Kallelse till extra bolagsstämma i ChromoGenics AB (publ)

| 17 november, 2017 | 0 kommentarer

fr, nov 17, 2017 08:30 CET

Aktieägarna i
ChromoGenics AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 15 december 2017 klockan 13.00 på Advokatfirman Lindahls kontor på Vaksalagatan 10 i Uppsala.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CHROMOGENICS AB (PUBL)

Aktieägarna i ChromoGenics AB (publ), org.nr 556630-1809 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 15 december 2017 kl. 13.00 på Advokatfirman Lindahls kontor på Vaksalagatan 10 i Uppsala
.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 9 december 2017 (notera att då avstämningsdagen är en lördag måste aktieägaren vara införd i aktieboken fredagen den 8 december 2017)dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 13 december 2017, under adress Ullforsgatan 15, 752 28 Uppsala med angivande av ”extra bolagsstämma”, per telefon 018-43 00 430 eller via e-post till
[email protected]
.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), aktieinnehav, adress, telefonnummer, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 8 december 2017 (eftersom avstämningsdagen infaller på en lördag). Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet.

Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets webbplats,
http://www.chromogenics.com/sv
, och kommer även att sändas till de aktieägare som begär det.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 23 214 326 aktier och röster.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

  2. Upprättande och godkännande av röstlängd

  3. Val av en eller två justeringsmän

  4. Godkännande av dagordning

  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

  6. Beslut om antagande av ny bolagsordning


  7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av

    s.k. units med företrädesrätt för befintliga aktieägare

  8. Stämmans avslutande

   

Förslag till beslut

Punkt
1
– Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Advokat Mattias Prage föreslås till ordförande på bolagsstämman.

Punkt
6
– Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning

För att möjliggöra företrädesemissionen enligt punkt
7
på dagordningen föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser om gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier (§ 4 respektive § 5) i enlighet med följande:

  

   För giltigt beslut om antagande av ny bolagsordning krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt
7
– Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av s.k. units med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Den 16 november 2017 beslutade styrelsen, under förutsättning av stämmans efterföljande godkännande, om nyemission av s.k. units med företrädesrätt för befintliga aktieägare på de huvudsakliga villkor som följer nedan.

Styrelsens beslut innebär att bolagets aktiekapital kan öka med högst 9 285 730,90 kronor (varav 4 642 865,45 kronor är hänförligt till ökning på grund av emission av aktier och 4 642 865,45 kronor är hänförligt till ökning på grund av emission av teckningsoptioner) genom en nyemission av högst 23 214 326 s.k. units på nedanstående villkor.

Varje unit består av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget samt en (1) nyemitterad teckningsoption i Bolaget av serie 2017/2020. Detta innebär att högst 23 214 326 nya aktier och högst 23 214 326 nya teckningsoptioner kan komma att ges ut.

Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) unit-rätt. En (1) unit-rätt berättigar till teckning av en (1) unit, dvs. en (1) ny aktie och en (1) ny teckningsoption.

För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt (det vill säga med stöd av unit-rätter) ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av units som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till tecknare av units som utnyttjat unit-rätter i nyemissionen i förhållande till det antal unit-rätter som var och en utnyttjat för teckning. I andra hand ska fördelning ske till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, samt, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

För att aktie som tillkommer genom nyteckning med stöd av teckningsoptioner utgivna av Bolaget ska medföra rätt att delta i nyemissionen, ska sådan nyteckning ha verkställts vid den tidpunkt som anges i villkoren för teckningsoptionerna.

Om full nyteckning av aktier, på de villkor som beskrivs ovan, sker med stöd av Bolagets utestående teckningsoptioner ska beslutet anses innebära att bolagets aktiekapital ska ökas med ytterligare högst 9 372,80051 kronor genom nyemission av ytterligare högst 23 432 units.

Avstämningsdag för deltagande i emissionen ska vara den 4 januari 2018.

Emissionskursen för varje unit ska vara 1,75 kronor, vilket motsvarar en emissionskurs per nyemitterad aktie på 1,75 kronor. Teckningsoptionerna ges inte ut mot betalning.

Teckning av units med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 8 januari 2018 till och med den 22 januari 2018. Teckning av units utan företrädesrätt ska ske på särskild teckningslista under samma tid. Betalning för units tecknade utan företrädesrätt ska ske enligt särskild instruktion på avräkningsnota som utsänds till de som erhållit tilldelning. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
 

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear förda aktieboken.

En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget för 3,50 kronor (utövandekursen). Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 10 januari 2020 till och med den 31 januari 2020. Efter den 31 januari 2020 ger optionerna ingen rätt till teckning av aktier. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla sedvanliga villkor för teckningsoptioner.

Aktie som tillkommit på grund av nyteckning med stöd av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear förda aktieboken.

Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen samt stämmans efterföljande godkännande.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna
6

7
ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor (adress ovan) och på hemsidan
www.chromogenics.com/sv
senast två veckor före stämman, dvs. senast fredagen den 1 december 2017. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin adress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

 

Uppsala i november 2017

ChromoGenics AB (publ)

Styrelsen

 

Kontakt:

Thomas Almesjö, VD

Susanne Andersson, CFO Kommunikationschef

Tel: +46 (0)18 430 0430

E-mail:
[email protected]
 

Denna information är sådan information som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 november 2017 kl 08.30 CET.

Om ChromoGenics

ChromoGenics är ledande inom dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika elektrokroma teknologi, ConverLight™, ger ett hållbart solskydd med ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och har cirka 20 anställda. Bolaget härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med GW Fondkommission som Certified Adviser.

www.chromogenics.com

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *