Kallelse till extra bolagsstämma i Vitrolife AB (publ)

| 29 september, 2021 | 0 kommentarer

Aktieägarna i Vitrolife AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 20 oktober 2021. Den extra bolagsstämman kommer att genomföras genom förhandsröstning (poströstning).

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 oktober 2021,
  • dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt instruktionerna i kallelsen.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman.

Vid stämman kommer bland annat följande förslag att läggas fram:

  • Valberedningen föreslår att styrelsen ska utökas med en styrelseledamot och bestå av sex styrelseledamöter.
  • Styrelsearvode föreslås utgå med totalt 2 440 000 kronor. Förslaget innebär en ökning med 275 000 kronor på grund av det föreslagna ökade antalet ledamöter.
  • Valberedningen föreslår nyval av Vesa Koskinen, delägare och medlem i EQTs globala hälsosektorteam, som ny styrelseledamot.
  • Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag om nyemission av aktier (apportemission) hänförlig till förvärvet av Igenomix (se pressmeddelande daterat 8 juli 2021).

Bilaga: Fullständig kallelse

Göteborg 29 september 2021
VITROLIFE AB (publ)
Styrelsen

För frågor hänvisas till:
Jón Sigurdsson, styrelsens ordförande, email: [email protected]
Mikael Engblom, CFO, telefon 031-721 80 14

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 september 2021 kl.10.00 CET. 

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 400 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: [email protected] Hemsida: www.vitrolife.com/

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *