cleantech Invest Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar. Aktieägare, aktieägarens representant eller ombud skall vid behov på̊ mötesplatsen kunna påvisa sin identitet och/eller behörighet.

2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare av förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i extraordinarie bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagstämmans avstämningsdag den 17 november 2017 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. Deltagande i extraordinarie bolagstämman förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 24 november 2017 kl. 10.00 (EET) har tillfälligt antecknats i den aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta också anmälan till extraordinarie bolagsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens tillfälliga införande i bolagets aktieägarförteckning, utfärdande av fullmakter samt anmälan till extraordinarie bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i extraordinarie bolagsstämman att införas i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovannämnda tidpunkt.

3. Aktier registrerade hos Euroclear Sweden AB

Aktieägare vars aktier är anslutna till Euroclear Sweden AB:s värdepappersystem och som önskar delta och rösta vid den extraordinarie bolagsstämman skall senast den 17 november 2017 registreras i aktieägarförteckningen som förs av Euroclear Sweden AB.

För att upptas i Cleantech Invest Abp:s tillfälliga aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy ska innehavare av förvaltarregistrerade aktier begära att aktierna tillfälligt registreras på deras eget namn i aktieägarförteckningen hos Euroclear Sweden AB och ordna att det kontoförande institutet skickar denna begäran om tillfällig registrering till Euroclear Sweden AB på deras vägnar. Registreringen ska ske senast den 17 november 2017 och därför bör det kontoförande institutet underrättas i god tid före detta datum.

Aktieägare med aktier registrerade i Euroclear Sweden AB:s värdepapperssystem och som önskar delta i och rösta vid den extraordinarie bolagstämman måste begära att aktierna tillfälligt registreras i Cleantech Invest Abp:s aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. En sådan begäran måste lämnas in skriftligen till Cleantech Invest Abp senast den 20 november 2017 kl. 10.00 (CET). Tillfällig registrering i via Cleantech Invest Abp anses utgöra en anmälan till extraordinarie bolagsstämman.

4. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i extraordinarie bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.

Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Fullmakten gäller endast en bolagstämma ifall inget annat anges. Om en aktieägare företräds av flera ombud på extraordinarie bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, ska det i samband med anmälan till extraordinarie bolagstämma uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Cleantech Invest Abp, Extraordinarie bolagstämma, Malminrinne 1 B, 00180 Helsingfors, Finland, innan anmälningstidens utgång.

5. Övriga anvisningar och information

Aktieägare som är närvarande vid extraordinarie bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i den finska aktiebolagslagen.

Mötet hålls på finska.

På dagen för denna kallelse 7 november 2017 är antalet aktier i Cleantech Invest Abp 22 883 990, varav 18 314 959 är A-aktier och 4 569 031 är K-aktier. Varje K-aktie medför 20 röster och varje A-aktie medför en röst vid bolagstämma. Aktierna har sammanlagt 109 695 579 röster.

Helsingfors den 7 november 2017

CLEANTECH INVEST ABP

Styrelsen

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, [email protected]

Certified Advisor – Access Partners Oy, tel. 358 9 682 9500

Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på First North Sweden under ticker CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *