Kallelse till extra bolagsstämma i Medica Clinical Nord Holding AB (publ)

| 14 november, 2017 | 0 kommentarer

ti, nov 14, 2017 08:30 CET

Aktieägarna i Medica Clinical Nord Holding AB (publ), org.nr 556692-9690, nedan (”Bolaget” eller ”MCN”), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 15 december 2017 kl. 09.00 i Bolagets lokaler på Östra Storgatan 20 i Jönköping.

Anmälan

Aktieägare som vill delta på stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 8 december, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast fredagen den 8 december per e-post till [email protected] Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, e-postadress, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden.

Biträde

Om aktieägare avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman ska sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.

Antal aktier och röster

Antalet aktier och röster i Bolaget är 372 289 277 stycken.

Förslag till dagordning

Styrelsen föreslår att stämman följer nedanstående förslag till dagordning:

1.    Öppnande av bolagstämman och val av ordförande.

2.    Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.    Godkännande av dagordning.

4.    Val av en eller två justeringsmän att jämte ordförande signera protokollet.

5.    Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.    Beslut om ändring av Bolagsordning

7. Övriga frågor

8.    Stämmans avslutande.

Jönköping 2017-11-14

Styrelsen

Medica Clinical Nord Holding AB (publ)

Beslutsförslag

Punkten 6. Ändring av Bolagsordning

Styrelsen föreslår ändringar i bolagsordningen enligt följande:

Namnbyte till: MedicaNatumin Holding AB (publ)

För ytterligare information kontakta

Andreas Skiöld, VD

[email protected]

Om Medica Nord

Bolaget bildades 2006 och fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av kosttillskott, medicintekniska produkter och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet. Dåvarande Scandinavian Clinical Nutrition AB förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen, och i juni 2014 även Nature Invest. Förvärven innebär att koncernen har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av såväl etablerade egna varumärken som inlicensierade produkter inom kosttillskott och registrerade medicintekniska produkter. I samband med att bolaget förvärvade Natumin Pharma AB under våren 2016 fick bolaget tillgång till en modern fabrik med tillhörande forskningsanläggning, ett antal patenterade produkter samt c:a 70 patent.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *