Kommuniké från årsstämma i Redwood Pharma AB den 10 maj 2022

| 10 maj, 2022 | 0 kommentarer

Redwood Pharma AB (publ) höll under tisdagen den 10 maj 2022 årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades. 

Fastställelse av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna.

Dispositioner beträffande bolagets resultat
Årsstämman beslutade efter beaktande av årets förlust om 20 840 767 kronor att till förfogande stående vinstmedel om 11 746 562 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisor
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Ingrid Atteryd-Heiman, Göran Eckerwall och Martin Vidaeus samt nyvalde Björn Larsson för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Björn Larsson nyvaldes till styrelsens ordförande.

Björn Larsson, född 1965, är en erfaren chef inom ledning, marknadsföring och affärsutveckling, som har haft olika ledande befattningar, senast som VD för Observe Medical ASA, noterat på Oslobörsen. Han har bred erfarenhet inom medicinteknik tidigare hos Dentsply, Medtronic och Mentice, samt inom läkemedel och bioteknik hos AstraZeneca och Novo Nordisk. Han har omfattande erfarenhet från kommersialisering av life science start-ups, både i operativa roller och i styrelseuppdrag. Björn är för närvarande också styrelseordförande för Alzinova AB, ett svenskt bioteknikföretag noterat på Nasdaq First North som utvecklar ett vaccin för behandling av Alzheimers sjukdom och vice ordförande i IML (en branschorganisation för svenska små och medelstora företag inom life science). Björn Larsson har en civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Rasmus Mandel, Finnhammars Revisionsbyrå.

Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med 275 000 kronor till ordföranden och 150 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda av bolaget. Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Ny bolagsordning

Årsstämman beslutade att anta en ny bolagsordning. Utöver vissa redaktionella ändringar beslutades att ändra gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier samt införa möjlighet för bolaget att samla in fullmakter och att tillåta röstning via post.

Bemyndiganden
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission skall ske med företräde för befintliga aktieägare.

Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock inte kunna fatta beslut med stöd av detta bemyndigande som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tjugo (20) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk. 

För ytterligare information
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: [email protected]

Om Redwood Pharma
Redwood Pharma utvecklar oftalmiska produkter där det uppstår stora medicinska behov med hjälp av innovativa tekniker. För att ge kommersiella partners och deras kunder effektiva medicinska lösningar har företaget för närvarande produkter under utveckling för att behandla torra ögonsjukdomar i olika målpatienter. RP101-programmet riktar sig till måttlig till svår torr ögonsjukdom hos kvinnor efter klimakteriet genom att ge en lågdos östrogenbehandling längst fram i ögat. RP501-programmet syftar till att behandla mildare former av torra ögon i en bredare patientpopulation inklusive både män och kvinnor. För andra potentiella läkemedelssubstanser och terapeutiska områden kan företaget använda IntelliGel-läkemedelsleveransplattformen som förbättrar patientens bekvämlighet genom att kontrollera doseringen och eventuellt minska antalet instillationer per dag och efterföljande biverkningar. Redwood Pharma utnyttjar sina styrkor i den tidiga kliniska utvecklingen och syftar till att generera intäkter genom bland annat licensavtal med företag som har kapacitet att tillverka och sälja medicinska produkter över hela världen.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market (Ticker: REDW.ST, ISIN: SE008294789).

För mer information vänligen besök www.redwoodpharma.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.