Kommuniké från årsstämma i Norse Impact AB (publ)

| 28 juni, 2022 | 0 kommentarer

Idag, den 28 juni 2022, hölls årsstämma i Norse Impact AB (publ) (”Norse Impact” eller ”Bolaget”). Årsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Årsstämman fattade beslut enligt följande.

Fastställande av räkenskaperna för 2021 och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för 2021 intagna resultaträkningarna för Bolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2021 för Bolaget och koncernen. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att de till årsstämman förfogande stående medel uppgående till 56 090 344 kronor balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas för räkenskapsåret 2021.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslaget i kallelsen, att antalet styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara en revisor, med en revisorssuppleant.

I enlighet med förslaget beslutades om omval av Claes Holmberg, Erik Elnes, Espen Andersen och Arve Egil Håbjörg samt nyval av Andreas Eriksson till styrelseledamöter. Claes Holmberg omvaldes till styrelseordförande. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Andreas Eriksson

Född: 1982

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Ekonomiutbildning, Högskolan i Dalarna. Styrelseledamot i Eurobrands AB samt VD i Eurobrands distribution AB. Tidigare CMO och CFO i Eurobrands AB.

Innehav:  Andreas Eriksson äger privat och via bolag totalt 15 739 766 aktier i Norse Impact

Andreas Eriksson är beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive och oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Till Bolagets revisor omvaldes, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, auktoriserade revisorn Thomas Belfrage från RSM Göteborg KB och auktoriserade revisorn Kristofer Håkansson från RSM Göteborg KB omvaldes som revisorssuppleant.

Årsstämman beslutade vidare att styrelsearvode ska utgå med 96 600 kronor till styrelsens ordförande, och att inget arvode ska utgå till övriga styrelseledamöter. Arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelse att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.

Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler vilka ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital eller att förvärva bolag, tillgångar eller verksamheter.

Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att främja Bolagets expansion och sprida aktieägarbasen.

För ytterligare information kontakta

Marius Arnesen, VD. Telefon: +47 938 00 894, e-post: [email protected]

 

Norse Impact AB, c/o Mcon AB, Södra Larmgatan 4, 411 16 Göteborg

www.norseimpact.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.