Kommuniké från årsstämma 2021 i Sonetel AB (publ)

| 17 december, 2021 | 0 kommentarer

Sonetel AB (publ) höll fredagen den 17 december 2021 årsstämma på United Spaces , Klarabergsviadukten 63, Stockholm. Ordförande för årsstämman var Mats Sommarström. Följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Årsstämman godkände att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020/2021.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020/2021.

Styrelse och revisor samt arvoden och principer för tillsättande av valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Mats Sommarström, Henrik Thomé, Peter Montgomery samt nyval av Martin Jönsson. Till styrelsens ordförande omvaldes Mats Sommarström.

Som revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Mazars Set AB. 

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsens arvode för tiden fram till och med nästa årsstämma ska utgå med 240 000 kr till styrelseordförande samt 70 000 kr till ledamot som inte är anställd i bolaget.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor skall utgå med belopp enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Årsstämman beslutade att valberedning inför årsstämman 2022 skall tillsättas i enlighet med valberedningens förslag.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler och att sådan nyemission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen får besluta om emission av aktier som innebär en ökning av bolagets aktiekapital med högst 10 procent av det totala antalet utestående aktier vid tidpunkten för årsstämman.

Syftet med bemyndigandet och skälen till en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för förvärv av bolag, delar av bolag eller verksamheter. Avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt kan även ske i syfte att möjliggöra flexibilitet i Bolagets likviditetsplanering och kunna agera snabbt vid likviditetsbehov och då tidsbegränsande tillväxtmöjligheter uppstår.

Om Sonetel
Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Bolaget har hittills över 170 000 betalande kunder i över 170 länder. Huvuddelen av företagets ca 30 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien. Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser (e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50).

Mer information om bolaget finns på www.sonetel.com/sv/investerare/

Kontakt

Henrik Thomé, VD
Telefon: 08-525 060 11
Email: [email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.