Kommuniké från årsstämman 10 maj 2022

| 10 maj, 2022 | 0 kommentarer

HANZA Holding AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, höll årsstämma idag den 10 maj 2022 varvid bl.a. nedanstående beslut fattades.

 • Vid stämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade vidare att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande en utdelning på 0,50 SEK per aktie, totalt 17 889 964 SEK, samt
  att 244 469 533 kronor överförs i ny räkning.
  Avstämningsdag för utdelningen ska vara torsdagen den 12 maj. Styrelse och vd beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.           
 • Till styrelseledamöter omvaldes Francesco Franzé, Håkan Halén, Gerald Engström, Helene Richmond och Sofia Axelsson, enligt valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande omvaldes Francesco Franzé. Till vice ordförande omvaldes Gerald Engström.
 • Stämman beslutade att arvode ska utgå med 420 000 kronor per år till styrelsens ordförande, samt 200 000 kronor per år till övriga styrelseledamöter, varvid det totala arvodet uppgår till 1 220 000 kronor. För arbete i revisionsutskott utgår därutöver arvode med 70 000 kronor till ordförande och 30 000 kronor till övriga utskottsledamöter. För arbete i ersättningsutskottet utgår därutöver arvode om 30 000 kronor för ordförande och 15 000 kronor för övriga utskottsledamöter.
 • Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes till bolagets revisor.  Som huvudansvarig revisor har Ernst & Young AB för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Charlotte Holmstrand.
 • Stämman fattade beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2023 samt riktlinjer för valberedningens arbete enligt framlagt förslag.      
       
 • Stämman fattade beslut om att godkänna ersättningsrapporten.
 • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med maximalt 350 000 SEK, vilket motsvarar cirka 9,8 % av nuvarande aktiekapital.
 • Stämman beslutade att anta ny bolagsordning med innebörden att en ny paragraf införs i bolagsordningen vilken möjliggör för styrelsen att, i enlighet med aktiebolagslagen, samla in fullmakter och inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.
 • Stämman beslutade att anta en justering av bolagsordningen enligt styrelsens förslag. Ändringen innebär att bolagets företagsnamn är HANZA AB (publ).  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Francesco Franzé, Styrelseordförande HANZA, tel. 076-788 86 66
e-post: 
[email protected]

Om HANZA:
HANZA är ett globalt kunskaps- och tillverkningsföretag som moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom rådgivning om leverantörskedjor och med egna  fabriker grupperade i regionala tillverkningskluster, skapar vi stabilare leveranser, ökad lönsamhet och en miljövänlig tillverkningsprocess för våra kunder.
HANZA grundades år 2008 och nådde år 2021 över 2,5 miljarder kronor i omsättning. Bolaget har sex tillverkningskluster: Sverige, Finland, Tyskland, Baltikum, Centraleuropa och Kina.
Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande produktbolag som ABB, Epiroc, GE, Getinge, John Deere,
SAAB, Sandvik, Siemens och Tomra.

HANZA är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista.

För mer information: www.hanza.com

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.