Connect with us

Marknadsnyheter

Kallelse till extra bolagsstämma i Isofol Medical AB (publ) den 13 februari 2023

Published

on

Göteborg, Sverige, 19 januari 2023 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), kallar härmed aktieägarna i Isofol Medical AB (publ), org.nr 556759-8064 med säte i Göteborg, till extra bolagsstämma måndagen den 13 februari 2023.

Informationen i pressmeddelandet är ämnad för investerare.

Aktieägare i Isofol Medical AB (publ), org.nr 556759-8064 med säte i Göteborg, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 13 februari 2023 kl. 15:00 på Biotech Center, Arvid Wallgrens backe 20, vån 5, Göteborg. Inregistrering till stämman börjar klockan 14:30 och avslutas när stämman öppnas.

Styrelsen har, i enlighet med bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägarna före bolagsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom frivillig förhandsröstning. Aktieägare kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman personligen, genom ombud eller genom förhandsröstning.

ANMÄLAN OCH FÖRHANDSRÖSTNING, M. M.

Rätt att delta i den extra bolagsstämman och anmälan.

Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska:

 • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 3 februari 2023 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan); och
 • dels anmäla sin avsikt att delta vid stämman till bolaget senast tisdagen den 7 februari 2023, per brev under adress Isofol Medical AB (publ), ”EGM 2023”, Att. Gustaf Albèrt, Arvid Wallgrens backe 20, 413 46 Göteborg eller via e-post till [email protected].

I anmälan ska aktieägaren uppge namn (företagsnamn), person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer, i förekommande fall, namn på eventuellt medföljande biträden (högst två) samt i förekommande fall, namn och personnummer avseende eventuellt ombud eller ställföreträdare. Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för stämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett (1) år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem (5) år från utfärdandet. Eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett (1) år. Fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör god tid före den extra bolagsstämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com.

Deltagande genom förhandsröstning

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman genom frivillig förhandsröstning ska:

 • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 3 februari 2023 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan); och
 • dels anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna nedan så att förhandsröstningsformuläret är bolaget tillhanda senast tisdagen den 7 februari 2023.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt vad som anges under ”Deltagande i stämmolokalen” ovan. Det betyder att en anmälan genom endast förhandsröstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För förhandsröstningen ska ett särskilt formulär användas. Förhandsröstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.isofolmedical.com. Ifyllt och undertecknat förhandsröstningsformulär kan skickas med post till Isofol Medical AB (publ), ”EGM 2023”, Att. Gustaf Albèrt, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg, eller med e-post till [email protected]. Ifyllt formulär ska vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 7 februari 2023. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Om en aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt bifogas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.isofolmedical.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret. Om aktieägare förhandsröstat, och därefter deltar i stämman personligen eller genom ombud, är förhandsrösten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven förhandsröst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad förhandsröst på den punkten.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman eller avge sin förhandsröst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per fredagen den 3 februari 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har genomförts av förvaltaren senast tisdagen den 7 februari 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Bolagsstämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid bolagsstämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två justeringspersoner.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Förslag till beslut om utdelning.
 8. Förslag till beslut om likvidation av bolaget.

Punkt 2 – Val av ordförande vid bolagsstämman

Det förslås att Anders Strid väljs till ordförande vid stämman.

BAKGRUND TILL STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM UTDELNING (punkt 7) OCH LIKVIDATION AV BOLAGET (punkt 8)

Isofol kapitaliserades för att genomföra en fas III studie (AGENT-studien) och baserat på denna studie förbereda för att ta arfolitixorin till marknaden. Som tidigare meddelats gav tyvärr AGENT-studien inte bevis för att arfolitixorin var överlägsen leukovorin vid kombinationsbehandling av tjocktarmscancer. Varken primära eller de viktigaste sekundära effektmåtten visade någon skillnad och det fanns en tydlig tendens till sämre överlevnad i arfolitixoringruppen uppfyllande det amerikanska läkemedelsverkets FDA:s definition på ”detrimental overall survival” (total överlevnad). Inte heller kunde analys av någon undergrupp av patienter visa på någon skillnad och genexpressionsanalyser kunde inte heller påvisa någon grupp som svarade bättre på arfolitixorin. Dessa kompletterande studier har utförts, avslutats och presenterats under hösten 2022.

I och med att AGENT-studien var så avgörande för bolagets framtid så lät styrelsen tillsätta två externa expertgrupper som skulle titta på data och bolagets slutsatser. Båda grupperna kom fram till att bolagets tolkning av utfallet från studien var korrekt och att ingen skillnad mellan arfolitixorin och leukovorin i en 5-FU baserad behandlingsregim kunde skönjas. De externa grupperna skilde sig åt i sin bedömning om det finns av väg framåt för arfolitixorin. Den ena gruppen kom till slutsatsen att det inte finns någon väg framåt för arfolitixorin inom 5-FU baserad kombinationsbehandling av cancer medan den andra gruppen såg ett behov av att ytterligare utreda arfolitixorins eventuella väg framåt.

Styrelsen har vid bedömning av en eventuell väg framåt för arfolitixorin beaktat en rad olika faktorer:

 • För ett marknadsgodkännande bedömer styrelsen att en ny pivotal fas III studie skulle behöva göras vilken skulle behöva föregås av en fas II studie för att bestämma dos och doseringsregim samt eventuellt en fas Ib studie för att utröna säkerheten hos högre doser av arfolitixorin. Bedömning är att dessa studier tillsammans skulle ta minst 6-8 år att utföra till en kostnad av minst 500M SEK.
 • Den återstående patenttiden av nuvarande huvudpatent efter 6-8 års ytterligare klinisk utveckling samt ytterligare tid för registrering av ett läkemedel bedöms vara för kort för att vara kommersiellt attraktiv.
 • Även om utvecklingen av nya behandlingsmetoder för cancer går långsamt kan vi konstatera att behandlingsstrategin för tjocktarmscancer har utvecklats under de år som Isofol varit aktiv och med stor sannolikhet kommer att fortsätta utvecklas inom den närmaste 10-årsperioden. Detta kan göra att 5-FU baserade kombinationsbehandlingar med folater som leukovorin/arfolitixorin kan utgöra en allt mindre del av marknaden vid tidpunkten för en eventuell lansering.
 • Möjligheten att resa det ytterligare kapital som skulle behövas enligt bedömningen ovan kan vara mycket svår med tanke på AGENT-studiens resultat, framtida behandlingsregimer och patentsituation.

Sammantaget gör detta att styrelsen bedömer att sannolikheten är låg för att arfolitixorin i kombination med 5-FU baserade regimer blir kommersiellt framgångsrik även om den kliniska utvecklingen skulle kunna finansieras vilket styrelsen i sig bedömer blir mycket utmanande.

Vidare har externa statistikkonsulter bedömt om AGENT-studien skulle kunna visa att arfolitixorin är åtminstone lika bra som leukovorin vilket möjligen skulle kunna göra att arfolitixorin skulle kunna konkurrera med generiskt leukovorin. Externa statistiker bedömer att AGENT-studien inte kan visa att arfolitixorin är likvärdigt med leukovorin. AGENT-studien var inte designad för att visa detta och normalt krävs många fler patienter. Ytterligare argument som försvårar att arfolitixorin skulle kunna användas generiskt är att syntesen av arfolitixorin är mer komplicerad än syntesen av leukovorin och därför sannolikt skulle vara dyrare att tillverka. Dessutom har arfolitixorin en tydlig tendens till sämre överlevnad på längre sikt än leukovorin i AGENT-studien vilket riskerat att negativt påverka läkarnas val av arfolitixorin framför leukovorin.

Parallellt med att studien slutfördes och externa experter bedömde resultaten så har kraftfulla kostnadsbesparingsåtgärder genomförts samt förutsättningarna undersökts om en strukturaffär skulle kunna genomföras för att eventuellt erhålla ett premium på Isofols kassa och utröna om det kan extraheras något värde ur börsplats, organisation och eventuellt förlustavdrag. Bolaget och styrelsen har varit i kontakt med ett drygt 30-tal bolag och haft djupare diskussioner med sex stycken. Bolagen har bedömts bland annat avseende värde, risk förknippad med utveckling, närhet till positivt kassaflöde, mognad/börsfäighet, föreslagen premium på Isofols tillgångar, utvecklingsplaner och ägarbild mm. Djupet i analyserna skiljer sig mellan olika bolag. Styrelsen har efter noggranna utvärderingar och analyser bedömt att det för närvarande inte finns några objekt som skulle tillföra aktieägarna mervärde jämfört med en utdelning av kapitalet och en likvidation.

Mot denna bakgrund och för att säkerställa att så stor del av bolagets kvarvarande tillgångar kommer aktieägarna till godo har styrelsen beslutat föreslå att extra bolagsstämman beslutar dela ut en så stor del av kassan som möjligt samt fattar beslut om att bolaget ska träda i likvidation.

Förutsatt att den extra bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag kommer styrelsen att ansöka om bolagets avnotering från Nasdaq Stockholm.

Punkt 7 – Förslag till beslut om utdelning

Styrelsen föreslår, med hänvisning till ovanstående bakgrund, att utdelning utbetalas med 0,7553 kronor per aktie, totalt 122 000 000 kronor.

Avstämningsdag för utdelningen ska vara den 15 februari 2023.

Beslutar extra bolagsstämman i enlighet med förslaget beräknas Euroclear Sweden betala ut utdelningen den 20 februari 2023.

Enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 uppgick bolagets fria egna kapital (disponibla vinstmedel och fria fonder) till 313 352 021 kronor. Vid årsstämman den 19 maj 2022 beslutades efter fastställande av balansräkningen att ingen utdelning till aktieägarna skulle ske, varför 313 352 021 kronor således finns kvar av det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen föreslår vidare att bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Punkt 8 – Förslag till beslut om likvidation av bolaget

Styrelsen föreslår, med hänvisning till ovanstående bakgrund, att extra bolagsstämman beslutar att bolaget, ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap. 3 § aktiebolagslagen.

Beslutet om likvidation ska gälla från dagen för bolagsstämmans beslut.

Beräknad tid för slutligt skifte är första kvartalet 2024.

Utifrån idag kända förhållanden beräknas skifteslikviden kunna uppgå till ca 0,0495 kronor per aktie, före avvecklingskostnader.

Till likvidator föreslås advokaten Anders Strid, Advokatfirman Vinge KB, som förklarat sig villig att åta sig uppdraget.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 161 515 440. Samtliga aktier är av samma aktieslag. bolaget innehar inga egna aktier.

Stämmohandlingar

Nedan handlingar kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, vån 5, Göteborg och på bolagets hemsida www.isofolmedical.com senast två veckor före den extra bolagsstämman. Handlingarna skickas även kostnadsfritt per post till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

 • Kopia av bolagets fastställda årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021
 • Styrelsens fullständiga förslag enligt 18 kap. 3 § aktiebolagslagen
 • Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen
 • Styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen
 • Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen

I övrigt är förslagen fullständiga under respektive punkt i denna kallelse.

Upplysningar på och inför stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid den extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till Isofol Medical AB (publ), ”EGM 2023”, Att. Gustaf Albèrt, Arvid Wallgrens backe 20, 413 46 Göteborg eller via e-post till [email protected] senast tisdagen den 7 februari.

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_____________________________

Göteborg i januari 2023
Isofol Medical AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Jan Törnell, styrelseordförande
E-post: [email protected]

Gustaf Albèrt, CFO
E-post: [email protected]
Telefon: 0709-16 83 02

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 januari kl. 16:00, 2023.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett bioteknikföretag i kliniskt skede som inriktat sin verksamhet på att utveckla och förbättra behandling för patienter som drabbats av cancer genom att öka effektiviteten av de nuvarande standardbehandlingarna med cytostatika. Isofol hade ambitionen att utveckla ett läkemedel för första behandlingslinjen av avancerad kolorektalcancer (mCRC) och försökte därmed att förbättra den nuvarande kliniska praxisen genom att realisera den fulla styrkan hos 5-FU med tillägget av arfolitixorin. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck & Cie, Schaffhausen, Schweiz för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm.

www.isofolmedical.com

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Safe Lane Gaming förstärker sin ledningsgrupp

Published

on

By

Safe Lane Gaming förstärker ledningsgruppen med Johan Henkow som Chief Operating Officer och Per Ekstig som Chief Technology Officer. 

Vår kommunicerade satsning på egenutvecklade spel inom Hyper Casual kräver att vi har personer med rätt kompetens och erfarenhet som jobbar över hela Safe Lane Gamings spelportfölj. Det känns väldigt bra att både Johan och Per nu ingår i ledningsgruppen då deras input och engagemang är en central del för SLGs arbete framåt, säger Arvid Klingström VD för Safe Lane Gaming

Både Johan och Per har arbetat många år på Raketspel och har varit drivande vid spelsläpp och vidareutveckling av bolagets mest framgångsrika spel. Tillträde i de nya rollerna sker med omedelbar verkan och ledningsgruppen utgörs nu av Philip Arfwedson CFO, Johan Henkow COO, Per Ekstig CTO och Arvid Klingström CEO

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:
Arvid Klingström
Telefon: +46 768 54 46 50
[email protected]
www.safelanegaming.com

Safe Lane Gaming AB (publ) är ett bolag inom mobilspelsindustrin med över 10 spel portföljen. Utöver spelutveckling fokuserar bolaget på strategiska förvärv och organisk tillväxt. Bolaget utvecklar, förvaltar och förvaltar spel för samtliga plattformar (främst iOS och Android)

Continue Reading

Marknadsnyheter

Copernicus: Exceptionellt varmt – Europas tredje varmaste januarimånad; lägsta utbredningen av havsis i Antarktis i januari

Published

on

By

Copernicus

Yttemperaturavvikelse för januari 2023 i förhållande till januarigenomsnittet för perioden 1991-2020. Datakälla: ERA5. Källa: Copernicus Climate Change Service/ECMWF.

Copernicus Climate Change Service (C3S), implementerat av European Centre for Medium Range Weather Forecasts på uppdrag av Europeiska kommissionen, publicerar rutinmässigt månatliga klimatbulletiner som rapporterar om förändringar som observerats i den globala ytlufttemperaturen, havsisen och hydrologiska variabler. Alla de rapporterade fynden är baserade på datorgenererade analyser med hjälp av miljarder mätningar från satelliter, fartyg, flygplan och väderstationer runt om i världen. 

Temperaturer i januari 2023:

 • Januari 2023 var den 3:e varmaste i Europa
 • En stor del av Europa hade lufttemperaturer över genomsnittet, särskilt på Balkan och i östra Europa, där rekordvärme uppmättes på nyårsdagen; det var också ovanligt varmt i Svalbardregionen
 • Temperaturer över genomsnittet uppmättes i östra USA, Kanada, Mexiko och i ett band från sydöstra till nordvästra Ryssland
 • Temperaturer under genomsnittet uppmättes i Sibirien, Afghanistan, Pakistan och angränsande länder samt Australien

Copernicus

Månatliga globala medel- och europeiska medeltemperaturavvikelser i förhållande till 1991-2020, från januari 1979 till januari 2023. De mörkare färgade staplarna anger januarivärdena. Datakälla: ERA5. Källa: Copernicus Climate Change Service/ECMWF.

Havsisläget i januari 2023:

 • Antarktis havsisutbredning nådde sin lägsta utbredning för januari i satellitmätningen, 31 procent under genomsnittet, långt under det tidigare rekordet från januari 2017.
 • Havsiskoncentrationer under genomsnittet rådde i alla delar av södra oceanen.
 • Arktis havsisutbredning var 4 procent under genomsnittet, rankad 3:e lägsta uppmätta i januari.
 • Havsiskoncentrationerna i Arktis var mest under genomsnittet i Barents hav och Svalbardregionen.

Copernicus

Vänster: Genomsnittlig arktisk havsiskoncentration för januari 2023. Den tjocka orange linjen betecknar den klimatologiska havsiskanten för januari för perioden 1991-2020. Till höger: Anomali i arktisk havsiskoncentration för januari 2023 i förhållande till januarigenomsnittet för perioden 1991-2020. Datakälla: ERA5. Källa: Copernicus Climate Change Service/ECMWF.

enligt Samantha Burgess, Biträdande direktor för C3S, ”Många av oss upplevde de exceptionellt varma temperaturerna runt årsskiftet. Även om januari 2023 var exceptionellt, förblir dessa extrema temperaturer en påtaglig indikation på effekterna av ett förändrat klimat för många regioner och kan uppfattas som en ytterligare varning för framtida extrema händelser. Det är absolut nödvändigt att vidta snabba åtgärder för att mildra de ökande globala temperaturerna.”

Rekordtemperaturer på nyårsdagen 2023

Copernicus

Daglig genomsnittlig ytlufttemperaturanomali för 1 januari 2023 i förhållande till genomsnittet under perioden 17 december-16 januari för vintrarna 1990/1991 till 2019/2020. Datakälla: ERA5. Källa: Copernicus Climate Change Service/ECMWF.

Videomaterial som medföljer kartorna finns här.

Mer information om klimatvariationer i oktober och klimatuppdateringar från tidigare månader, högupplöst grafik och video kan laddas ned här.

Svar på ofta ställda frågor om temperaturövervakning finns här.

Information om C3S data set och hur det sammanställs

Temperatur- och hydrologikartor samt data är från ECMWF Copernicus Climate Change Services ERA5-data.

Havsiskartor och data är från en kombination av information från ERA5, såväl som från EUMETSAT OSI SAF Sea Ice Index v2.1, Sea Ice Concentration CDR/ICDR v2 och snabbspårdata som tillhandahålls på begäran av OSI SAF.

Regionala medelvärden som anges har följande longitud/latitudgränser:
Hela jorden, 180W-180E, 90S-90N. totalt.
Europa, 25W-40E, 34N-72N, endast över land. 

Mer information finns här.

Information om nationella data och inverkan

Information om nationella data och inverkan baseras på nationella och regionala rapporter. För detaljer se respektive månads temperatur och hydrologisk C3S klimatbulletin.

C3S har följt Världsmeteorologiska organisationens (WMO) rekommendation att använda den senaste 30-årsperioden för att beräkna klimatologiska medelvärden och ändrat till referensperioden 1991-2020 för sina C3S Climate Bulletins som täcker januari 2021 och framåt. Figurer och grafik för både den nya och föregående perioden (1981-2010) tillhandahålls för transparens.

Mer information om den använda referensperioden finns här

Om Copernicus och ECMWF

Copernicus är en del av Europeiska unionens rymdprogram, med finansiering från EU, och är dess flaggskeppsprogram för jordobservation. Verksamheten fungerar genom sex tematiska tjänster: Atmosfär, marina, mark, klimatförändringar, säkerhet och nödsituationer. Den levererar fritt tillgängliga driftsdata och tjänster som ger användarna tillförlitlig och aktuell information om vår planet och dess miljö. Programmet samordnas och hanteras av EU-kommissionen och genomförs i partnerskap med medlemsstaterna, European Space Agency (ESA), European Organization for Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT), European Center for Medium-Distance Weather Forecasts ( ECMWF), EU-byråer och Mercator Océan, med flera.

