Kommuniké från årsstämma i Ecore Group AB (publ)

| 8 juni, 2022 | 0 kommentarer

Idag, 8 juni 2022, höll Ecore Group AB (publ) sin årsstämma. I punkterna nedan framgår de beslut som beslutades på årsstämman. Styrelsens förslag och övriga handlingar har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.ecoregroup.se.

Punkt 9a – Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

Punkt 9b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till resultatdisposition i enlighet med vad som anges i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning.

Punkt 9c – Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Punkt 10 & 11 – Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra till fem ledamöter och en revisor utan suppleanter och utan revisorssuppleanter. Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordföranden och med vardera ett halvt prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 – Beslut om val av styrelse och revisor

Det förkunnades på årsstämman att Luca Di Stefano avböjer omval och avgår från sitt uppdrag som styrelseledamot i Ecore Group AB (publ). Stämman tog således ställning till följande beslutsförslag:

Valberedningen föreslår att Stephan Käll, Milad Pournouri, och David Olhed omväljs som styrelseledamöter och att Stephan Käll omväljs som styrelseordförande för tiden intill nästa årsstämma. De nuvarande ledamöterna, Luca Di Stefano och Darko Draskovic-Ydremark har avböjt omval. Styrelsen föreslår att nyval sker av styrelseledamoten Oliver Aleksov för tiden intill nästa årsstämma. Vidare beslutades att bolagets revisor Andreas Folke omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår och att Andreas Folke ska kvarstå som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade i enlighet med det reviderade förslag som presenterats ovan under punkt 12.

Punkt 13 – Beslut om bemyndigande

Stämman beslutade om bemyndigande enligt styrelsens förslag.

Det kan noteras att samtliga beslut togs enhälligt.

För ytterligare information om Ecore Group, vänligen kontakta:
Milad Pournouri, tf. VD och styrelseledamot
E-post: [email protected]
Telefon: +46 73 890 89 11
www.ecoregroup.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.