Connect with us

Marknadsnyheter

Klimator genomför garanterad företrädesemission om totalt cirka 25,5 MSEK

Published

on

Styrelsen för Klimator AB (”Klimator” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd från bemyndigandet från årsstämman den 13 maj 2022, beslutat om en nyemission om cirka 25,5 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen består av nyemitterade aktier och emissionslikviden kommer att användas för att fortsätta Bolagets offensiva tillväxtresa, återbetala lån samt för att stärka det egna kapitalet. Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 7,7 MSEK och emissionsgarantier om cirka 12,3 MSEK, motsvarande totalt cirka 78 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen kan maximalt inbringa 25,5 MSEK till Klimator före emissionskostnader och kvittning av lån.

Bakgrund och motiv

Klimator har under närmare 20 års tid etablerat sig som en ledande aktör inom tillämpad vägklimatologi. Bolagets teknologi gör det möjligt att med mycket hög noggrannhet prognostisera kommande vägväder för hela vägnät. Denna information är av betydelse för intressenter inom flertalet branscher, men Bolaget har initialt valt att fokusera på utveckling av tjänster inom vinterväghållning samt för fordonsindustrin.

Bolaget har sedan 2014 utvecklat en webbaserad mjukvara, Road Status Information (RSI), som gör det möjligt för vinterentreprenörer att effektivisera sitt arbete, vilket medför betydande kostnadsbesparingar och effektivare åtgärder. Klimator har idag kunder inom vinterväghållning i sex länder. Bolaget har sedan 2017 erhållit ett ökande intresse från fordonstillverkare som önskar använda Bolagets vägväderprognoser och AHEAD-teknologi för att utveckla funktioner inom säkerhet och självkörande teknologi. Klimator har de senaste åren genomfört flera framgångsrika utvecklingsprojekt tillsammans med globala fordonstillverkare och underleverantörer till fordonsindustrin.

 

2020 förvärvades IoT-delen från samarbetspartnern HedeDanmark. Sensorteknologin gör det möjligt att på ett mycket kostnadseffektivt och frekvent sätt mäta, bedöma och planera olika typer av kostnadsdrivande åtgärder för kommuner, trafikverk och banverk. Teknologin innebär i korthet att besparingar uppstår i minskat antal arbetstimmar, statistisk säkerställning av åtgärder och automatiska larm. Sensorerbjudandet kompletterar tydligt Klimators erbjudande och ökar förmågorna inom befintliga och nya SaaS och DaaS-lösningar.

Bolaget noterades på Spotlight Stock Market under 2020 och genomförde under sommaren 2022 ett listbyte till Nasdaq First North. Bolaget har under 2022 ingått flera viktiga avtal, gått in i nya internationella marknader och ingått partnerskap med aktörer inom såväl vinterväghållning som fordonsindustrin, samtidigt som Bolaget mottagit flertalet ordar. För att fortsätta sin offensiva tillväxtresa, samt för att stärka det egna kapitalet har Bolagets styrelse beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

 

Villkor för företrädesemissionen

Styrelsen för Klimator beslutade den 25 november 2022, med stöd från bemyndigandet från årsstämman den 13 maj 2022, om en Företrädesemission genom utgivande av högst 13 292 640 nya aktier. Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 2 december 2022 är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av sex (6) nya aktier.

 

Teckningskursen uppgår till 1,92 SEK per aktie, vilket innebär att Klimator vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs maximalt 25,5 MSEK före emissionskostnader och kvittning. Kvittning kommer maximalt att kunna uppgå till 3,4 MSEK. Styrelsen bedömer att Bolagets ekonomiska ställning kommer att förstärkas genom kvittning av skulder i form av utgivna konvertibler. Bolagets totala skulder, och därmed även finansiella kostnader, minskar vilket anses vara till nytta för Bolaget och dess aktieägare. Teckning av aktier med eller utan företrädesrätt ska ske under perioden 5 december – 19 december 2022. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter beräknas ske under perioden 5 december – 14 december 2022.

 

I första hand ska tilldelning ske till tecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal aktier de redan har tecknat i Företrädesemissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, samt i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska fördelning ske till de som lämnat garantiåtaganden, pro rata i förhållande till storleken på garantiåtagandet.

 

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det informationsmemorandum som beräknas offentliggöras omkring den 30 november 2022.

 

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser från befintliga investerare om totalt cirka 7,7 MSEK, motsvarande cirka 30 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Bolaget har även ingått avtal med ett antal investerare om emissionsgarantier uppgående till cirka 12,3 MSEK, motsvarande cirka 48 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till 20 MSEK, motsvarande cirka 78 procent av Företrädesemissionen. För samtliga emissionsgarantier utgår en garantiprovision motsvarande 12 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning, eller motsvarande 15 procent vid ersättning i form av aktier.

 

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

2 december 2022   Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen

5 – 14 december 2022  Handel med teckningsrätter

5 – 19 december 2022  Teckningsperiod

20 december 2022  Offentliggörande av utfall

22 december 2022  Likviddag för teckning utan företräde

 

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Vid fulltecknad emission kommer aktiekapitalet att ökas med 664 632,00 SEK, från 775 404,20 SEK till 1 440 036,20 SEK. Antalet aktier kommer då att ökas med högst 13 292 640 aktier, från 15 508 084 aktier till 28 800 724 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om cirka 46 procent.

 

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

 

 

Denna information är sådan som Klimator är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-25 13:50 CET.

För ytterligare information
Patrik Simson, VD Klimator AB

E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0) 70 283 77 65

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Om Klimator
Klimator AB är ett börsnoterat mjukvarubolag med över 30 års forskningsbakgrund från tillämpad vägklimatologi. Bolaget har två innovationer – Dataplattformen Road Condition Data (RCD) som med hög precision kan göra prognoser över vägväder i realtid och upp till 18 timmar fram i tiden, samt sensorteknologin AHEAD som i realtid kan avgöra framförvarande vägs förhållanden. Med dessa innovationer tillhandahåller Klimator precis och säker vägväderdata till vintervägsunderhållning och till fordonsindustrin med syftet att bidra till säkrare vägar och ökad tillgänglighet av självkörande funktioner. Under 2020 förvärvades HedeDanmarks affärsverksamhet inom uppkopplade sensorer (IoT) för att bredda och förstärka Klimators produktportfölj.

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Alteco Medical AB (publ) – Styrelsemedlem avgår

Published

on

By

Anders Althin, ordförande i Alteco Medical AB har i dag mottagit styrelsemedlem Hanna Sjöströms meddelande att av personliga skäl avgå från sitt styrelseuppdrag i Alteco Medical med omedelbar verkan.

Styrelsen i Alteco Medical påbörjar nu arbetet med att rekrytera ny styrelseledamot till bolaget.

Vi har satt stort värde på Hannas insatser i Alteco Medicals styrelse och önskar henne all lycka i framtiden”, säger ordförande Anders Althin.

Denna information är sådan som Alteco Medical är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-12-05 11:16 CET.

För mer information, vänligen kontakta

Fredrik Jonsson, CEO

Tel: 0708-76 64 44

E-post: [email protected]

Om oss

Visste du att sepsis nu tros döda fler människor än cancer? Sepsis är kroppens överväldigande och livshotande inflammatoriska svar på infektion som kan leda till vävnadsskador, organsvikt, amputationer och död. Det är en av de vanligaste dödsorsakerna inom modern intensivvård. Vår mission är att på ett säkert sätt stabilisera patienter genom att ta bort endotoxin ur blodet i ett tidigt skede och därmed vända förloppet innan septisk chock uppstår.

Alteco Medical AB från Lund, Sverige är ett ISO 13485-certifierat företag verksamt inom medicinteknik som grundades 2002. Vi erbjuder en unik teknologi för blodrening vid hemoperfusionsbehandling. Vår lösning för extrakorporal eliminering av endotoxin hjälper sjukhus att hantera endotoxemi och sepsis inom intensivvården och att undvika dessa tillstånd postoperativt.

Vår produkt Alteco LPS Adsorber bryter kedjan av överreaktioner i immunsystemet som kan leda till sepsis och septisk chock, genom att adsorbera skadliga nivåer avendotoxin från patientens blodomlopp.

Alteco LPS Adsorber har inga kontraindikationer, rapporterade biverkningar eller allvarliga incidenter och är säker att använda för att stabilisera patientens hemodynamiska parametrar. Produkten är tillgänglig på den globala marknaden sedan 2007 och är den enda CE-märkta medicintekniska produkten i klass IIa för specifik endotoxinadsorption.

Alteco Medical – removing the threat

Continue Reading

Marknadsnyheter

Årets patientriksdag större än någonsin tidigare

Published

on

By

Den sjunde december slås dörrarna äntligen upp till Kulturhuset i Stockholm för patientriksdagen 2022. För fjärde året i rad samlas patientorganisationer, politiker och sakkunniga till ett unikt tillfälle där patienter och patientföreträdare styr agendan och diskussionen. Årets patientriksdag handlar om tillgång till hälsodata oavsett vårdgivare. Andreas Norlén, Jakob Forssmed och Lena Hallengren medverkar bland flera som talare.

Att din vårdgivare har tillgång till data om din hälsa spelar stor roll för att du som patient ska få den bästa vården. Ibland är informationen rent av livsviktig. Men i Sverige får patienter ofta agera budbärare mellan olika vårdgivare.

–  Vi förutsätter ofta att sjukvården har tillgång till mer information om oss än vad de har. Det är orimligt att förvänta sig att någon med lång sjukdomshistorik ska hålla koll på sina egna journaler, men så är det idag, säger Mikaela Odemyr, ordförande Astma- och Allergiförbundet.

Frågan kring hantering av primär och sekundär hälsodata är högaktuell. Därför samlas nu patienter för att utbyta kunskap och tankar om en av vår tids stora vårdfrågor. Och för att tillsammans lyfta och lägga fram förslag till politiker med målet att du som patient inte ska behöva förmedla din hälsodata mellan olika vårdgivare.

Patientriksdagen invigs av riksdagens talman Andreas Norlén, och på talarlistan står även socialminister Jakob Forssmed och Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren.

– Vi är väldigt stolta över att vara en del av ett så betydelsefullt arbete. Att Sveriges främsta politiker och experter medverkar är ett bevis på att vi lyckats åstadkomma något riktigt bra. Dessutom deltar patientföreträdare från många olika patientorganisationer och nätverk. Patientriksdagen har nu etablerat sig som ett samlande forum där patientens röst verkligen kommer fram, säger Lise Lidbäck, ordförande Neuro.

Fler än 150 personer kommer att vara på plats i Kulturhuset och nästan lika många deltar digitalt. Förutom ordförandena för de patientorganisationer som ingår i patientriksdagens rådsgrupp återfinns bland talarna:

  • Andreas Norlén, riksdagens talman (digitalt)
  • Jakob Forssmed (KD), socialminister (digitalt)
  • Lena Hallengren (S), gruppledare i riksdagen och f.d. socialminister
  • Anders W Jonsson (C), riksdagsledamot och sjukvårdspolitisk talesperson
  • Karin Rågsjö (V), riksdagsledamot och sjukvårdspolitisk talesperson
  • Jimmy Loord (KD), oppositionsråd med ansvar för hälso- och sjukvård i Region Kalmar län
  • Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd Region Uppsala 
  • Max Herulf, chefsläkare E-hälsomyndigheten
  • Magnus Isacson, ordförande i SFAM

Patientriksdagen anordnas av Riksförbundet HjärtLung, Neuro, Astma- och Allergiförbundet, Reumatikerförbundet, Blodcancerförbundet, Huvudvärksförbundet, Sällsynta Diagnoser och Bröstcancerförbundet i samarbete med Novartis.

Presskontakt:
Roshan Tofighi, Patient Engagement Head Sweden, Novartis 
Telefonnummer: 0708 694 752

Continue Reading

Marknadsnyheter

ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT NOVEMBER 2022

Published

on

By

Zinzinos totala intäkter ökade med 13 % jämfört med föregående år.

Intäkterna för Zinzinos försäljningsmarknader i november 2022 ökade med 13 % och uppgick till 159,6 (140,8) mSEK . Faun Pharmas externa försäljning ökade med 5 % och uppgick till 5,8 (5,5) mSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 13 % till 165,4 (146,3) mSEK jämfört med föregående år.

Koncernens ackumulerade försäljning januari-november 2022 ökade med 7 % till 1312,6 (1222,4) mSEK.

Intäkterna fördelade sig enligt följande:

Regioner, mSEK 22-nov 21-nov Förändring Ack 2022 Ack 2021 Förändring
Norden 27,9 32,0 -13% 292,0 332,5 -12%
Centraleuropa 38,1 24,9 53% 262,4 205,5 28%
Östeuropa 46,1 41,3 12% 314,3 303,6 4%
Syd- & Västeuropa 19,4 15,5 25% 149,6 129,9 15%
Baltikum 11,0 10,3 7% 70,5 68,5 3%
Nordamerika 7,8 4,7 66% 71,4 45,2 58%
Asien-Stillahavsregionen 7,8 11,5 -32% 71,6 79,6 -10%
Afrika 1,5 0,6 150% 8,8 0,6 1367%
Zinzino 159,6 140,8 13% 1 240,6 1 165,4 6%
Faun Pharma 5,8 5,5 5% 72,0 57,0 26%
Zinzino Group 165,4 146,3 13% 1 312,6 1 222,4 7%

Länder i regioner:

-Norden: Danmark, Färöarna, Finland, Island, Norge, Sverige

-Centraleuropa: Österrike, Tyskland, Schweiz

-Östeuropa: Tjeckien, Slovakien, Ungern, Polen, Rumänien

-Syd- & Västeuropa: Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Belgien, Irland

-Baltikum: Estland, Lettland, Litauen

-Nordamerika: Kanada, USA

-Asien-Stillahavsregionen: Australien, Hongkong, Indien, Malaysia, Singapore, Taiwan, Thailand

-Afrika: Sydafrika

För mer information vänligen kontakta:

Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com

Bilder för fri publicering:

[email protected]

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00, email: [email protected]

Denna information är sådan som Zinzino är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-12-05 11:00 CET.

Zinzino är ett globalt direktförsäljningsföretag från Skandinavien som specialiserat sig på testbaserade, personligt anpassade kosttillskott och vetenskaplig hudvård. Det är ett aktiebolag med aktier noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market. Företagets vetenskapligt beprövade kosttillskott finns på mer än 100 marknader över hela världen. Zinzino äger det schweiziska biotekniska hudvårdsvarumärket HANZZ+HEIDII samt de norska forsknings- och produktionsenheterna BioActive Foods AS och Faun Pharma AS. Företagets huvudkontor ligger i Sverige, i Göteborg, med ytterligare kontor i Europa, Asien, USA och Australien.

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.