ECMWF driver två tjänster från EU: s Copernicus Earth observationsprogram: Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) och Copernicus Climate Change Service (C3S). De bidrar också till Copernicus Emergency Management Service (CEMS), som genomförs av EU:s gemensamma forskningsråd (JRC). European Center for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) är en oberoende mellanstatlig organisation som stöds av 35 stater. Det är både ett forskningsinstitut och en operativ tjänst 24/7 som producerar och sprider numeriska väderprognoser till sina medlemsstater. Dessa uppgifter är fullt tillgängliga för de nationella meteorologiska tjänsterna i medlemsstaterna. Superdatoranläggningen (och tillhörande dataarkiv) på ECMWF är en av de största i sin typ i Europa och medlemsstaterna kan använda 25 procent av sin kapacitet för sina egna ändamål

ECMWF har utökat antalet platser där man bedriver verksamhet. Förutom huvudkontoret i Storbritannien och Computing Center i Italien kommer nya kontor med fokus på aktiviteter som genomförs i partnerskap med EU, såsom Copernicus, finns i Bonn, Tyskland. 

 
Copernicus Atmosphere Monitoring Service webb  http://atmosphere.copernicus.eu/ 

Copernicus Climate Change Service webb https://climate.copernicus.eu/ 

Mer information om Copernicus: www.copernicus.eu 

ECMWF:s webb: https://www.ecmwf.int/ 

Twitter: 
@CopernicusECMWF 
@CopernicusEU 
@ECMWF 

#EUSpace 

Mediekontakt

Nuria Lopez
Communications | Copernicus Contracts and Press
Office of the Director General
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
Reading, UK | Bologna, Italy
Email: [email protected]
Phone: +44 (0)118 949 9778
Mobile: +44 (0)7392 277 523
Twitter: @CopernicusECMWF

Björn Mogensen
+46 708-184298
[email protected]

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Eternali bjuder in till digital investerarträff den 13 februari 2023

Published

on

By

Skogsaktiebolaget Eternali (publ) (”Eternali” eller ”Bolaget”) bjuder in till en digital investerarträff den 13 februari 2023 med anledning av den nyemission av units som nu genomförs med teckningstid till och med den 17 februari 2023.

Investerarträffen genomförs i form av en livesänd presentation där Eternalis VD, Andreas Forssell, presenterar Bolaget samt informerar om den pågående nyemissionen. Deltagare erbjuds att ställa frågor digitalt. Den livesända presentationen hålls på svenska.

Tid: 13 februari 2023 kl 13.30 – 14.30.

Livesändning och registrering till träffen hänvisas till följande länk: Eternali aktieägarträff och pågående nyemission av units, 13 februari 2023 (financialhearings.com)

För mer information om nyemissionen av units: Unit issue – investors 2023 (eternali.se)

För mer information kontakta:

Andreas Forssell, CEO
mob: +46 76 015 15 95
mail: 
[email protected]

​​​​​Tim Carlsson, CFO
mob: +46 70 231 87 01
mail: 
[email protected]

Om Eternali
Eternali är ett skogsbolag med fokus att vara en aktör i den globala värdekedjan för snabbväxande träfiber som råvara. Vår vision är att skapa värde i den gröna omställningen. Eternali är verksamma med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Produktionen och den operativa verksamheten är placerad i norra Brasilien, med huvudkontor i Belém, Brasilien och operativ verksamhet i Urbano Santos, Brasilien. Eternali är ansluten till FN Global Compact och följer dess principer för ett ansvarsfullt företagande. För mer information besök Eternalis hemsida eternali.se.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.