Kommuniké från årsstämma i PExA AB (publ)

| 5 maj, 2021 | 0 kommentarer

Vid årsstämma i PExA AB (publ)(”PExA” eller ”Bolaget”) idag den 5 maj 2021 beslutades bland annat följande.

Fastställande av räkenskaperna för 2020 och ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen för 2020 intagna resultaträkningen för Bolaget samt balansräkningen per den 31 december 2020 för Bolaget. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för 2020 och att Bolagets resultat ska balanseras i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode
Årsstämman beslutade, i enlighet med aktieägarnas förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara en revisor, med en revisorssuppleant.

I enlighet med aktieägarnas förslag beslutades om omval av Claes Holmberg, Anna-Carin Olin och Roy Jonebrant, samt nyval av Björn Dahlöf, Åsa Wheelock och Karin Fischer till styrelseledamöter. Claes Holmberg omvaldes till styrelseordförande. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Till bolagets revisor omvaldes, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, auktoriserade revisorn Lars-Magnus Frisk, Guide Revision AB, och auktoriserade revisorn Carina Fridberg, Guide Revision AB omvaldes som revisorssuppleant.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med aktieägarnas förslag, att arvode ska utgå med 95 200 kronor till styrelsens ordförande och att arvode till övriga styrelseledamöter ska utgå med 47 600 kronor. Arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen såtillvida att gränserna för högsta och lägsta antal aktier och aktiekapital höjdes.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler. Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler vilka ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att främja Bolagets expansion och sprida aktieägarbasen.

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: [email protected]

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExAs teknologi används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 30 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.
PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *