Kommuniké från årsstämma 10 maj 2022 i Moment Group AB

| 10 maj, 2022 | 0 kommentarer

Vid årsstämman i Moment Group AB som hölls genom poströstning den 10 maj 2022 fattades i huvudsak följande beslut.

 • Att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.
 • Att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, varigenom den balanserade vinsten och årets förlust överförs i ny räkning. Ingen utdelning sker.
 • Att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
 • Att styrelsearvode om 275 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 130 000 kronor ska utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter.
 • Att arvode, utöver styrelsearvode, ska utgå till ledamöterna i styrelsens revisionsutskott med 35 000 kronor till utskottets ordförande och 15 000 kronor till envar övrig ledamot i revisionsutskottet, samt till ledamöterna i styrelsens ersättningsutskott med 35 000 kronor till utskottets ordförande och 15 000 kronor till envar övrig ledamot i ersättningsutskottet.
 • Att revisorerna ska ersättas för skälig kostnad enligt räkning baserad på verklig tidsåtgång.
 • Att omvälja Leif West, Kenneth Engström, Anna Bauer och Bo Wallblom samt nyvälja Tina Tropp Jerresand, Peter Settman och Thomas Engelhart som styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma.
 • Att välja Leif West som styrelseordförande.
 • Att omvälja Ernst & Young AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har för avsikt att utse Andreas Mast att vara huvudansvarig revisor.
 • Att anta instruktion för valberedningen inklusive principer för hur valberedningen utses i enlighet med valberedningens förslag.
 • Att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och konvertibler motsvarande en utspädning om maximalt 10 procent av bolagets aktiekapital och totala röstetal vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas för första gången. Vidare kan sådana emissioner ske mot kontant betalning, genom apport och kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för att ägandet i bolaget ska kunna spridas eller för genomförande av förvärv eller finansiering.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin du Hane, VD/Koncernchef Moment Group AB
[email protected], 0721-64 85 65

Ia Lindahl Idborg, Kommunikationschef & IR-ansvarig Moment Group AB
[email protected], 0701-81 59 71

Läs mer om koncernen på www.momentgroup.com.

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm, Main Market, och omsätter knappt en miljard kronor. I de olika verksamheterna inom Moment Group skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år och koncernen har fler än 500 medarbetare. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Falkenberg.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de en av de största aktörerna inom eventbranschen i Norden. Hansen skapar upplevelser med utgångspunkt i mötet mellan människor. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar.

Inom affärsområde Immersive Venues återfinns sju av koncernens show- och aktivitetsarenor belägna i Skandinaviens största städer. Wallmans i Stockholm, Köpenhamn och Oslo samt Kungsportshuset i Göteborg och Golden Hits i Stockholm erbjuder dinnershow-, restaurang- och nattklubbsupplevelser. Aktivitetsarenorna Ballbreaker i Stockholm och STAR Bowling i Göteborg erbjuder upplevelser som bygger på att gästen själv tar en aktiv roll i händelserna genom spel, lek och tävling i kombination med mat & dryck. På Kungsportshuset i Göteborg finns också Wagners Bistro – vin, bistro och bar.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert, skapar specialbeställd underhållning och förmedlar artister till företagskunder. 2Entertain driver även fem teaterarenor samt en krogshowarena – China Teatern, Oscarsteatern och Intiman i Stockholm, Lisebergsteatern i Göteborg, Vallarnas friluftsteater i Falkenberg och Hamburger Börs i Stockholm. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.