Connect with us

Marknadsnyheter

Kommuniké extra bolagsstämma i Game Chest Group AB (Publ)

Published

on

Idag, 29 december 2022, höll Game Chest Group AB (Publ) (”Bolaget”) extra bolagsstämma. Nedan framgår de beslut som beslutades på den extra bolagsstämman.

Beslut om ändring av bolagsordning

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag till beslut varmed ändringarna i huvudsak bestod av (i) ändring av gränserna för Bolagets aktiekapital och antal aktier med anledning av beslut om nyemission enligt nedan och (ii) ett antal mindre språkliga och strukturella ändringar samt formateringsändringar.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 25 november 2022 om nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Vid fulltecknande av Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 11,2 MSEK före emissionskostnader.

Emissions villkor i sammandrag

  • Företrädesemissionen omfattar högst 32 031 504 aktier, vilket innebär en ökning av aktiekapitalet med högst 3 203 150,4 SEK.
  • Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av tre (3) nya aktier.
  • Teckningskursen per aktie är 0,35 SEK.
  • Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen är den 2 januari 2023. 
  • Teckning av aktier ska ske från den 4 januari 2023 till och med den 18 januari 2023. 
  • Företrädesemissionen omfattas av vederlagsfria emissionsgarantier om 5,5 MSEK, motsvarande cirka 49,06 procent av Företrädesemissionen. Emissionsgarantierna har lämnats dels av styrelseledamöterna Ali Ghafori (ordförande) och Krister Elmgren, dels externa garanter.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på bolagsstämman fattade besluten

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

Det noteras att samtliga beslut fattades enhälligt.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till bolagsstämman samt det pressmeddelande som tidigare kommunicerats avseende Företrädesemissionen vilka finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.gamechestgroup.com/investor-relations. Protokoll från bolagsstämman kommer även att inom kort publiceras på Bolagets webbplats.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
Game Chest Group AB (Publ)
[email protected]

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Rizzo Group meddelar byte av interim CFO

Published

on

By

STOCKHOLM 3 februari 2023 Rizzo Group AB (”Rizzo Group” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets interim CFO, Jonas Ohrzén, har sagt upp sig från sin anställning. Som hans efterträdare har Bolaget idag utsett Natalja Schneider till ny interim CFO. Natalja kommer senast från rollen som Head of Group Control på DHL Freight och har tidigare varit CFO på bland annat Nordic Morning Group. Rekryteringen av en permanent CFO pågår och är i sin slutfas.

Jonas Ohrzén kommer att fortsätta i sin nuvarande tjänst till den 6 februari 2023, Natalja Schneider tillträder tjänsten som interim CFO samma dag.

Jag vill tacka Jonas för hans tid och insats i Rizzo Group och önskar honom all lycka framtiden säger Jonas Stille, VD Rizzo Group.

För vidare information, vänligen kontakta:
Jonas Stille, VD, tel: +46 (0) 70 721 03 07, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Rizzo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s markandsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2023 kl.17:15 CET.

Om Rizzo Group
Rizzo Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt cirka 60 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Rizzo och Morris med ett utbud av egna och externa varumärken. Rizzo Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker RIZZO B med ISIN-kod SE0016276109 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 200 medarbetare (heltidstjänster). För mer information, besök www.rizzogroup.se

Rizzo Group
+46 8 508 99 200
[email protected]

Rizzo Group AB, Kungsholmstorg 6B, 112 21 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.rizzogroup.se  

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Market Notice 28/23 Information regarding Vultus AB’s LEI

Published

on

By

Report this content

Vultus AB’s (VULTS) LEI has been updated from a previous incorrect LEI. 

Correct LEI: 984500C635EA7EDB7420 

Stockholm February 3, 2023 

Spotlight Stock Market 
08-511 68 000   
[email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

Almi Uppsala har beviljat Miris stöd för digitaliseringscheck om 250 000 kr

Published

on

By

Miris har beviljats stöd från Almi i form av en digitaliseringscheck om 250 000 kr. Stödet skall användas i samband med utveckling av det beräkningsverktyg som utvecklas tillsammans med Trients AB.

Stödet är finansierat av den europeiska regionala utvecklingsfonden och har beviljats av Almi Uppsala. Miris skall utveckla en digital lösning för överföring av data från Miris analysinstrument Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™) och ett användargränssnitt för det nya beräkningsverktyget som planeras lanseras innan årsskiftet.

”Denna finansiering är mycket uppskattat och är ett viktigt bidrag till vår utveckling av hållbara produkter. Beräkningsverktyget kommer effektivisera arbetet hos våra kunder och öka säkerheten i användningen av analysresultatet från Miris HMA™. Med ett beräkningsverktyg stärker vi Miris produktportfölj och tar ytterligare ett steg mot att förbättra nutritionsvården av för tidigt födda barn” säger Camilla Sandberg, VD Miris.

Denna information är sådan som Miris Holding är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-03 17:10 CET.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
[email protected]

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.