Kallelse till extra bolagsstämma i Scandi Standard AB (publ)

| 21 juli, 2022 | 0 kommentarer

Scandi Standard AB (publ), 556921-0627, håller extra bolagsstämma den 22 augusti 2022.

Styrelsen har beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med 20 och 22 §§ lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

UTÖVANDE AV RÖSTRÄTT VID STÄMMAN

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska:

 • vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 augusti 2022 eller, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd den 16 augusti 2022, och
 • avge en poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Anvisningar för poströstning” i sådan tid att poströsten är bolaget tillhanda senast den 19 augusti 2022.

Anvisningar för poströstning

För att rösta vid stämman ska aktieägarna använda det poströstningsformulär och följa de anvisningar som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.scandistandard.com. Poströstningsformuläret ska skickas antingen:

 • per post till Scandi Standard AB (publ), att. ”Extra bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller
 • per e-post till [email protected] (ange ”Scandi Standard” iämnesraden), eller
 • elektroniskt genom BankID i enlighet med anvisningarna på https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy.

Om en aktieägare utövar sin rösträtt genom ombud ska fullmakt och övriga behörighetshandlingar bifogas poströstningsformuläret. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.scandistandard.com.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om att antalet styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter
 7. Val av Paulo Gaspar till ny styrelseledamot
 8. Beslut om styrelsearvode till Paulo Gaspar
 9. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Björn Svensson väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 2: Upprättande och godkännande av röstlängd

Styrelsen föreslår att den röstlängd som upprättas av bolaget baserat på dess bolagsstämmoaktiebok och till bolaget inkomna poströster (och som kontrolleras och tillstyrks av de personer som utses till justeringspersoner vid stämman) godkänns som röstlängd för stämman.

Punkt 4: Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår att Andreas Hofmann (som representerar Investment AB Öresund) och Tove Cederborg (som representerar Lantmännen) eller, om en av dem eller båda är frånvarande, den eller de personer som styrelsen anvisar, utses att justera stämmoprotokollet.

Justeringspersonernas uppdrag ska även innefatta att kontrollera röstlängden och att till bolaget inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6: Beslut om att antalet styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 7: Val av Paulo Gaspar till ny styrelseledamot

Valberedningen föreslår att Paulo Gaspar väljs till ny styrelseledamot för tiden fram till slutet av årsstämman 2023.

Punkt 8: Beslut om styrelsearvode till Paulo Gaspar

Valberedningen föreslår ett årligt styrelsearvode till Paulo Gaspar om 360 000 kronor, att reduceras och betalas ut i proportion till tiden mellan den extra bolagsstämman och årsstämman 2023.

Om styrelsen beslutar att utöka ett styrelseutskott med ytterligare en medlem kommer arvode för sådant arbete att beslutas av årsstämman 2023.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse har bolaget endast utfärdat stamaktier och det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 66 060 890. Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse innehar bolaget 733 726 egna stamaktier, vilket motsvarar 733 726 röster.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägare som önskar begära information i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolags­lagen ska göra detta genom att skicka in en skriftlig begäran per post till Scandi Standard AB (publ), att. Scandi Standards extra bolagsstämma, Box 30174, 104 25 Stockholm eller per e-post till [email protected] senast den 12 augusti 2022. Informationen kommer att hållas tillgänglig hos bolaget, Strandbergsgatan 55, 112 51 Stockholm, och på bolagets webbplats, www.scandistandard.com, senast 17 augusti 2022. Inom samma tid kommer informationen att sändas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Sådan begäran kan göras till Scandi Standard AB (publ), att. Scandi Standards extra bolagsstämma, Box 30174, 104 25 Stockholm eller till [email protected]

HANDLINGAR

Handlingar som ska tillhandahållas inför den extra bolagsstämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på Strandbergsgatan 55, 112 51 Stockholm och på bolagets webbplats, www.scandistandard.com, senast tre veckor före stämman. Handlingarna kommer även att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Sådan begäran kan göras till Scandi Standard AB (publ), att. Scandi Standards extra bolagsstämma, Box 30174, 104 25 Stockholm eller till [email protected]

En bolagsstämmoaktiebok som anger aktieägandet i bolaget per den 12 augusti 2022 och rösträttsregistreringar som har verkställts senast den 16 augusti 2022 kommer att hållas tillgänglig hos bolaget på Strandbergsgatan 55, 112 51 Stockholm före stämman.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med den extra bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

* * *

Stockholm i juli 2022

Scandi Standard AB (publ)

Styrelsen

To English speaking shareholders: The notice to attend the extraordinary general meeting is available in English on www.scandistandard.com.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.