Kallelse till Essity Aktiebolags extra bolagsstämma den 28 oktober 2020

| 29 september, 2020 | 0 kommentarer

Essity Aktiebolag (publ) (”Essity”) kallar till extra bolagsstämma onsdagen den 28 oktober 2020.

I syfte att minska risken för smittspridning samt för att följa myndigheternas föreskrifter och råd kommer bolagsstämman, med stöd av tillfälliga lagregler, att genomföras genom enbart förhandsröstning (poströstning). Någon bolagsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum. Essity välkomnar istället aktieägarna att utöva sin rösträtt på bolagsstämman genom förhandsröstning på det sätt som beskrivs nedan. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 28 oktober 2020 så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

Förutsättningar för deltagande
Rätt att genom förhandsröstning delta i Essitys bolagsstämma har den som 

dels     tisdagen den 20 oktober 2020 är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, 
dels     senast tisdagen den 27 oktober 2020 till Essity har anmält sig genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna nedan under rubriken Förhandsröstning så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.  

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin förhandsröst, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 20 oktober 2020. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 22 oktober 2020 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.  

Förhandsröstning
Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Essitys webbplats, www.essity.se. Ingivande av formuläret enligt nedan gäller som anmälan till bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 27 oktober 2020.

Det ifyllda formuläret ska skickas till Essity Aktiebolag (publ), c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt. Elektroniskt ingivande kan ske antingen genom signering med BankID enligt instruktioner på https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy eller genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till [email protected]

Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.

Ombudsfullmakt
Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets webbplats, www.essity.se.

Rätt att erhålla upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska skickas skriftligen till Essity Aktiebolag (publ), Box 200, 101 23 Stockholm, eller via e-post till [email protected], senast söndagen den 18 oktober 2020. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Essity Aktiebolag (publ), Klarabergsviadukten 63, Stockholm, och på bolagets webbplats, www.essity.se, senast fredagen den 23 oktober 2020. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Förslag till dagordning 
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Val av två justeringspersoner
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst och avstämningsdag för utdelning

Förslag till beslut avseende punkt 1 
Styrelsen föreslår advokaten Eva Hägg som ordförande vid stämman, eller vid förhinder för henne, den som styrelsen utser. 

Förslag till beslut avseende punkt 2
Styrelsen föreslår Anders Oscarsson, AMF och AMF Fonder, och Madeleine Wallmark, AB Industrivärden, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att jämte ordföranden justera bolagsstämmans protokoll. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet. 

Förslag till beslut avseende punkt 3
Den röstlängd som föreslås godkänd är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonerna.

Förslag till beslut avseende punkt 6
Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2019 om 6,25 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen fredagen den 30 oktober 2020. Beslutar stämman i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske via Euroclear Sweden AB onsdagen den 4 november 2020.

Enligt den senast fastställda balansräkningen per den 31 december 2019 uppgick Essitys egna kapital till 90 292 miljoner kronor varav fritt eget kapital uppgick till 87 942 miljoner kronor. Koncernens egna kapital uppgick vid samma tidpunkt till 62 801 miljoner kronor. Hela det disponibla beloppet enligt 17 kap 3 § aktiebolagslagen per den 31 december 2019 om 87 942 miljoner kronor kvarstår.

Handlingar
Styrelsens fullständiga förslag till vinstdisposition framgår ovan. Års- och hållbarhetsredovisningen för räkenskapsåret 2019, inklusive revisionsberättelse, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen samt styrelsens särskilda redogörelse och revisorns yttrande enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.essity.se, senast onsdagen den 7 oktober 2020. Handlingarna framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats. De kommer kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämmoaktieboken kommer att tillhandahållas på bolagets huvudkontor, Klarabergsviadukten 63, Stockholm.

Aktier och röster
Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 702 342 489 aktier, varav 61 735 252 A-aktier och 640 607 237 B-aktier, motsvarande sammanlagt 1 257 959 757 röster. A-aktie berättigar till tio röster och B-aktie berättigar till en röst. Uppgifterna avser förhållandet vid tidpunkten för kallelsens utfärdande.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Essity Aktiebolag (publ) har org nr 556325-5511 och säte i Stockholm.

Stockholm i september 2020
Essity Aktiebolag (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Per Lorentz, Vice President Corporate Communications, +46 8 788 52 51, [email protected] 
Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, +46 8 788 51 30, [email protected]

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag. Vi ökar människors välbefinnande genom våra produkter och tjänster. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 46 000 medarbetare. Nettoomsättningen 2019 var cirka 129 miljarder kronor (12,2 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och Essity är noterat på Nasdaq Stockholm. Essity bryter barriärer för ökat välbefinnande och bidrar till ett hälsosamt, hållbart och cirkulärt samhälle. För mer information, besök www.essity.com. 

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *