KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TIKSPAC AKTIEBOLAG (PUBL)

| 4 juni, 2020 | 0 kommentarer

Aktieägarna i TiksPac Aktiebolag (publ), org.nr 556856–0063 (”Bolaget”), kallas härmed till Extra Bolagsstämma torsdagen den 18 juni 2020 kl. 10:00 i bolagets lokaler, adress Åkarevägen 11B, 311 32 Falkenberg. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 09:45.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

  1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 12 juni 2020 samt;
  1. senast fredagen den 12 juni 2020 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget; antingen skriftligen till TiksPac Aktiebolag (publ), ”Årsstämma”, Åkarevägen 11B, 311 32 Falkenberg eller per e-post till: [email protected]

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren om sådan införing i god tid före fredagen den 12 juni 2020, då sådan införing ska vara verkställd.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.tikspac.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Stämmans öppnande och val av ordförande och sekreterare vid stämman

  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordning
  4. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet
  5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
  7. Stämmans avslutande

Kommentarer till p. 6

Tidigare ordförande Pelle Hjortblad avgick på egen begäran måndagen den 1 juni, av övriga styrelseledamöter har samtliga utom Lars Åke Södergren meddelat att de inte ställer upp för omval.

 

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Falkenberg, juni 2020

TiksPac AB (publ)

Styrelsen

 

För ytterligare information:

Johan Nilsson, tf VD /Ekonomichef

Tel. +46 (0)346 – 734 704 eler e-post: [email protected] 
www.tikspac.com

Mikael Halling, styrelsens vice ordförande

Tel. +46 (0) 730 702 211 eller e-post: [email protected]

Kort om TiksPac

Genom TiksPacs olika miljökoncept tillhandahålls stationer med miljövänliga påsar som är kostnadsfria för användarna. Inom det ursprungliga konceptet med hundpåsar finansieras verksamheten av företag som köper en mediaplats på stationerna och därmed visar sitt engagemang för sin lokala närmiljö (CSR). Konceptet är kostnadsfritt för kommunerna, som dock svarar för utplacering, skötsel och drift av stationerna. Under de senaste åren har konceptet kompletterats med möjlighet att hyra stationer för hundpåsar, hyra eller köpa hundlatriner ”TiksCan” och under hösten 2019 lanserades Skräpplockarstationer som kan köpas av alla som vill ha en renare närmiljö. Bolagets aktie är listad för handel på Spotlight Stock Market, för ytterligare information besök www.tikspac.com.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *