Kommentar från oberoende budkommittén i Internationella Engelska Skolan i anledning av budpliktserbjudande från Grundstenen 300029

| 25 september, 2020 | 0 kommentarer

Den 25 september 2020 offentliggjorde aktiebolaget Grundstenen 300029 (”Budgivaren”), ägt av ett konsortium lett av Paradigm Capital Value Fund SICAV och vidare bestående av Paradigm Capital Value LP, The Hans and Barbara Bergström Foundation, AB Tuna Holding, vissa investerare till vilka Paradigm Capital SICAVs investeringsförvaltare Paradigm Capital AG är investeringsrådgivare och vissa investerare som inte tidigare varit aktieägare i IES (”Konsortiet”) ett budpliktserbjudande varigenom Budgivaren erbjuder 77,04 kronor kontant för varje aktie i Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) (”IES”) (”Erbjudandet”). Erbjudandets totala värde, baserat på samtliga utestående stamaktier i IES, uppgår till cirka 3,1 miljarder kronor.

Erbjudandet offentliggjordes i samband med att Budgivaren utnyttjat köpoptioner samt förvärvat stamaktier i IES, innebärande att Budgivaren och medlemmarna av Konsortiet kommer att äga eller kontrollera aktier i IES motsvarande 73,19 procent av aktierna och rösterna. Därutöver har Budgivaren erhållit oåterkalleliga åtaganden från vissa aktieägare i IES att acceptera Erbjudandet, vilka tillsammans med de aktier och köpoptioner som Budgivaren innehar motsvarar 74,84 procent av det totala antalet aktier och röster i IES. Priset som har betalats för de aktier som förvärvats genom optionskontraktet (inklusive optionspremie) var lägre än priset i Erbjudandet.

För ytterligare information om Erbjudandet och dess villkor hänvisas till Budgivarens pressmeddelande som offentliggjordes idag den 25 september 2020 samt den fullständiga erbjudandehandlingen som förväntas offentliggöras omkring den 1 oktober 2020. Dessa dokument kommer att finnas tillgängliga på Budgivarens hemsida.

IES har utsett SEB Corporate Finance som finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge som legal rådgivare och den oberoende budkommittén (som består av Carola Lemne (budkommitténs ordförande), Peter Wikström och Maria Rankka) kommer att anlita en rådgivare för att avge ett värderingsutlåtande från oberoende expertis, så kallad ”fairness opinion”, avseende Erbjudandet. Den oberoende budkommittén kommer tillsammans med sina rådgivare att utvärdera Erbjudandet, varefter styrelsen kommer att offentliggöra sitt formella uttalande om Erbjudandet så snart som möjligt, senast två veckor före utgången av acceptperioden i Erbjudandet.

Stockholm den 25 september 2020

Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ)

Den oberoende budkommittén

 

För mer information, vänligen kontakta:

Carola Lemne, styrelseordförande och den oberoende budkommitténs ordförande

via Emma Rheborg, Kommunikations- och IR-chef IES, Telefon: 0768 511 540, e-post: [email protected] 

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 25 september 2020 kl 16.30 CEST.

 

Om Internationella Engelska Skolan

Internationella Engelska Skolan, IES, är en av de ledande fristående aktörerna inom utbildning i Sverige, med cirka 28 000 elever i 39 skolor samt ca 4 600 elever i skolorna i Spanien.

IES i Sverige bedriver skolverksamhet från förskoleklass i grundskolan till och med gymnasiets tredje årskurs. Huvudinriktningen är på årskurserna 4-9, vad som internationellt benämns ”middle school”. Inom grundskolan är IES den ledande enskilda huvudmannen, med 17 av de 20 största friskolorna i Sverige. Ifråga om resultat på de nationella proven i årskurs 9 presterar IES långt över snittet för skolor i Sverige.

Internationella Engelska Skolan grundades 1993 och är inne på sitt 28:e verksamhetsår. Skolorna har under alla år präglats av tre starka övertygelser hos grundaren Barbara Bergström:

Upp till hälften av undervisningen i Sverige bedrivs på engelska, av lärare som har engelska som modersmål. Drygt 900 lärare med kvalificerad utländsk lärarexamen – från främst Kanada, USA, Storbritannien och Sydafrika – undervisar i IES-skolorna.

Verksamheten har uppvisat en stark tillväxt i antal elever. Omsättningen har de senaste tio åren ökat med i snitt 16% per år. Under det senaste räkenskapsåret 2019/2020, som avslutades den 30 juni 2020, 3 082 Mkr, vilket är en ökning med cirka 11 procent från föregående år. I kön för att få en plats i de svenska skolorna under nuvarande och kommande år fanns per den 30 juni 2020 cirka 204 900 anmälningar.

Internationella Engelska Skolan är sedan 2016 noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, med kortnamnet ”ENG”.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *