Kommuniké från årsstämma 2022

| 29 april, 2022 | 0 kommentarer

Transferator AB (Publ) har idag genom förahandsröstning avhållit årsstämma i Stockholm.

Stämman beslutade enhälligt och i sin helhet i enlighet med de fullständiga förslagen i kallelsen till årsstämman, som i det väsentligaste var;

att fastställa balans- och resultaträkningar, att till stämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning,

att ge samtliga ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021, att besluta omval av ledamöterna Jakob Johansson (ordf), Fredrik Vojbacke, Guntis Brands samt Henrik Halvorsen.

att genomföra ett automatiskt inlösenförfarande enligt A – C nedan, taget som ett beslut.

A. Uppdelning av aktier

En uppdelning av Bolagets aktier, s.k. aktiesplit, varigenom varje befintlig aktie, oavsett aktieslag, i Bolaget delas upp i två (2) nya aktier. Efter uppdelningen har bolaget totalt 192 414 748 aktier fördelat på 110 643 442 aktier av serie A och 81 771 306 aktier av serie B. Styrelsen föreslår också att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för uppdelning av aktie.

De 96 207 374 nya aktier, 55 321 721 aktier av serie A och 40 885 653 aktier av serie B, som sålunda
tillkommer genom uppdelningen ska benämnas ”Inlösenaktier”. Beräknad avstämningsdag för uppdelning av aktie bli den 16 maj 2022.

B. Minskning av aktiekapitalet

Aktiekapitalet ska minskas för återbetalning till aktieägarna med 6 173 088,19725 kronor genom indragning av 96 207 374 aktier, varav 55 321 721 aktier av serie A och 40 885 653 aktier av serie B. De aktier som sålunda dras in ska utgöras av Inlösenaktier. För varje Inlösenaktie ska aktieägarna erhålla ett kontant belopp om 1,10 kronor. Inlösenbeloppet per aktie överskrider respektive Inlösenakties kvotvärde med cirka 1,04 kronor. Inlösen sker automatiskt och kräver ingen åtgärd från aktieägarna.

Bolagets aktiekapital kommer efter genomförd minskning av aktiekapitalet enligt denna förslagspunkt, och efter beslutad fondemission enligt förslagspunkt C, att uppgå till 12 346 176,3945 kronor.

C. Fondemission

Beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier, varigenom Bolagets aktiekapital ökas med 6 173 088,19725 kr genom överföring av ett belopp om 6 173 088,19725 kr från Bolagets fria egna kapital till aktiekapitalet.

att bolagstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunnaske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

att ge styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigande att vidta de justeringar som krävs för beslutens
registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: [email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.