KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I TRAIN ALLIANCE SWEDEN AB (PUBL)

| 30 juni, 2022 | 0 kommentarer

Vid årsstämman i Train Alliance Sweden AB (publ), org.nr 556785-5241, (”Bolaget”) den 30 juni 2022 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.trainalliance.se.

Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde Bolagets resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2021.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkande, att till förfogande stående medel balanseras och överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021. Därtill beslutade stämman att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter och en (1) suppleant.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvalde årsstämman de befintliga styrelseledamöterna Otto Persson, Conny Bjärnram, Sven Jemsten, Patrik Lingårdh, Nicole Haman, Staffan Brandt och Oscar Wahlström samt styrelsesuppleanten Barbro Wihlborg. Otto Persson omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman valde att till revisor utse den auktoriserade revisorn Johan Isbrand, person.nr 640929-6917, med suppleant Joakim Nyman, personnr. 840203-1630, verksamma vid LR-revision.

Styrelse och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 386 400 kronor, varav 96 600 kronor till styrelsens ordförande samt 48 300 kronor till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget.

Stämman beslutade att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev mot kontant betalning, med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

Denna information är sådan information som Train Alliance Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2022, kl. 11.45 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Otto Persson, styrelseordförande

Tel: +46 40 40 00 59
E-mail: [email protected]

Om Train Alliance

Train Alliance Sweden AB har som affärsidé att långsiktigt och industriellt försörja operatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsrelaterade verksamheter inom infrastruktur och logistik. Bolaget arbetar i nära samarbete med operatörer och hyresgäster för att tillhandahålla produktionsanläggningar med hög effektivitet och kapacitet som ger direkt möjlighet till stora kostnadsbesparingar. Train Alliance har sitt bolagssäte i järnvägsorten Hallsberg och ägs av privata och institutionella ägare med såväl lokal som internationell spridning. Train Alliance är noterade på Nasdaq First North Growth Market och Avanza är Bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 409 421 20, [email protected].

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.