Kallelse till extra bolagsstämma i Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)

| 13 november, 2017 | 0 kommentarer

må, nov 13, 2017 15:52 CET

Aktieägarna i Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ), org.nr 556634-1300 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 12 december 2017 kl. 10.00. Bolagsstämman kommer att hållas i Bolagets lokaler på Hallonbergsplan 5 i Sundbyberg.

Rätt att delta vid bolagsstämman m.m

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 6 december 2017, dels senast kl 12.00 onsdagen den 6 december 2017 anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos Bolaget via e-post till [email protected] eller per brev till Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ), Hallonbergsplan 5, 174 52 SUNDBYBERG. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds samt ska eventuella biträden anmälas. Vid denna kallelse finns det totalt 46 047 414 aktier och lika många röster i Bolaget.

Aktieägare som inte personligen kan närvara vid bolagsstämman får utse ett eller flera ombud. Aktieägare ska i sådana fall utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Fullmakt i original ska medtas till bolagsstämman. Den som företräder juridisk person ska även medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.

För att ha rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtits förvaltaregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 6 december 2017, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Förslag till dagordning

1.       Stämmans öppnande

2.       Val av ordförande vid stämman

3.       Upprättande och godkännande av röstlängd

4.       Val av en eller två justeringsmän

5.       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.       Godkännande av dagordning

7.       Beslut om ändring av  bolagsordningen

8.       Fastställande av antalet styrelseledamöter

9.       Val av ytterligare en styrelseledamot

10.   Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 Beslut om ändring av  bolagsordningen

Styrelsen föreslår en ändrad lydelse av bolagsordningens § 3 om bolagets verksamhet. Ändringen presenteras kort nedan och den ändrade bolagsordningen hålls tillgänglig i sin helhet tillsammans med övriga handlingar inför stämman.

Styrelsen föreslår även att styrelsen, eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de justeringar av beslutet i denna punkt som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut av bolagsstämman fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna

Punkt 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fyra stycken utan suppleanter.

Punkt 9 Val av ytterligare en styrelseledamot

Valberedningen föreslår att till ny styrelseledamot välja Åsa Holmström att tillsammans med Bengt-Åke Älgevik, Peter Mörsell och Peter Nesz utgöra styrelse i bolaget.

HANDLINGAR

Fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webplats www.xtranet.se. Kopior av handlingarna kommer att utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna har även rätt att vid stämman begära upplysningar som  7 kap 32 § aktiebolagslagen stadgar.

.  .  .

Stockholm i november 2017

XTRANET GRUPPEN I STOCKHOLM AB (PUBL)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta

Bengt-Åke Älgevik, styrelseordförande

Tel: 070-873 18 38

[email protected]

Xtranet, under namnändring till Exalt, är genom dotterbolagen Exalt Network och Exalt Installation en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Xtranet är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Xtranet är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001/14001 och certifierad för Robust Fiber. Xtranet är sedan 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn XTRA). Se vidare www.xtranet.se.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *