Connect with us

Marknadsnyheter

Kiwok publicerar kvartalsredogörelse för det tredje kvartalet 2022

Published

on

Kiwok Nordic AB (publ) (”Kiwok” eller ”Bolaget”) avlägger härmed kvartalsredogörelse för perioden juli – september 2022. Bolaget redovisar en försäljning för perioden om 15 Tsek, att jämföra med 30 TSEK för motsvarande period 2021.     

REDOGÖRELSE

Rapportens sifferunderlag har ej granskats av Bolagets revisorer.

Perioden juli – september 2022

Under perioden redovisar koncernen en försäljning om 15 Tsek, att jämföra med 30 Tsek under föregående år.

Under perioden redovisar koncernen en förlust före skatt om – 407 Tsek, att jämföra med
– 1 798 Tsek under föregående år.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för koncernen under perioden var – 295 Tsek, att jämföras med – 1 934 Tsek under föregående år.

Resultatet per aktie uppgick till 0,0 sek att jämföras med 0,1 sek för samma period föregående år.

VD Klas Nyström kommenterar

Försäljning och resultat
Periodens försäljning 15 Tsek avser levererad mätutrustning till Sony Network Communications. Resultatet för perioden har påverkats av uppgörelser med WIP och Almi av engångskaraktär som påverkat resultatet positivt med ca 1 400 Tsek. Det underliggande rörelseresultatet oaktat transaktioner av engångskaraktär ligger i nivå med samma period föregående år.

Ändrat kundfokus
Efter Bolagets beslut tidigare under året om att ändra kundfokus så har vi under perioden startat vår transformation mot att bli en leverantör av kvalificerad monitoreringsutrustning till medicinsk forskning och utveckling. Beslutet om att fokusera på forskningen i stället för klinisk användning i marknadsbearbetningen grundar sig dels på att klinikerna ännu inte har tagit till sig fördelarna med distansmonitorering, dels på att försäljning till kliniker kräver CE-märkning i enlighet med det nya europeiska regelverket MDR vilket inte forsningen gör. Genom att vända sig till forskningen når vi flera fördelar. Vi når en kundgrupp som är motiverade att implementera nya typer av lösning i sin verksamhet och vi slipper för tillfället den höga kostnaden för certifieringsprocessen. Dessutom så är naturligtvis medicinska forskningsprojekt utmärkta referenser för den framtida försäljning till kliniker. Långsiktigt och när efterfrågan etablerats inom klinikerna är det Bolagets ambition att söka CE-märkning och åter erbjuda klinikerna våra lösningar.

Marknadsbearbetning
Vi har nu börjat kontakta och informera forskare om våra lösningar för monitorering av personer/patienter på distans vilka kan bidra till effektivare hantering av de personer som ingår i studier. Bearbetningen kommer att starta med de läkare och akademiker som sedan tidigare ingår i vårt nätverk. Vi informerar även forskningsinstitut och forskargrupper i Sverige och i utlandet och vi bjuder in till partnerskap och att gemensamt söka forskningsbidrag för utvecklingsprojekt. Under perioden har vi själva och i konsortier fortsatt deltagit i innovationsupphandlingar och utlysningar om forskningsfinansiering.

Partnersamverkan
Vårdsektorn genomgår just nu stora förändringar till följd av ökad efterfrågan och ofta minskade resurser. Grunden för detta är bland annat befolkningens ökade livslängd, mer medvetna patienter och akuta pandemier. Digitaliseringen är enligt de flesta en möjlig lösning på en del av problemen, distanshantering av patienter är uppenbarligen en annan lösning. Många hälso- och vårdlösningar har utvecklats de senaste åren, som tex Kiwoks unika distansmonitoreringslösning BodyKom. Problemet för vården är att det inte är möjligt att känna till alla dessa lösningar och att de oftast bara löser en mindre del av vårdbehovet. Vad vi inom Kiwok har sett så har detta lett till att upphandlande organisationer, både vad det gäller innovationsupphandling och reguljära upphandlingar, i allt större utsträckning upphandlar kompletta system för tex distansmonitorering av patientgrupper. Kiwok har under lång tid insett behovet av samverkan med andra leverantörer för att kunna erbjuda kompletta och sammanhållen vård.   

Kiwok arbetar långsiktigt med partners som tyska SRM för utveckling och leverans av sensorer, i Karlskrona med WIP för kommunikationsutveckling och BTH för medicinsk validering. Tidigare gjordes även medicinsk validering på KS i Huddinge. Vi har haft utvecklingsprojekt avseende vår t-shirt för EKG mätning med KTH och Smart Textiles, högskolan i Borås. 

Under perioden har Kiwok fortsatt arbetet inom ramen för ett konsortium med de svenska företagen Nordic Health Innovation (NHI), Combitech och iGrant.io. Konsortiet har bland annat samverkat med RISE när det gäller ansökningar om både nationell och europeisk forskningsfinansiering. Konsortiet har då i olika sammanhang kompletterats med andra samverkande partners i Sverige och i utlandet beroende på vad man avser utveckla och för vilka terapier.     

Forskningsbidrag och innovationsupphandlingar
Vi var under perioden engagerade i att förbereda ett erbjudande i en innovationsupphandling med region Västerbotten i Sverige samt regioner i Spanien och Italien. Upphandlarna hade bjudit in europeiska konsortier att utveckla en sammansatt distanslösning för vård av äldre patienter med svår hjärtsvikt. Man sökte lösningar som inte finns på marknaden idag men där delkomponenter till en lösning finns. Vårt konsortium hade de flesta komponenter för en sådan lösning och förstärktes av det svenska företaget MyIndicator, patient empowerment, och ytterligare partners från Spanien och Italien. Kontakten med dessa företag kom dels via matchmaking inom upphandlingen och i Italien med hjälp av Business Sweden i Milano. Det är inte alltid att processen landar i att ett anbud eller ansökan lämnas in. I det här fallet beslutade konsortiet att inte lämna in anbud även om mycket av arbetet var gjort då vi inte kunde engagera en projektägare för ett så stort projekt. Arbetet förde dock det goda med sig att vi skapade nya intressanta kontakter med kollegor i Sverige, Spanien och Italien samt att vi fick överväga hur vi skulle kunna anpassa vår lösning för patienter med svår hjärtsvikt.

Akademin bjuder regelbundet in Kiwok att delta i ansökningar. Vi deltar n u i förberedelserna för att söka forskningsbidrag för ett AI-projekt. Vi deltar i projektet tillsammans med Mälardalens Universitet samt företag och Universitet från andra europeiska länder. Uppgiften är att utveckla AI lösningar med en människa i loopen för verifiering. Förutom möjligheten att få vara med i ett finansierat projekt så ger den här typen av ansökningar nya forskarkontakter.

Hållbarhet ett säljargument
Distanshantering av patienter leder till en hållbar och nära vård som betecknas av prevention, prediktion, personanpassning och patientinvolvering. Klimatavtrycken minskar när patienter inte belägger sjukhusen och slipper sjukresor. Under perioden har vi utvärderat en svensk utlysning inom klimatområdet där vår hållbara lösning BodyKom skulle kunna vara en utmärkt grund för en hållbarare vård. Vi valde i det här fallet att inte ansöka eftersom tiden inte räckte till för att skapa de partnerskap som krävdes. Vi bedömer dock att kraven på att även vården skall göra mer för att minska klimatavtrycken kommer att öka vilket passar vårt erbjudande. 

Strategiarbetet
Bolaget har under perioden fortsatt arbetet med strategigenomgången inför 2023. Målet är att skapa referensprojekt, gör bolaget attraktivare för investerare, genomföra uppkapitalisering och i förlängningen listning. Vi bedömer att förändringen i den finansiella sektorn ställer högre större krav på omsättning och vinst, det räcker inte längre med enbart referensaffärer. Vår låga burn-rate är en förutsättning för att ven med små intäkter få ett positivt resultat. Arbetet med listningsprocessen tillsammans med Kiwoks mentor, Kanton, fortsätter. Målet är att lista bolaget på en lista med Nordic Growth Market (NGM) så snart bolaget uppfyller kapitalkraven.

Patent
Kostnaden för att upprätthålla Bolagets patent i USA och Sydkorea har varit för stor för att Bolaget skulle kunna hantera den utan intäkter. De båda sista patenten har därför löpt ut utan förnyelse. Vi har ambitionen att skydda kommande intressant utvecklingsresultat om det är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart ställt i relation till de merintäkter ett skydd kan ge. 

Stockholm den 14 november 2022
Styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ)

www.kiwok.se

För ytterligare information kontakta:
Klas Nyström, CEO Kiwok Nordic AB (publ)
Telefon 076-880 08 00, mejl [email protected]

eller besök bolagets hemsida www.kiwok.se

Om Kiwok Nordic AB (publ)
Kiwok är ett svenskt medicinsktekniskt företag grundat 2003. Tillsammans med akademin utvecklar vi nästa generation lösningar för trendmonitorering av patientens vitala parametrar. BodyKom, som vid lanseringen enligt Gartner var den första mobilt uppkopplade hälsolösningen, är en global vårdtjänst för kontinuerlig distansmonitorering av patienters hälsoutveckling under längre tid. BodyKom leder till tidigare upptäckt och diagnos samt säkerställer uppföljning och återhämtning. Kiwoks lösningar ger en hållbar vård och personcentrerade vårdprocesser. Kiwok har sökt notering på NGM.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Newton Nordic AB offentliggör Investment Memorandum med anledning av företrädesemission som tidigare inletts idag

Published

on

By

Idag den 6 december inleds teckningsperioden i Newton Nordic AB:s företrädesemission av aktier, vilket offentliggjordes den 12 oktober 2022. Teckningsperioden löper till och med den 20 december 2022.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL RYSSLAND, BELARUS, USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Idag, den 6 december inleds teckningsperioden i Newton Nordic AB:s eller (”Bolaget”) företrädesemission av aktier, vilket offentliggjordes den 12 oktober 2022 (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden löper till och med den 20 december 2022. Observera dock att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen som infaller före den 20 december 2022.

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 2 december 2022 är registrerad som aktieägare i Newton Nordic AB (”Newton” eller ”Bolaget”) äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. Fem (5) innehavda aktier berättigar till teckning av fyra (4) nyemitterade aktier.

Teckning utan stöd av företrädesrätt

Teckning av aktier utan stöd av företräde skall ske under perioden 6 december till och med den 20 december 2022.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,18 SEK per ny aktie. Courtage utgår ej.

Teckningstid

Teckning av aktier ska ske från och med den 6 december till och med den 20 december 2022. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar för teckning med stöd av teckningsrätter

Direktregistrerade aktieägare (innehav på VP-konto)

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 2 december 2022 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, samt anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. Informationsbroschyr kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida newtonnordic.com samt på Aqurats hemsida aqurat.se för nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. Registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto sker utan särskild

avisering från Euroclear.

Förvaltarregistrerade aktieägare (innehav på depå)

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen

emissionsredovisning från Euroclear. Teckning och betalning skall ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare.

Teckning och betalning av aktier med primär företrädesrätt, direktregistrerade aktieägare

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter kan ske genom kontant betalning under perioden från och med den 6 december till och med den 20 december 2022. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ:

1. Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi från Euroclear

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. 

Den särskilda anmälningssedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.

2. Särskild anmälningssedel

I det fall ett annat antal teckningsrätter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska den särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Aqurat via telefon eller 

e-post. Särskild anmälningssedel ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den 20 december 2022. Eventuell

anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en

anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Aqurat Fondkommission AB

Ärende: Newton

Box 7461

103 92 Stockholm

Tfn: 08-684 05 800

Fax: 08-684 05 801

Email: [email protected] (inskannad anmälningssedel)

Newton Nordic AB

Styrelsen

För ytterligare information:

Jesper Starander
VD/Huvudägare
[email protected]

+46 735 126440

Om Newton Nordic

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton-systemet används vid livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang. Upplev Newton-systemet på www.newtonnordic.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

S&P bekräftar Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s investment grade rating BBB- med negativa utsikter – Brookfieldaffären borde ha positiv effekt

Published

on

By

S&P Global Ratings (”S&P”) har idag bekräftat Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”):s investment grade rating BBB- med negativa utsikter. Några kommentarer från S&P:s betyg:

– Vi tror att transaktionen, om den förverkligas som förväntat, bör ha en positiv inverkan på SBB:s bruttosoliditetsgrader och likviditetsposition, eftersom bolaget kommer att använda kontanta intäkter för att betala tillbaka skulder under de kommande 12-24 månaderna.

– Ändå är vi medvetna om de rådande utmanande förhållandena på fastighetsmarknaderna och SBB:s förhöjda hävstångseffekt från och med tredje kvartalet 2022, trots alla transaktioner som bolaget annonserat under de senaste månaderna före detta tillkännagivande.

– De negativa utsikterna indikerar att vi kan sänka betygen inom 12 månader om SBB misslyckas med att uppnå sina kreditnyckeltal, vilket gör att vår justerade skuldsättningsgrad plus eget kapital förblir på 60 procent eller högre eller att EBITDA-räntetäckningen faller under 2,4x under en längre period.

– Vi fortsätter att införliva en justering nedåt från BBB basratingbetyget, med tanke på SBB:s förhöjda tillgångsrotation, vilket har resulterat i viss volatilitet i kreditnyckeltalen under de senaste månaderna och tillfört komplexitet till den övergripande företagsstrukturen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marika Dimming, IR och Hållbarhetsansvarig, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nordstjernan skapar ett nytt partnerskap med OBOS i byggbolaget NCC

Published

on

By

Det norska bolaget OBOS, som är en ledande bostadsutvecklare i Norge och även växer kraftigt på den svenska marknaden, förvärvar 6,5 procent av kapitalet och 23,1 procent av rösterna i NCC från Nordstjernan. OBOS har omfattande och djup branschkunskap från hela värdekedjan, både som bostadsutvecklare och som huvudägare i de börsnoterade byggbolagen Veidekke och AF-Gruppen.

 

”Vi är mycket glada över möjligheten att förvärva denna post i NCC som är ett av de ledande byggbolagen i Norden och vi ser fram emot att ta en aktiv roll i att utveckla bolaget tillsammans med Nordstjernan, bolagets styrelse och ledning”, säger koncernchefen på OBOS, Daniel Kjørberg Siraj.

 

”Vi ser fram emot att få OBOS som en branschkunnig partner. Nordstjernan har goda erfarenheter av att som aktiv ägare arbeta i olika former av partnerskap. Bara under detta år har vi exempelvis investerat i diagnostikbolaget Aidian och skapat ett partnerskap med det norska ägarbolaget Ferd. Affären med OBOS liknar den modellen. NCC:s styrelse och ledning gör ett bra arbete, vi tror på bolaget, och som fortsatt aktiv ägare i NCC ser vi att det finns mycket långsiktigt värdeskapande kvar,” säger VD på Nordstjernan, Peter Hofvenstam.

 

Affären består av 5 miljoner A-aktier samt 2 miljoner B-aktier. Köpeskillingen uppgår till 772,5 MSEK, vilket motsvarar ett volymviktat pris per aktie om cirka 110 SEK. Efter transaktionen uppgår Nordstjernans ägande till cirka 5,0 miljoner A-aktier och 4,7 miljoner B-aktier, vilket motsvarar cirka 8,9 procent av kapitalet och 24,3 procent av rösterna.

 

”Nordstjernan är sedan ett par år inne i en strategisk transformation. Bara under det senaste året har vi investerat 3 Mdr SEK i nya bolag, såsom engcon, Norva24 och Aidian. Från att i stort sett uteslutande ha haft investeringar i en sektor, byggsektorn, har vi nu aktiva investeringar i fyra sektorer”, avslutar Peter Hofvenstam.

 

Peter Hofvenstam

Verkställande direktör

Nordstjernan AB

 

Frågor besvaras av:

 

Stefan Stern, kommunikationsansvarig Nordstjernan

Telefon: +46 70 636 74 17

E-post: [email protected]

 

 

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se.

 

När det moderna Nordstjernans historia inleddes, år 1999, fanns ägandet i NCC som enda bolag. Sedan dess har portföljen diversifierats med hjälp av avkastning, värdeskapande och investeringar utifrån det enda företag som då ägdes.

 

Sedan 2020 har Nordstjernan utvecklat en ny sektorsbaserad strategi med långsiktiga aktiva investeringar i kvalitetsbolag inom sektorer med uthålliga konkurrensfördelar och starka strukturella marknadstrender. Idag utgörs mindre än en femtedel av Nordstjernans substansvärde av innehav inom sektorn Bygg & Fastighet. Numera svarar sektorn Hälsa för cirka en tredjedel av portföljen, och sektorn Industri & Handel för över två femtedelar. Majoriteten av substansvärdet utgörs numera av privatägda företag. Affären består av både noterade och onoterade portföljbolag liksom av företagskrediter. Mer mogna bolag har de senaste åren kompletterats med investeringar i mindre tillväxtbolag.

 

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.