Kommuniké från årsstämma i LUXBRIGHT AB

| 9 juni, 2022 | 0 kommentarer

Idag, den 9 juni 2022, hölls årsstämma i LUXBRIGHT AB i MAQS Advokatbyrås lokaler på Östra Hamngatan 24 i Göteborg. Till ordförande för årsstämman valdes advokat Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå.

Följande huvudsakliga beslut fattades på årsstämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2021 i enlighet med framlagd årsredovisning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning och därmed att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja samtliga som under 2021 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot respektive den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma har hållits ska bestå av fem ledamöter och inga suppleanter, att styrelsearvoden ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och med 75 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare beslutade årsstämman att för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska en revisor utses och arvode till revisor ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisor

Årsstämman beslutade att omvälja Anders Brännström, Staffan Hillberg, Mikael Högberg, Erik Lindeblad och Linda Persson som ordinarie styrelseledamöter. Anders Brännström omvaldes till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade att till revisor omvälja revisionsbolaget Ernst & Young AB, som meddelat att Linda Sallander fortsatt utsetts till huvudansvarig revisor.

Fastställande av principer för valberedningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, anta föreslagna principer för valberedningen.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.luxbright.com).

Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.luxbright.com).

____________________

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Alm, VD
Telefon: +46 (0)70 261 20 11
E-mail: [email protected]

OM LUXBRIGHT
Luxbright är ett teknikföretag med fokus på att utveckla och kommersialisera en ny generations röntgenrör. Genom patenterad teknik erbjuder Bolaget innovativa röntgenrör, generatorer och framtida röntgensystem till internationella systemleverantörer för att kunna förbättra och skydda liv genom att möjliggöra skarpare röntgenbilder. Bolagets röntgenrör utgör ett kraftfullt, stabilt, och kostnadseffektivt alternativ till konventionella röntgenrör. Tekniken erbjuds i tre primära marknadssegment: industriell oförstörande provning (OFP), säkerhetsindustrin samt medicinsk radiologi. Bolaget har idag strategiska kunder och samarbetsavtal med globala tillverkare av röntgenutrustning och generatorer inom olika användnings- och affärsområden såsom industriell OFP, säkerhetsindustrin, medicinsk radiologi och forskning. Luxbrights vision är att förse marknaden med de mest efterfrågade lösningarna för röntgenstrålning.
 
FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser
Tel: 08-528 00 399
Email: [email protected]

 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.