Kommuniké från årsstämma i GET Group AB (publ)

| 30 juni, 2022 | 0 kommentarer

Pressmeddelande, 30 juni 2022:

Idag hölls årsstämma i GET Group AB (publ) (”Get Group” eller ”Bolaget”). Årsstämman genomfördes genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Årsstämman fattade beslut enligt följande.

Fastställande av räkenskaperna för 2021 och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för 2021 intagna resultaträkningarna för Bolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2021 för Bolaget och koncernen. Beslutades, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja de personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktör, med undantag för Steven Royce, ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för 2021 och att Bolagets resultat ska balanseras i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara tre utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter.

Årsstämman beslutade vidare om omval av Bruno Soutinho, Christian Börner och Ole Dalan till styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bruno Soutinho omvaldes till styrelseordförande.

Till Bolagets revisor valdes det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Lars-Ola Jäxvik kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att förslaget avseende arvode till styrelsen ska anstå till en fortsatt bolagsstämma.

Årsstämman beslutade vidare att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler vilka ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital.

Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att främja Bolagets expansion och sprida aktieägarbasen.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2022, kl. 21:00  CEST.

För ytterligare information om Bolaget, vänligen kontakta:

Ole Dalan, VD

Tel: +47 930 62 638

E-post: [email protected]

www.getgroup.se

Om GET Group

GET Group är ett geoenergiföretag. Vi skapar det mest övertygande börsnoterade geoenergiföretaget i Norden genom vårt engagemang för hållbar energiproduktion.

GET Group AB (publ), c/o Mcon AB, Södra Larmgatan 4, 411 16 Göteborg

www.getgroup.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.