Kommuniké från årsstämma i ChromoGenics den 19 maj 2022

| 19 maj, 2022 | 0 kommentarer

Årsstämman i ChromoGenics AB hölls idag den 19 maj 2022. Vid årsstämman fattades huvudsakligen följande beslut

Resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för 2021.

Disposition av bolagets resultat

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel ska överföras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören liksom tidigare verkställande direktören Arne Ljungqvist ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Arvoden till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 100 000 kronor till styrelseledamöterna utom styrelseordföranden och med 200 000 kronor till styrelseordföranden.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter.

Beslutades vidare att välja Johan Hedin, Fredrik Andersson, Mari Broman, Anders Brännström och Andreas Jaeger till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Johan Hedin som styrelseordförande.

Valdes revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade att göra följande ändringar i bolagsordningen:

  • gränserna för aktiekapitalet, samt
  • gränserna för antalet aktier.

Emissionsbemyndigande för styrelsen

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara avsedda som betalning vid företagsförvärv eller finansiering av företagsförvärv och ska kunna medföra en ökning av antalet aktier med högst 30 procent av det vid beslutstillfället utestående antalet aktier

Valberedning

Årsstämman beslutade att bolaget inför nästkommande årsstämmor årligen tillsätter en valberedning. Valberedningen ska ha till uppgift att ta fram förslag i vissa frågor att framläggas årsstämman för beslut.

Kontakt:
Fredrik Fränding, VD
Tel: +46(0)72 249 24 62
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail:
[email protected]   
ChromoGenics

Om ChromoGenics
ChromoGenics är ett proptechbolag som producerar dynamiska glas för fastigheter. Bolagets produkt ConverLight® Dynamic kontrollerar inomhuskomforten med högt dagsljusinsläpp, god utsikt och solvärmeblockering och bidrar därigenom till att sänka kostnaderna för kyla. ConverLight® Dynamic bygger på en patenterad lösning där elektrokroma beläggningar lamineras i plastfilm för att sedan lamineras mellan glas. Plastfilmen är lätt att transportera varför långa frakter av skrymmande glas kan undvikas. ChromoGenics erbjuder därtill statiska glas, ConverLight® Static, och fasadglaslösningen ConverLight® Energy. ChromoGenics aktie listades på Nasdaq First North Growth Market 2017 och har levererat glasteknologi till flertalet stora fastighetsbolag.

ChromoGenics härstammar från världsledande forskning inom Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning i Uppsala har delvis finansierats med villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser: [email protected], 08-463 83 00.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.