Kommuniké från årsstämma 2022 i OmniCar Holding AB

| 28 juni, 2022 | 0 kommentarer

Idag, den 28 juni 2022, hölls årsstämma i OmniCar Holding AB. Med anledning av spridningen av covid-19 genomfördes stämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande.

Följande huvudsakliga beslut fattades:

Fastställande av resultaträkningar, balansräkningar, disposition avseende bolagets fria egna kapital
Årsstämman beslutade att fastställa balansräkning, resultaträkning, koncernbalansräkning och koncernresultaträkning. Årsstämman beslutade att disponera fritt eget kapital i ny räkning.

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra (4) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter, samt att bolaget ska ha en (1) revisor utan suppleant.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Årsstämman beslutade att, för tiden till slutet av nästa årsstämma, inga arvoden ska utgå till styrelseledamöterna, samt att arvode till revisorn ska enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Claus Hansen, Mads Kjær och Kevin Magnussen samt nyval av Petra Bendelin. Claus Hansen omvaldes som styrelseordförande.

Stämman beslutade vidare att omvälja revisionsbolaget RSM Stockholm AB till revisor.

Teckningsoptionsprogram av serie 2022/2023 respektive 2022/2025 till styrelsen
Årsstämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, att inrätta två incitamentsprogram i form av teckningsoptionsprogram, omfattande vissa styrelseledamöter. Program 2022/2023 kan som högst omfatta 1 250 000 teckningsoptioner och program 2022/2025 kan som högst omfatta 1 000 000 teckningsoptioner.

Teckningsoptionsprogram av serie 2022/2023 respektive 2022/2025 till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta två incitamentsprogram i form av teckningsoptionsprogram, omfattande vissa ledande befattningshavare. Program 2022/2023 kan som högst omfatta 750 000 teckningsoptioner och program 2022/2025 kan som högst omfatta 1 350 000 teckningsoptioner.

Beslut om riktad nyemission
Årsstämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, att bolaget ska emittera högst 4 350 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.  Teckningskursen är 1,38 kronor per aktie och bolaget kan som högst tillföras 6 003 000 kronor om emissionen fulltecknas.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Emission kan ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

 

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen på bolagets hemsida www.omnicar.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Claus T. Hansen

Email: [email protected]

För mer information, besök www.omnicar.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.