KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SMART ENERGY SWEDEN GROUP AB (publ)

| 14 juni, 2019 | 0 kommentarer

Aktieägarna i Smart Energy Sweden Group AB (publ), org. nr 556756-4611, kallas härmed till extra bolagsstämma den 16 juli 2019 kl. 09.00 på MAQS Advokatbyrå med adress Östra Hamngatan 24 i Göteborg. Registrering till årsstämman börjar kl. 08:30.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska

dels     vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per den 10 juli 2019,

dels     anmäla sitt deltagande per post till adressen Hälleflundragatan 12, 426 58 Västra Frölunda (märk brevet ”Extra bolagsstämma 2019”) eller per e-post till adressen [email protected] senast den 10 juli 2019.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett senast den 10 juli 2019.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom bolaget och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.smartenergysweden.se. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

 1. Stämman öppnas;
 2. Val av ordförande vid stämman;
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 4. Val av en justeringsperson;
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Godkännande av dagordning;
 7. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
 8. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter;
 9. Val av styrelse;
 10. Beslut om justering av bolagsordning;
 11. Justeringsbemyndigande;
 12. Stämmans avslutande.

Information

Kallelsen är utfärdad av bolaget på begäran av bolagets huvudägare Energifonden Sverige AB.

Beslutsförslag

7-9 avseende styrelseval

Bolagets huvudägare Energifonden Sverige AB kommer senast vid stämman att framlägga förslag till beslut under punkterna 7-9.

10. Beslut om justering av bolagsordning

Bolagets huvudägare Energifonden Sverige AB föreslår att stämman antar ny bolagsordning med följande justeringar:

§ 3 Verksamhet

Tidigare lydelse: ”Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag bedriva olje- och gasutvinning, försäljning av bränslen, oljeprodukter, drift av egna bensinstationer samt handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.”

Ny lydelse: ”Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag bedriva olje- och gasutvinning, import, lagring och försäljning av bränslen och oljeprodukter, driva egna bensinstationer, direkt eller indirekt äga tankfartyg, bedriva handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.”

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst 2/3 av såväl de angivna rösterna som de vis stämman företrädda aktierna.

Förslaget är framlagt som ett rent förtydligande mot bakgrund av det förvärv som bolaget i pressmeddelande informerat marknaden om den 13 juni 2019.

11. Justeringsbemyndigande

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

Antal aktier och röster

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 702 137 915. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar

Aktieägarna har rätt till vissa upplysningar på bolagsstämman: styrelsen och vd ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Göteborg 14:e juni 2019

Smart Energy Sweden Group AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta VD Fredrik Johansson

[email protected]

Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på att etablera mindre tankstationer på landsbygden, samt på försäljning av bränslen i bulk till jordbruk, industri m.fl. genom att kontrollera hela kedjan från import till slutkund. Långsiktiga försäljningsmålet är att uppnå en volym om 300 miljoner liter bränsle per år, samt att inneha 100 tankstationer runtom i Sverige. Smart Energy har cirka 3500 aktieägare och aktien är noterad under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm.
www.sesab.net 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *