Kallelse till extra bolagsstämma i GET Group AB (publ)

| 26 november, 2021 | 0 kommentarer

Aktieägarna i GET Group AB (publ), org.nr 556994-2930, (”Bolaget”), med säte i Göteborg, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 december 2021.

INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19 (CORONAVIRUSET)

Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av Covid-19 har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom förhandsröstning (poströstning) före den extra bolagsstämman med stöd av bestämmelserna i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor och i enlighet med instruktionerna i denna kallelse. Information om de vid den extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs samma dag som den extra bolagsstämman så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

ANMÄLAN OM FÖRHANDSRÖSTNING M.M.

Anmälan

För att aktieägare ska ha rätt att genom förhandsröstning delta vid den extra bolagsstämman ska aktieägare:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 9 december 2021 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan), och
 • dels anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsröstningsformuläret är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 16 december 2021.

Uppgifter som lämnas i anmälan kommer att databehandlas och användas endast för den extra bolagsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att avge sin förhandsröst. Sådan aktieägare måste omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 9 december 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast måndagen den 13 december 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid den extra bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.getgroup.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till den extra bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast torsdagen den 16 december 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till adress: GET Group AB (publ), c/o Mcon AB, Södra Larmgatan 4, 411 16 Göteborg. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [email protected]. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar förhandsrösta genom ombud kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.getgroup.se.

Förslag till dagordning:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Val av en eller två justeringspersoner
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 7. Val av nya styrelseledamöter och ny styrelseordförande
  1. Morten Groven (ny styrelseledamot)
  2. Odd Aarhus (ny styrelseledamot)
  3. Henrik Falck (ny styrelseledamot)
  4. Steven Royce (ny styrelseordförande)
 8. Fastställande av arvode till styrelsen
 9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut 

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att Anders Strid, advokat vid Advokatfirman Vinge, eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället utser, ska väljas till ordförande vid den extra bolagsstämman.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Jakob Benzow, eller vid förhinder, den eller de som styrelsen istället anvisar, utses till att jämte ordförande justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag att justera protokollet från den extra bolagsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet från den extra bolagsstämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkänd av den extra bolagsstämman är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats samt tillstyrkts av justeringspersonen.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 6)

Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan styrelsesuppleanter.

Val av nya styrelseledamöter och ny styrelseordförande (punkt 7a – 7d)

Vid årsstämman den 30 juni 2021 beslutades att omvälja Reidar Michaelsen, Nicolas Brun-Lie och Steven Royce till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Årsstämman beslutade att inte omvälja Morten Revill och Bjarne Eggsbø till styrelseledamöter. Nicolas Brun-Lie har meddelat att han av personliga skäl kommer att avgå som styrelseledamot i samband med den extra bolagsstämman. Reidar Michaelsen har meddelat att han avgår som styrelsens ordförande i samband med den extra bolagsstämman men kommer att kvarstå som styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma. Styrelsen föreslår nu att Morten Groven, Odd Aarhus och Henrik Falck väljs som nya styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma vid sidan av Reidar Michaelsen och Steven Royce som omvaldes på årsstämman den 30 juni 2021. Styrelsen föreslår vidare att Steven Royce väljs till ny ordförande i styrelsen för tiden intill nästa årsstämma.

Morten Groven, född 1964, har en kandidatexamen i administration och ledarskap från BI Norwegian Business School. Morten är kapitalförvaltare och finansiell rådgivare med mer än 30 års erfarenhet av den globala finansmarknaden med fokus på de Europeiska och Skandinaviska marknaderna. Morten har över ett decenniums erfarenhet av handel och förvaltning av finansiella instrument som portföljförvaltare och har en såväl bred som djupgående erfarenhet av de finansiella marknaderna i allt från handel med aktier och derivat till riskkapital och rådgivning avseende större företagstransaktioner såväl som noteringsprocesser.

Odd Aarhus, född 1960, har en kandidatexamen i ekonomi och sjöfart från universitetet i Agder. Odd är såväl investerare som rådgivare och konsult till en mängd olika företag. Odd är en erfaren styrelseledamot inom olika områden, bland annat inom finansiella tjänster, fiskodling, och högteknologiska bolag. Odd är också en erfaren trader och kapitalförvaltare i Skandinavien och London med bred erfarenhet inom företag i tidig tillväxtfas.

Henrik Falck, född 1956, har en kandidatexamen i företagsekonomi från universitetet i Lausanne (HEC) i Schweiz. Henrik är en företagsvisionär och en erfaren projektledare med många års erfarenhet av internationell rederiverksamhet. Henrik grundade det första privata skeppsmäkleriet i Ryssland och var delägare och operationellt ansvarig för en flotta om 18 fartyg med trafik i Ryssland. Henrik har även drivit Wilh. Wilhelmsens hamnverksamhet i Ryssland och Baltikum och är för närvarande VD för Tschudi Bio Company AS. Henrik var styrelseordförande för Rock Energy under 2019-2020.

Information om Steven Royces bakgrund och erfarenhet framgår av Bolagets hemsida, https://getgroup.se/governance/.

Fastställande av arvode till styrelsen (punkt 8)

Styrelsen föreslår, i enlighet med beslut av årsstämman den 30 juni 2021, att inget arvode ska utgå till styrelsen.

ÖVRIG INFORMATION

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 914 379 665 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Tillhandahållande av handlingar

Förslaget till beslut enligt ovan är fullständigt formulerat i kallelsen.

Upplysningar inför den extra bolagsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, inför den extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska sändas per post till GET Group AB (publ), c/o Mcon, Södra Larmgatan 4, 411 16 Göteborg eller via e-post till [email protected]. senast tisdagen den 7 december 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets huvudkontor och på www.getgroup.se, senast söndagen den 12 december 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress.

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Göteborg i november 2021

GET Group AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information om Bolaget, vänligen kontakta: [email protected]

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 23:00 CET den 26 november 2021.

GET Group AB (publ.) (ticker: GETG) är ett investmentbolag med fokus på energi och hållbarhet. Vi skapar världens mest lockande börsnoterade ESG-bolag genom att äga och finansiera de unika teknikbolag som arbetar med energiproduktion och energibesparingar. Vår vision är att aktivt bidra till världens övergång till hållbar energi.

GET Group AB (publ), c/o Mcon AB, Södra Larmgatan 4, 411 16 Göteborg

www.getgroup.se

www.lightcircle.io www.rock.energy

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *