Kallelse till extra bolagsstämma i Elos Medtech AB (publ)

| 16 juli, 2021 | 0 kommentarer

Aktieägarna i Elos Medtech AB (publ), org.nr 556021-9650, med säte i Göteborg, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 13 augusti 2021.

Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin genomförs Elos Medtech ABs extra bolagsstämma enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga regler. Det kommer inte att finnas möjlighet att närvara personligen eller genom ombud på stämman. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 13 augusti 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 5 augusti 2021, dels avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan, så att förhandsröstningsformuläret är bolaget tillhanda senast torsdagen den 12 augusti 2021.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 5 augusti 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 9 augusti 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Elos Medtechs webbplats, www.elosmedtech.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Elos Medtech tillhanda senast torsdagen den 12 augusti 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till adress: Elos Medtech AB (publ), Extra bolagsstämma 2021, c/o Advokatfirman Vinge KB, Box 110 25, 404 21 Göteborg. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [email protected]. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar poströsta genom ombud kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.elosmedtech.com.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Val en justeringsperson
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter
  7. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen
  8. Val av styrelse och entledigande av styrelseledamöter

Beslutsförslag

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Yvonne Mårtensson, eller vid förhinder för henne den som styrelsen i stället utser, väljs till stämmoordförande.

Punkt 2 – Val av en justeringsperson

Styrelsen föreslår att Lovisa Lander, eller vid förhinder för henne den som styrelsen i stället anvisar, utses att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3 – Röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Advokatfirman Vinge på uppdrag av Elos Medtech AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen.

Punkt 6 – Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter

Majoritetsaktieägaren i Elos Medtech AB, TA Associates, genom EM Intressenter AB, föreslår att stämman beslutar att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem (tidigare sex) ledamöter.

Punkt 7 – Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen

EM Intressenter AB föreslår att stämman beslutar att arvode till styrelsen och för utskottsarbete, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt de principer som beslutades på årsstämman 2021, dock att ingen ersättning ska utgå till ledamöter som inte är oberoende i förhållande till EM Intressenter AB och TA Associates.

Punkt 8 – Val av styrelse och entledigande av styrelseledamöter

EM Intressenter AB föreslår att stämman väljer Birker Bahnsen, Lovisa Lander och Alexander Cicetti till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att styrelseledamöterna Anders Birgersson, Hanna Ernestam Wilkman, Claes Hansson och Jeppe Magnusson entledigas. Beslut i enlighet med förslaget innebär att styrelseledamöterna Yvonne Mårtensson och Jon Risfelt kvarstår som styrelseledamöter och att Yvonne Mårtensson kvarstår som styrelseordförande, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

EM Intressenter AB lägger fram sina ovanstående förslag i egenskap av nytt moderbolag till Elos Medtech AB (publ) men har i förväg informerat valberedningens ordförande om förslagen.

Information om de föreslagna nya styrelseledamöterna

Birker Bahnsen

Birker Bahnsen har arbetat på TA Associates sedan 2009 där hans nuvarande roll är Head of European Healthcare & Managing Director. Han har tidigare erfarenhet från investmentbanken Goldman Sachs. Vidare har Birker Bahnsen en masterexamen i Engineering från Cambridge University och en MSc i Cognitive Psychology från Oxford University.

Aktieinnehav i Elos Medtech AB: –

Birker Bahnsen är oberoende i förhållande till Elos Medtech AB och dess ledning. Han är inte oberoende i förhållande till Elos Medtech ABs större aktieägare.

Lovisa Lander

Lovisa Lander har arbetat på TA Associates sedan 2010 där hennes nuvarande roll är chef för TA Associates europeiska vårdteam. Hon har tidigare erfarenhet från Rothschild. Vidare har Lovisa Lander en masterexamen i Engineering från Chalmers tekniska högskola.

Aktieinnehav i Elos Medtech AB: –

Lovisa Lander är oberoende i förhållande till Elos Medtech AB och dess ledning. Hon är inte oberoende i förhållande till Elos Medtech ABs större aktieägare.

Alexander Cicetti

Alexander Cicetti har arbetar på TA Associates sedan 2020 i TA Associates europeiska vårdteam. Han har tidigare erfarenhet från det amerikanska finansbolaget och affärsbanken J.P. Morgan. Vidare har Alexander Cicetti en masterexamen i Management från University of Mannheim.

Aktieinnehav i Elos Medtech AB: –

Alexander Cicetti är oberoende i förhållande till Elos Medtech AB och dess ledning. Han är inte oberoende i förhållande till Elos Medtech ABs större aktieägare.

Övrig information

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 8 068 000 varav aktier i serie A 1 099 740, berättigande till en röst per aktie och aktier i serie B 6 968 260, berättigade till en tiondels röst per aktie. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 1 796 566. Elos Medtech AB innehar inga egna aktier.

Upplysningar inför stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Elos Medtech AB, Att: Styrelsen, Torsgatan 5B, 411 04 Göteborg eller per e-post till [email protected] senast tisdagen den 3 augusti 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget, och på bolagets webbplats, https://elosmedtech.se/finansiell-information/arsstamma/, senast fredagen den 6 augusti 2021. Upplysningar skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress. Bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls hos bolaget på ovanstående adress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Göteborg i juli 2021

Elos Medtech AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta: 
Jan Wahlström, VD och koncernchef, 070-212 18 89, e-post: [email protected]

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.