Kallelse till extra bolagsstämma i Finepart Sweden AB

| 21 januari, 2020 | 0 kommentarer

Aktieägarna i Finepart Sweden AB, org.nr 556888-1063, kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 20 februari 2020 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Rinnavägen 6 i Bollebygd. Stämmolokalen öppnas kl. 09.30 för inregistrering. Registrering av deltagande vid bolagsstämman avbryts när stämman öppnar.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Rätt att delta i bolagsstämman har den som upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 14 februari 2020. För att underlätta administrationen i samband med stämman ombeds aktieägare även att senast den 14 februari 2020 till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman. Anmälan sker till Finepart Sweden AB ”Bolagsstämma”, Rinnavägen 6, 517 33 Bollebygd eller via e-post till [email protected]. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt även, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i bolagsstämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 14 februari 2020 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före stämmodagen, om det inte anges längre giltighetstid för fullmakten (högst fem år). Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman sändas till bolaget på den adress som anges för anmälan ovan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.finepart.com, eller sänds, på förfrågan, till aktieägare som så önskar.
 

Antalet aktier

I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 9 691 656 aktier vilka berättigar till 1 röst per aktie på bolagsstämman.

Förslag till dagordning:

  1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Framläggande och godkännande av dagordning
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Beslut till ändring av bolagsordningen
  7. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
  8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier vid överteckning i företrädesemissionen (övertilldelningsoption)
  9. Stämman avslutas

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 6 – Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande.

Det föreslås att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från nuvarande 525 000 SEK och högst 2 100 000 SEK till lägst 1 425 000 SEK och högst 5 700 000 SEK. Bolagsordningen § 4 får därmed följande lydelse: ”Aktiekapitalet ska vara lägst 1 425 000 och högst 5 700 000 SEK.”

Vidare föreslås att bolagsordningens gränser för antal aktier ändras från nuvarande lägst 3 500 000 och högst 14 000 000 till lägst 9 500 000 och högst 38 000 000. Bolagsordningen § 5 får därmed följande lydelse: ”Antalet aktier ska vara lägst 9 500 000 och högst 38 000 000.”

Punkt 7 – Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om att öka bolagets aktiekapital med högst 969 165,60 SEK hänförligt till ökning på grund av emission av aktier genom en nyemission av högst 6 461 104 aktier på nedanstående villkor.

Rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen ska tillkomma de som på avstämningsdagen för företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i bolaget. Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger.

En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) aktier. Teckningskursen per aktie är 2,10 SEK.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionen högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till tecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal aktier de redan har tecknat i företrädesemissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till tecknare som lämnat teckningsförbindelser för teckning av aktier utan företrädesrätt i förhållande till tecknat belopp. I tredje hand ska fördelning ske till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, samt i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I fjärde hand ska tilldelning ske till emissionsgaranterna i förhållande till garanterat belopp.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier ska vara den 27 februari 2020.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 28 februari 2020 till och med den 13 mars 2020. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under den tid som anges ovan. Teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Teckning såvitt är fråga om eventuell teckning av garant ska ske på särskild teckningslista senast fem (5) bankdagar efter teckningstidens utgång. Betalning för sålunda tecknade och tilldelade aktier ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 8 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier vid överteckning i företrädesemissionen (övertilldelningsoption)

I syfte att tillmötesgå en eventuell överteckning i den av styrelsen föreslagna företrädesemissionen (punkt 6), föreslår styrelsen att styrelsen bemyndigas att, inom trettio dagar från sista teckningsdagen i företrädesemissionen (dock senast den 13 april 2020), besluta om emission av ytterligare sammanlagt högst 1 450 000 aktier till en emissionskurs om 2,10 kronor per aktie, vilket motsvarar emissionskursen i företrädesemissionen, i syfte att möjliggöra att Bolaget tillförs ytterligare en emissionslikvid om högst 3 045 000 kronor. Vid fullteckning av företrädesemissionen motsvarar övertilldelningsrätten cirka 8,3 procent av aktiekapitalet. Emissionen kan ske utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna tillvarata möjligheten för Bolaget att tillföras ytterligare emissionslikvid vid en eventuell överteckning av företrädesemissionen (s.k. övertilldelningsoption) och skapa en bred aktieägarbas och en vidare spridning av Bolagets aktier. För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen har upprättats

_____________________

Bollebygd den 21 januari 2020

Finepart Sweden AB

Styrelsen

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *